Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-208

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-208

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-208

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/039

Gündem No  : 33

Karar Tarihi : 04.07.2012

Karar No  : 2012/MK-208

Şikayetçi:

Mega Müh. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi yapan idare:

Kırıkkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

Gündem Konusu:

Kamu İhale Kurulunun 27.02.2012 tarih ve 2012/UY.III-1099 sayılı kararı hakkında Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

Karar:

Kırıkkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 12.12.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/179040 İhale Kayıt Numaralı “Kırıkkale Merkez Otelcilik Turizm Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak; Metro Mühendislik Gıda Maddeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.01.2012 tarih ve 2647 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2012 tarihli itirazen şikayet başvurusu hakkındaKamu İhale Kurulu tarafından alınan 27.02.2012 tarih ve 2012/UY.III-1099 sayılı karar ile;

“4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine”karar verilmiştir.

Mega Müh. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından verilen 15.06.2012 tarih ve E:2012/869 sayılıara karar ile;

“…Her ne kadar dava konusu Kurul kararında, davacı şirketin müdürü Dursun Akyol’un şirket müdürlüğü görevini son bir yıldır yürüttüğüne dair mevzuat hükümlerinde öngörülen şekilde bir belge sunmadığı gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmış ise de, davacı Mega Müh. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan, Ticaret Sicil Gazeteleri, imza sirküleri diğer bilgi belgelerden, anahtar teknik personel olarak gösterilen Dursun Akyol’un, ihale ilan tarihinden geriye doğru en az bir  yıl boyunca şirketin ortağı ve müdürü  olduğu anlaşıldığından, teklif verme yetkisini gösteren belgelerden anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin şirket idari organlarında görevli olduğu hususunun açıkça anlaşılabildiği durumlarda, ayrıca Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde hüküm altına alınan mali müşavir raporu veya ticaret sicil memurluğu tarafından düzenlenen belgelerin sunulma zorunluluğunun aranması Yönetmelik hükmünün amacına aykırı olacaktır.

Bu durumda, ihale üzerinde bırakılan davacı şirketin, idari şartnamede anahtar teknik personele ilişkin öngörülen yeterlilik kriterlerini karşıladığı ve Dursun Akyol’un 2003 yılından itibaren  yirmi yıl süreyle  şirket müdürü olduğu teklif ekinde sunulan bilgi ve belgelerden anlaşılabildiğinden, davacı şirketin, anahtar teknik personel olarak çalıştırılması öngörülen Dursun Akyol’un, şirket müdürlüğü görevini son bir yıldır yürüttüğüne dair mevzuat hükümlerinde öngörülen şekilde bir belge sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olup anılan Mahkeme Kararı Hukuk Danışmanlığı tarafından 27.06.2012 tarihinde tebellüğ edilmiştir.

Anayasanın 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1 maddesinde; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

Açıklanan nedenlerle;

1) Kamu İhale Kurulu’nun 27.02.2012 tarih ve 2012/UY.III-1099 sayılı kararının Mega Müh. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin bölümünün iptaline,

2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Mega Müh. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13