Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-209

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-209

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-209

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/039

Gündem No  : 112

Karar Tarihi : 04.07.2012

Karar No  : 2012/MK-209

Şikayetçi:

Ünüvar İnşaat San. ve Tic. A.Ş-Emre Ray Enerji İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-As İnşaat Taah. Nak. Mad. Tur. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

İhaleyi yapan idare:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı

Gündem Konusu:

Kamu İhale Kurulunun 05.12.2011 tarihli ve 2011/UY.II-4072 sayılı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen 30.05.2012 tarihli ve Y.D. İtiraz no:2012/2563 sayılı karara ilişkin işlem tesis edilmesi

Karar:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı’nca 13.07.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/82574 IKN'li Eskişehir Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşıma Sistemi Projesi Tramvay Uzatma Hatları Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak, Gülermak Ağır San. İnşaat ve Taah. A.Ş. & YDA İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi’nin 05.09.2011 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.09.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 15.09.2011 tarih ve 41401 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.09.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 05.12.2011 tarihli ve 2011/UY.II-4072 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine”karar verilmiştir.

Davacı Ünüvar İnşaat San. ve Tic. A.Ş-Emre Ray Enerji İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-As İnşaat Taah. Nak. Mad. Tur. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmesinin durdurulmasıistemiyle açılan davada Ankara 15 inci İdare Mahkemesinin 13.04.2012 tarihli ve E:2012/330 kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararı üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 28.05.2012 tarih ve 2012/MK-156sayılı kararı ile; “1- Kamu İhale Kurulunun 05.12.2011 tarihli ve 2011/UY.II-4072 sayılı kararının Ünüvar İnşaat San. ve Tic. A.Ş.-Emre Ray Enerji İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-AS İnş. Taah. Nak. Mad. Tur. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile ilgili kısımlarının iptaline,

2- Anılan Yargı kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda Ünüvar İnşaat San. ve Tic. A.Ş.-Emre Ray Enerji İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-AS İnş. Taah. Nak. Mad. Tur. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile ilgili kısımlar hariç olmak üzere 05.12.2011 tarihli ve 2011/UY.II-4072 sayılı Kurul kararında yer verilen tespitler çerçevesinde, 4734  sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararına Kurumca itiraz edilmesi üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen 30.05.2012 tarih ve Y.D İtiraz No: 2012/2563 sayılı kararı ile; “…Dava dosyasının incelenmesinden, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından 13.07.2011 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Eskişehir Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşıma Sistemi Projesi Tramvay Uzatma Hatları Yapım işi” ihalesine ortak girişim olarak iştirak eden ve ihale üzerinde bırakılan davacı şirketler tarafından; bir başka ortak girişim şirketince yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, anahtar teknik personel olarak limited şirkette müdür sıfatı ile Metin Yılmaz'ın gösterildiği adı geçenin oda kayıt belgesi ile mezuniyet tarihini tevsik eden belgeler sunulmasına karşılık tüzel kişilikte bu unvanla yaptığı görev süresini göstermek üzere sunulan ve serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanan belgenin, yalnızca Metin Yılmaz'ın limited şirket ile ilgili hususların ticaret sicili gazetesinde yayımlandığı tarihlerde şirket müdürü olarak görevli bulunduğunu ortaya koyduğu ve ilgilinin limited şirket müdürü statüsünde geçirdiği süreye ilişkin herhangi bir bilgi içermediği, dolaysıyla Metin Yılmaz'ın ihale tarihinden geriye doğru bir yılı aşkın süredir limited şirket müdürü olarak görev yaptığı hususunun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 40. maddesinde belirtildiği şekilde, ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen düzenlenecek bir belge ile tevsik edilmediği, öte yandan bu belgelerin Standart Form KİK025.3/Y ekinde sunulmadığından bahisle Kamu ihale Kurulu'nun 05.12.2011 tarih ve 2011/UY.II-4072 sayılı kararıyla teklifin değerlendirme dışı bırakılarak bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Her ne kadar, bu belge ile birlikte sunulan Ticaret Sicil Gazetesi örneklerinden adı geçen kişinin limited şirket müdürü olduğu anlaşılmakta ise de; sözü edilen fotokopi onaylarından ya da her iki belgenin birlikte değerlendirilmesinden de, bu kişinin ihale tarihinden geriye doğru bir yılı aşkın süredir limited şirket müdürü olarak görev yaptığı sonucuna varılamamaktadır.

Kaldı ki; davacı şirketçe sunulan bu belgeler, anahtar teknik personel niteliğindeki personele yönelik standart form (Standart Form-KİK025.3/Y) ekinde sunulmamış olup, belirtilen eksikliklerin belgede bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesine ve bu suretle süre verilmek suretiyle tamamlattırılmasına da olanak bulunmamaktadır.

Hal böyle olunca, ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenen anahtar teknik personeli, ilgili mevzuata uygun şekilde bildirmeyen ve bununla ilgili tevsik edici belgeleri sunmayan davacı iş ortaklığın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik davaya konu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”şeklinde gerekçe belirtilerek, yürütmenin durdurulması talebinin kabulüne yönelik olarak Ankara 15. İdare Mahkemesi’nce verilen 13.04.2012 gün ve E:2012/330sayılı kararın kaldırılmasına; davanın bu safhasında 2577 sayılı Yasanın 27 nci maddesinde öngörülen koşulların birlikte gerçekleşmediği gözetilerek yürütmenin durdurulması hakkındaki davacı isteminin reddine karar verilmiştir.

Anayasanın 138 maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 28.05.2012 tarih ve 2012/MK-156sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 05.12.2011 tarih ve 2011/UY.II-4072 sayılı karar uyarınca 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13