Kamu İhale Kurul Kararı Karar No: 2013/MK-269

Kamu İhale Kurul Kararı Karar No: 2013/MK-269

Kamu İhale Kurul Kararı Karar No: 2013/MK-269

Kamu İhale Kurul Kararı Karar No: 2013/MK-269

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2013/053

Gündem No : 8

Karar Tarihi : 13.08.2013

Karar No : 2013/MK-269

Şikayetçi: Kutlubey Harita İnş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti

 İhaleyi Yapan Daire: İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita Daire Başkanlığı

 Başvuru Tarih ve Sayısı:

Başvuruya Konu İhale:

Kamu İhale Kurulu’nun 09.04.2007 tarihli ve 2007/UH.Z-1209 sayılı kararı hakkında Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından verilen 25.08.2013 tarih ve E:2013/744, K:2013/799 sayılı davanın reddine kararının uygulanması.

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

 İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita Daire Başkanlığı’nca 02.10.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2006/85641 İKN’Li “Erbaa/Tokat Sayısal Halihazır Harita İşi” ihalesine ilişkin olarak,

Kutlubey Harita İnş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.nin 01.03.2007 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 15.03.2007 tarih ve 8193 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 09.04.2007 tarihli ve 2007/UH.Z-1209 sayılı karar ile “İhalenin iptaline yönelik alınan kararın iptaline” karar verilmiştir.

 Davacı İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenim durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından 04.01.2008 tarih ve E:2007/672, K:2008/18 sayılı karar ile “Davanın reddine” karar verilmesi üzerine davacı tarafından temyiz yoluna başvurulmuştur.

 Temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen 06.06.2011 tarih ve E:2008/1872, K:2011/2689 sayılı karar ile;

 “….dava konusu ihalede yeterli sayıda katılım gerçekleşmiş ise de, idarenin,, yaklaşık maliyete göre indirim oranlarını benzer ihalelerle kıyaslamak suretiyle ihalenin iptali sonucuna vardığı, dolayısıyla takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerini gözeterek kullandığı anlaşıldığından, ihalenin iptaline yönelik idare işlemini iptal eden dava konusu Kamu İhale Kurulu kararının iptali gerekirken, davanın reddi yolunda hüküm kuran İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı” gerekçeleri ile; “Ankara 11. İdare Mahkemesinin 04.01.2008 tarih ve E:2007/672, K:2008/18 sayılı kararının bozulmasına, yeniden karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine” karar verilmiştir.

 Danıştay’ın söz konusu kararının uygulanmasını teminen Kamu İhale Kurulunun 25.08.2011 tarih ve 2011/MK-201 sayılı kararı ile “1) Kamu İhale Kurulu’nun 09.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1209 sayılı Kararının iptaline,

2 ) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun ilgili tarihte yürürlükte bulunan 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına” karar verilmiştir.

 Diğer taraftan, temyiz kararına karşı Kurumumuzca yapılan karar düzeltme talebi üzerine, Danıştay 13. Dairesinin 12.03.2013 tarih ve E:2011/4039, K:2013/677 sayılı kararı ile “karar düzeltme isteminin reddine” karar verilmiştir.

 Bu defa, dosyaya yeniden bakan Ankara 11. İdare Mahkemesince Danıştay’ın bozma kararına uyulmayarak ısrar edilmiş ve Mahkemenin 28.05.2013 tarih ve E:2013/744, K:2013/799 sayılı sayılı kararında,

 “…Dava dosyasının incelenmesinden, İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığınca 02.10.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ve Kutlubey Harita İnş. Müh. Ltd. Şti. üzerinde kalan Tokat /Erbaa sayısal halihazır harita alım işi ihalesinde işin yaklaşık maliyetinin 1.366.064,24 YTL olarak belirlendiği, 9 istekli tarafından fiyat teklifi verildiği, İhale Komisyonunun 06.02.2007 tarihli kararı ile ‘istekliler tarafından teklif edilen bedellerin, benzer yörelerde ihalesi yapılan diğer işler için teklif edilen bedellerle kıyaslandığında yeterli olmadığı kanaatine varılarak ihalenin iptal edilmesine’ karar verildiği ve bu kararın 07.02.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, ihalede en düşük fiyat teklifi eden şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine davalı idarece her ihalenin kendi şartları içerisinde değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle ihalenin iptaline ilişkin işlemin iptal edilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

 Uyuşmazlık konusu olayda, geçerli olarak kabul edilerek değerlendirmeye alınan 8 adet teklifin bulunduğu, yaklaşık maliyetin 1.366.064,24 TL olarak belirlendiği ve sunulan en düşük teklifin 915.000,00 YTL olduğu, mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması gibi bir durumun bulunmadığı gibi, Kanunun temel ilkelerine aykırı bir durumun tespitine de yer verilmediği, ayrıca aşırı düşük tekliflere ilişkin yazılı açıklama istenilmesi ve sunulan açıklamaların ihale komisyonunca yeterli görülmemesi veya yazılı açıklamada bulunulmaması halinde tekliflerin reddedilebileceği, halbuki anılan ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasının da yapılmadığı anlaşılmış olup, her ihalenin kendi şartları içerisinde değerlendirilmesi gerektiği açık olduğundan, istekliler tarafından teklif edilen bedellerin, benzer yörelerde ihalesi yapılan diğer işler için teklif edilen bedellerle kıyaslandığında yeterli olmadığı kanaati ile ihalenin iptal edilmesine olanak bulunmadığından ihalenin iptaline ilişkin işlemin iptali yolunda tesis edilen davalı idare işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”gerekçesi ile “davanın reddine” karar verilmiştir.

 Anayasa’nın 138/4’üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 Öte yandan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28/1’inci maddesinde Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle;

 1) Kamu İhale Kurulunun 25.08.2011 tarihli ve 2011/MK-201 sayılı kararın iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararı ile Kamu İhale Kurulunun 09.04.2007 tarih ve 2007/UH.Z-1209 sayılı kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, ihalenin iptaline yönelik alınan kararın iptaline,

 Oybirliği ile karar verildi.

 Kazım ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

 Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13