Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-207

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-207

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-207

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/039

Gündem No  : 32

Karar Tarihi : 04.07.2012

Karar No  : 2012/MK-207

Şikayetçi:

Öz Yöntem İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi yapan idare:

Kırıkkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

Gündem Konusu:

Kamu İhale Kurulunun 2702.2012 tarih ve 2012/UY.III-1099 sayılı kararı hakkında Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

Karar:

Kırıkkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 12.12.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/179040 İhale Kayıt Numaralı “Kırıkkale Merkez Otelcilik Turizm Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak; Metro Mühendislik Gıda Maddeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.01.2012 tarih ve 2647 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2012 tarihli  itirazen şikayet başvurusu hakkında Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 27.02.2012 tarih ve 2012/UY.III-1099 sayılı karar ile;

“4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Öz Yöntem İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından verilen 18.05.2012 tarih ve E:2012/432 sayılı ara karar ile;

“…Her ne kadar dava konusu Kurul kararında, davacı şirketin müdürü Hasan Filiz’in şirket müdürlüğü görevini son bir yıldır yürüttüğüne dair mevzuat hükümlerinde öngörülen şekilde bir belge sunmadığı gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmış ise de, davacı Öz Yöntem İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan bilgi ve belgeler içerisinde, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ali Topuz tarafından düzenlenen Hasan Filiz’in şirket müdürü olduğunu ve belgenin düzenlenme tarihi olan 05.12.2011 tarihinden itibaren geriye doğru son 19 yıl boyunca şirketin kesintisiz olarak ortağı olduğunu gösterir ortaklık durum belgesinin sunulduğu, Hasan Filiz’in şirketteki ortaklık oranının % 90 olduğu görülmekle birlikte, anılan belge kapsamında, Hasan Filiz’in 11.12.2006  tarihinden itibaren  şirket müdürü olduğunu, bu durumu kanıtlayıcı belgenin de, 05.01.2007 tarih ve 6717 sayılı ve 783 sayfa sayılı Ticaret Sicil Gazetesi olarak gösterildiği görülmekte olup, yine teklif dosyası kapsamında bulunan ve Hasan Filiz’in 11.12.2006 tarihinden itibaren şirket müdürü olduğuna dayanak olarak gösterilen 05.01.2007 tarih ve 6717 sayılı ve 783 sayfa sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde Hasan Filiz’in 10 yıl boyunca şirket müdürü olarak seçildiğinin belirtildiği  görülmektedir.

Bu durumda, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ali Topuz tarafından düzenlenen ve teklif dosyası kapsamında sunulan 05.12.2011 tarihli belgede, Hasan Filiz’in 11.12.2006 tarihinden itibaren şirket müdürü olduğu açıkça belirtildiğinden, adı geçen kişinin ilan tarihinden geriye doğru bir yıl içerisinde de şirket müdürü olduğunun anlaşılması gerekmekte olup, davacı şirketin, anahtar teknik personel olarak çalıştırılması öngörülen Hasan Filiz’e ilişkin olarak, şirket müdürlüğü görevini son bir yıldır yürüttüğüne dair mevzuat hükümlerinde öngörülen şekilde bir belge sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olup anılan Mahkeme Kararı Hukuk Danışmanlığı tarafından 19.06.2012 tarihinde tebellüğ edilmiştir.

Anayasanın 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1 maddesinde; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

Açıklanan nedenlerle;

1) Kamu İhale Kurulu’nun 27.02.2012 tarih ve 2012/UY.III-1099 sayılı kararının Öz Yöntem İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin bölümünün iptaline,

2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Öz Yöntem İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13