Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-210

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-210

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-210

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/039

Gündem No  : 114

Karar Tarihi : 04.07.2012

Karar No  : 2012/MK-210

Şikayetçi:

Okyanus Taahhüt A.Ş.

İhaleyi yapan idare:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Yurtkur İzmir Bölge Müdürlüğü

Gündem Konusu:

Kamu İhale Kurulu’nun 27.02.2012 tarihli ve 2012/UH.II-1148 sayılı kararı hakkında Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nce verilen yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

Karar:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Yurtkur İzmir Bölge Müdürlüğü’nce 09.09.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bölge Müdürlüğümüz ve Bağlı Bornova Erkek, Bornova Kız, Atatürk, H.A.Yesevi, H.A.Tatari, Çeşme, Urla, Manisa, Demirci, Akhisar, Alaşehir, Sedat Özcan ve Muradiye Yurt Müdürlüklerinin 2012-2013-2014 Yılları Temizlik ve Çamaşır Yıkama” ihalesine ilişkin olarak Global Grup Doğalgaz Tem. İlaçlama Bilgisayar Ağaçlandırma San. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 27.02.2012 tarihli ve 2012/UH.II-1148 sayılı kararı ile; “4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Okyanus Taahhüt A.Ş. tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 26.04.2012 tarihli kararında, “…Öte yandan; aynı esasların “İşçilerin Kıyafetleri” başlıklı 9. maddesinde de; yüklenici tarafından işyerinde giyilmesi için, işin süresi boyunca, işçi başına yıllık temizlikçi ve çamaşırcı personele 12 adet eldiven verileceği hükmüne yer verilmiş olup, her işçi başına aylık bir eldiven verilecek olması ve 263 tane işçinin bulunması nedeniyle 3 yıllık iş için toplamda yine 263 x 36 ay olması nedeniyle 9468 (çift) eldivenin de giyecek olarak belirlendiği, dava konusu ihaleleyle ilgili olarak en avantajlı teklifi veren ancak aşırı düşük teklif açıklaması istenen davacı şirket tarafından ise bu kapsamda ibraz edilen proforma faturada sadece temizlik malzemesi olarak 9468 adet eldiven (çift)in karşılığı için 6.627,60 TL gösterilmiş olup, davacı tarafından giyecek olarak belirlenen 9468 adet eldiven için herhangi bir açıklamada bulunulmadığı görülmekte ise de uyuşmazlığa konu ihale için yaklaşık maliyetin 13.882.472,89 TL olarak belirlendiği, davacı tarafından ise 13.612.667,40 TL teklifte bulunulduğu, davacı şirketten sonraki en avantajlı teklif miktarının ise 14.655.106,56 TL olduğu dikkate alındığında, davacı şirketin teklifi ile en avantajlı ikinci teklif arasında yaklaşık 1 milyon TL’lik farkın bulunduğu, 9468 adet eldiven miktarının karşılığı olan 6.627,60 TL’lik miktarın ihalenin toplam miktarının göz önünde bulundurulması halinde davacı şirket açısından küçük bir parasal miktar ifade ettiği dikkate alındığında, giyecek olarak kullanılacak 9468 adet eldiven miktarına yönelik olarak davalı Kurumca düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin karar alınarak davacı şirketten ek bir proforma fatura sunulmasının istenilmesi gerekirken söz konusu gerekçe nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu idareler açısından geçerli bir neden sayılmasının hukuken mümkün olmadığı sonucuna varıldığından davacı şirketin aşırı düşük açıklamasının yerinde görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden, mahkemenin yürütmenin durdurulması kararı içeriğinde yer alan gerekçeler doğrultusunda 11.06.2012 tarihli ve 2012/MK-170 sayılı karar ile;

“1- 27.02.2012 tarih ve 2012/UH.II-1148 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, idarece ihale üzerinde bırakılan istekliden giyime ilişkin ek bir proforma fatura istenilmesi yönünde4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine”karar verilmiştir.

Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 26.04.2012 tarihli yürütmenin durdurulması kararına ilişkin olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunulmuştur.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 13.06.2012 tarih ve Y.D İtiraz No:2012/2795 sayılı kararında; “…Olayda, davaya konu ihalede uygulanan ve davalı Kurum tarafından da teknik şartname olarak nitelendirilen Başbakanlık Kredi ve Yurtlar Kurumu Hizmet Alımı Uygulama Esaslarının “İşçilerin Kıyafetleri” başlıklı 9. maddesinde; yüklenici tarafından işyerinde giyilmesi için, işin süresi boyunca, işçi başına yıllık temizlikçi ve çamaşırcı personele …12 adet eldiven verileceği şartının konulduğu, buna göre her bir işçi başına aylık bir eldiven olmak üzere 263 işçi için 3 yıllık toplam 9468 çift eldiven giyecek olarak belirlendiği halde dava konusu ihaleye en avantajlı teklifi veren ancak aşırı düşük teklif açıklaması istenen davacı şirket tarafından, giyim giderini açıklarken “eldiven”e ilişkin fiyat öngörmediği ve bu malzemeyi tevsik edici nitelikte bilgi ve belge sunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacı şirket tarafında sunulan teklifte ve aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamada giyim giderleri arasında yer alan 9468 adet eldiven ilişkin fiyat öngörülmemesi ve bu malzemeyi tevsik edici bilgi ve belgenin sunulmaması suretiyle yukarıda anılan mevzuat hükümlerine uygun olarak açıklama yapılmadığından bahisle davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”şeklinde gerekçe belirtilerek itirazın kabulüne, yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 11.06.2012 tarihli ve 2012/MK-170  sayılı Kararının iptaline,

2- Kamu İhale Kurulunun 27.02.2012 tarihli ve 2012/UH.II-1148 sayılı  Kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine”,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13