Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-211

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-211

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-211

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/039

Gündem No  : 111

Karar Tarihi : 04.07.2012

Karar No  : 2012/MK-211

Şikayetçi:

Birbey İnsan Kaynakları Prodüksiyon Reklamcılık Turizm Taşımacılık Tem. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.

İhaleyi yapan idare:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği

Gündem Konusu:

Kamu İhale Kurulunun 23.01.2012 tarihli ve 2012/UH.II-502 sayılı kararı hakkında Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

Karar:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 01.11.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/149079 İKN'li “E.Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi 2012 Mali Yılı Hasta Servis Elemanı, Yardımcı Servis Elemanı, Teknik Destek Elemanı, Veri Kayıt Elemanı, Veri Destek Elemanı, Biyomedikal Servis Elemanı Hizmetleri 12 Aylık (01.01.2012-31.12.2012) 429 Kişi” ihalesine ilişkin olarak,

Birbey İnsan Kaynakları Prodüksiyon Reklamcılık Turizm Taşımacılık Tem. Tic. ve Paz. Ltd. Şti. ’nin 07.12.2011 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.12.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 16.12.2011 tarih ve 53208 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.12.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 23.01.2012 tarihli ve 2012/UH.II-502 sayılı karar ile;

“4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun reddine”karar verilmiştir.

Davacı Birbey İnsan Kaynakları Prodüksiyon Reklamcılık Turizm Taşımacılık Tem. Tic. ve Paz. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 8. İdare Mahkemesinin 19.04.2012 tarihli ve E:2012/359 sayılı kararında, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi üzerine davacı tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulmuş, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 23.05.2012 tarih ve Y.D. İtiraz No:2012/2450 sayılı kararında;

“..itirazın kabulü ile; Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 19.04.2012 gün ve E:2012/359 sayılı kararının kaldırılmasına, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27/2. maddesinde öngörülen koşulların birlikte gerçekleşmiş olması nedeniyle, dava konusu işlemin teminat aranmaksızın yürütmesinin durdurulmasına ..” karar verilmiştir.

Anayasanın 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 23.01.2012 tarihli ve 2012/UH.II-502 sayılı Kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, idarece ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak belirlenen Marmara Tem. Hiz. Gıd. Bil. Rek. ve Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Karahan Grup İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. – Karahan Bil. Hiz. Org. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmayarak, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması suretiyle 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13