Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-188

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-188

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-188

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No  : 2012/037 Gündem No  : 29 Karar Tarihi : 20.06.2012 Karar No  : 2012/MK-188 Şikayetçi: Öz Abone Akr. Teks. Tüp. Gıda Nak. Ve Tem. Ürn. Tic. Ltd. Şti.&S.S Yeşil Iğdır Minibüsçüler Otobüsçüler Kamyon Motorlu Taşıyıcılar Koop. Ortak Girişimi İhaleyi yapan idare: Aralık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gündem Konusu: 31.10.2011 tarihli ve 2011/UH.I-3582 sayılı kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Özabone Akr. Teks. Tüp. Ltd. Şti.& S.S. Yeşil Iğdır Min. Mot. Taş. Koop. Ortak Girişimi tarafından açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen 29.03.2012 tarihli ve E:2012/93 sayılı yürütmenin durdurulması kararına ilişkin işlem tesis edilmesi. Karar:   Aralık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 05.09.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/118401 İKN'li “Öğrenci Taşıma Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak, Öz Abone Akr. Teks. Tüp. Gıda Nak. Ve Tem. Ürn. Tic. Ltd. Şti.&S.S Yeşil Iğdır Minibüsçüler Otobüsçüler Kamyon Motorlu Taşıyıcılar Koop. Ortak Girişimi’nin 20.09.2011 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.09.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 30.09.2011 tarih ve 43651 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.09.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 31.10.2011 tarihli ve 2011/UH.I-3582 sayılı karar ile; “1)Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, 2)Başvuru sahibi ortak girişim tarafından sunulan iş deneyim (iş bitirme) belgelerinin ihale dokümanına uygun olmakla birlikte iptal ederek isteklinin talebi halinde mevzuata uygun şekilde yeniden düzenlenmesi konusunda belgeyi düzenleyen Aralık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirimde bulunulmasına”karar verilmiştir. Davacı Öz Abone Akr. Teks. Tüp. Gıda Nak. ve Tem. Ürn. Tic. Ltd. Şti. & S.S Yeşil Iğdır Minibüsçüler Otobüsçüler Kamyon Motorlu Taşıyıcılar Koop. Ortak Girişimi tarafından anılan Kurul Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesinin 29.03.2012 tarihli E:2012/93 sayılı kararında; “Olayda; davacı tarafından dava dilekçesinde; ihalenin üzerinde bırakıldığı Ferzender Ürekil-FS İnş. Nak. Hay. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi adına FS. İnş. Nak. Tur. Ltd. Şti.’nce ihaleye sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve benzer iş ile uyumlu olmadığı yönündeki iddia ileri sürülmüş olup, bu hususun esas inceleme raporunda da özetle; “Diğer taraftan, başvuru sahibinin iddiaları arasında yer almamakla birlikte, FS. İnş. Nak. Tur. Ltd. Şti.’nin ihaleye sunduğu iş deneyim belgesinin “Sürücüsüyle birlikte araç kiralanması hizmet alımı işi”ne yönelik iş deneyim belgesi olduğu, ihale konusu işin ise “Öğrenci taşıma hizmet alımı”nı konu edindiği, bu bağlamda benzer işin “Her türlü öğrenci ve personel taşıma işleri” olarak belirlendiği dikkate alındığında, iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve benzer iş ile uyumlu olmadığı, bu nedenle Ferzender Ürekil-FS İnş. Tic. Ltd. Ştİ. Ortak Girişimin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmektedir.” şeklinde görüş bildirildiği ve aynı zamanda Öz Abone Akr. Tekstil Tüp. Gıda Nak. ve Tem. Ürn. Ltd. Şti.-Has Iğdır Turizm Seyahat Taş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 24.08.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Iğdır Merkez İlçe Öğrenci Taşıma İşi” ihalesine ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusuna ilişkin olarak alınan 31.10.2011 tarih ve 2011/UH.I-3580 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında ise; “Kamu ihale mevzuatında, iş deneyimi gösteren belgelerin taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olmasının şart koşulduğu, şikayete konu ihalenin öğrenci taşıma işini konu aldığı ve idari şartnamenin 7.6 ncı maddesinde, kamu veya özel sektörde yapılmış her türlü personel ve öğrenci taşıma işinin benzer iş olarak belirlendiği, incelemeye konu iş deneyime dayanak teşkil eden hizmet alımının ise her ne kadar deneyim belgesinde “sürücüsüyle birlikte araç kiralanması hizmet alımı” şeklinde genel bir ifadeye yer verilmişse de 1 adet 4x4 pick-up kiralanması işi olduğu, bu bağlamda, iş deneyimine dayanak hizmet alımının niteliği göz önüne alındığında, hizmetin, personel taşınması temeline dayalı ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında değerlendirilebilme imkanının bulunmadığıanlaşılmaktadır.Şu halde, ... sunulan iş deneyim belgesine konu hizmetin, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşılmaktadır. Yapılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde,ihale üzerinde bırakılan isteklinin, özel ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinin sadece ihale konusu iş veya benzer işe uyarlık taşımaması yönüyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmaktadır. Netice itibariyle, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, sunmuş oldukları iş deneyim belgeleri sebebiyle ihale üzerinde bırakılan istekli ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”denilerek düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği görülmektedir. Bu durumda; dava konusu kurul kararına ilişkin ihalenin üzerinde bırakıldığı Ferzender Ürekil-FS İnş. Nak. Hay.Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi adına FS. İnş. Nak. Tur. Ltd. Şti.'nce ihaleye sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve benzer iş ile uyumlu olmadığı görülmekle düzeltici işlem belirlenmesi gerekirken, itirazen şikayet başvurusunun reddi yolunda alınan Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasınakarar verilmiştir. Anayasanın 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır. Öte yandan, 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanununun 28/1 maddesinde;  Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir Açıklanan nedenlerle; 1) Kamu İhale Kurulunun 31.10.2011tarihli ve 2011/UH.I-3582sayılı kararının başvurunun reddine ilişkin bölümünün iptaline, 2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi. Mahmut  GÜRSES Kurul Başkanı Kazım  ÖZKAN
  1. Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ Kurul Üyesi Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet  ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi       Mehmet  AKSOY   Kurul Üyesi            

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13