Kamu İhale Kurul Kararı Karar No: 2013/MK-268

Kamu İhale Kurul Kararı Karar No: 2013/MK-268

Kamu İhale Kurul Kararı Karar No: 2013/MK-268

Kamu İhale Kurul Kararı Karar No: 2013/MK-268

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2013/053

Gündem No : 7

Karar Tarihi : 13.08.2013

Karar No : 2013/MK-268

Şikayetçi: YNR Güvenlik Savunma Hizm. Ltd. Şti

İhaleyi Yapan Daire: Samsun Gazi Devlet Hastanesi

Başvuru Tarih ve Sayısı:

Başvuruya Konu İhale:

Kamu İhale Kurulunun 25.08.2011 tarihli ve 2011/UH.III-2941 sayılı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle YNR Güvenlik Savunma Hizm. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Danıştay 13. Dairesince verilen Ankara 4. İdare Mahkemesi kararının bozulması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

Samsun Gazi Devlet Hastanesi’nce 16.06.2011tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/69800 IKN'li “36 Ay Süre ile Özel Güvenlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak, YNR Güvenlik Savunma Hizm. Ltd. Şti.nin 19.07.2011tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.07.2011tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 08.08.2011tarih ve 36932sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 25.08.2011tarihli ve 2011/UH.III-2941sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı YNR Güvenlik Savunma Hizm. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada 4. İdare Mahkemesince verilen 21.12.2011 tarih ve E:2011/2236 sayılı kararda, “…

Yukarıda aktarılan mevzuat hükmü incelendiğinde, idarelerce, ihale konusu hizmet işinde kullanılacak makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklilerin kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu, bazı makine, teçhizat veya ekipmanın kendi malı olma şartı getirilmesi halinde ise bu durumun sayılan belgelerle tevsik edilmesi gerektiği; kendi malı olma koşulu getirilmediği durumlarda ise söz konusu teçhizat veya ekipmana ilişkin herhangi bir belge veya taahhütnamenin teklif kapsamında sunulmasının istenmeyeceği, bu durumlarda isteklilerin de ihale konusu işte kullanacakları makine veya ekipmana ilişkin bir belge sunmalarına gerek olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu bakımdan başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin yukarıda aktarılan 7.5.2 nci maddesinde isteklilerden ‘…belirtilen teçhizat ve ekipmanı ihale konusu işin uhdelerinde kalması halinde işe başlama tarihinde hazır bulunduracaklarına dair taahhütname’ istenilmesi kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmektedir.

Dava konusu olayda, davacının teklif kapsamında idari şartnamenin yukarıda aktarılan 7.5.2 nci maddesi ile ilgili olarak herhangi bir belge sunmadığı; ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi ile birlikte dört isteklinin (VİP Güv. ve Kor. Hiz. Tic. Ltd. Şti., IMC Doğu Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti., EFA Özel Güv. ve Kor. Hiz. Ltd. Şti.) tekliflerinin ‘idari şartnamenin 7.5.2 maddesinde istenilen makine teçhizat ile ilgili istenilen belgenin olmadığı’ gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmektedir.

Bu durumda, isteklinin ihale konusu hizmet işinde kullanılacak makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olması halinde, söz konusu teçhizat veya ekipmana ilişkin herhangi bir belge veya taahhütnamenin teklif kapsamında sunulmasının istenmeyeceği açık olmakla birlikte, ihale ilanında ve idari şartnamede mevzuata aykırı olarak yapılan söz konusu düzenleme ile istenmemesi gerektiği halde ihale konusu hizmet işinde kullanılacak ekipmana ilişkin taahhütname istendiği, böylece, her ne kadar bu hususta dokümana yönelik şikayet başvurusu olmamış ve yukarıda belirtilen istekliler ihaleye teklif vermiş olsalar da, 7 isteklinin katıldığı ihalede daha düşük fiyat teklif eden 4 isteklinin taahhütnameyi sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması sonucunda katılımın ve rekabetin daraltıldığı sonuç ve kanaatine varılmakla, belirtilen aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihalenin iptal edilmesi gerekmekte iken, itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararının gereği olarak Kamu İhale Kurulunun 02.02.2012 tarih ve 2012/MK-24 sayılı kararı ile  “1- Kamu İhale Kurulunun 25.08.2011 tarihli ve 2011/UH.III-2941 sayılı Kararının iptaline,

  2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline”karar verilmiştir.

 Diğer taraftan Kurum tarafından yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesince “… itiraz isteminin reddine …”, ayrıca Ankara 4. İdare Mahkemesinin 12.04.2012 tarih ve E:2011/2236, K:2012/591 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Bu defa Kurum tarafından temyiz yoluna başvurulmuş olup, temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay 13. Dairesinin 25.02.2013 tarih ve E:2012/2692, K:2013/451 sayılı kararı ile “… Uyuşmazlıkta, ihale konusu hizmet işinde kullanılacak makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklilerin kendi malı oma şartının aranmadığı, bu bakımdan söz konusu teçhizat ve ekipmana ilişkin taahhütname istenilmemesi gerektiği açık olmakla birlikte, hem ihale ilanında, hem de şartnamede bu hususta taahhütname istenileceği yönünde düzenlemeye yer verildiği, davacı şirket tarafından da süresi içinde ilana ve şartnameye yönelik başvuruda bulunulmayarak, dokümanında belirtilen şartların kabul edilip ihale kapsamında teklif sunulduğu dikkate alındığında, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması bırakılmasından sonraki aşamada ihale dokümanına yönelik yapılan başvuru üzerine alınan kararda mevzuata aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği” gerekçesiyle “Mahkeme kararının bozulmasına” karar verilmiştir.

 Anayasanın 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Kanunun 28/1 maddesinde Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle;

 1- Kamu İhale Kurulunun 02.02.2012 tarih ve 2012/MK-24 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Kazım ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13