Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-212

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-212

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-212

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/039

Gündem No  : 113

Karar Tarihi : 04.07.2012

Karar No  : 2012/MK-212

Şikayetçi:

Apaydın Gıda Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi yapan idare:

Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Gündem Konusu:

Kamu İhale Kurulu’nun 15.08.2011 tarih ve 2011/UH.II-2770 sayılı kararı ile ilgili olarak Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen 29.03.2012 tarihli ve E:2011/2176, K:2012/434 sayılı iptal kararı hakkında Danıştay 13. Dairesince verilen yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

Karar:

Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 18.05.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/50479 İKN'li Yemek Hazırlama (Malzeme Dâhil) ve Dağıtımı İşi ihalesine ilişkin olarak,

Apaydın Gıda Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.06.2011 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.07.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 08.07.2011 tarih ve 32724 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.07.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 15.08.2011 tarihli ve 2011/UH.II-2770 sayılı karar ile; başvuru sahibi olan Apaydın Gıda Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine”karar verilmiştir.

Davacı Apaydın Gıda Ür. San. Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 9. İdare Mahkemesinin 27.12.2011 tarih ve E:2011/2176 sayılı kararında; “Bu durumda, davacı şirketin aşırı düşük açıklamalarında maliyeti tevsik amacıyla sunduğu proforma faturaların yukarıda yer verilen Tebliğ hükümleri uyarınca Serbest Muhasebeci tarafından imzalanmalarının mevzuata uygun olması sebebiyle bu husus gerekçe gösterilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmesine ilişkin dava konusu kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş, anılan kararın uygulamasını teminen alınan 26.01.2012 tarih ve 2012/MK-22 sayılı Kurul kararında;

“1- Kamu İhale Kurulunun 15.08.2011 tarihli ve 2011/UH.II-2770 sayılı Kararının (B) Bendinin anılan mahkeme kararı ile mevzuata uyarlık bulunmadığı belirtilen bölümü ile 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin hüküm fıkrasının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Apaydın Gıda Ür. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınmak suretiyle ve 2011/UH.II-2770 sayılı Kararın mahkemece yürütmenin durdurulması kararı verilmeyen bölümlerinde yer alan tespitler çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,” ifadelerine yer verilmiştir.

Bu kez Ankara 9. İdare Mahkemesinin 29.03.2012 tarih ve E:2011/2176, K:2012/434 sayılı kararı ile de dava konusu işlemin iptal edilmesi üzerine, Kurum tarafından Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması talepli olarak temyiz yoluna başvurulmuş, Danıştay 13. Dairesinin 06.06.2012 tarih ve E:2012/1699 sayılı kararında;

“Uyuşmazlığın niteliğine ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlere göre, İdare mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.

Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 26.01.2012 tarihli ve 2012/MK-22 sayılı Kurul kararının iptaline,

2- Anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Apaydın Gıda Ür. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması suretiyle 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13