Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-174

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-174

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-174

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2012/034

Gündem No : 92

Karar Tarihi : 11.06.2012

Karar No  : 2012/MK-174

Şikayetçi:

AKM Yapı Taah. San ve Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi yapan idare:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı

Gündem Konusu:

Davacının davadan feragat etmesi üzerine Ankara 2. İdare Mahkemesi’nce verilen 29.05.2012 tarih ve E:2012/237, K:2012/848 sayılı kararı gereğince, Kamu İhale Kurulu’nun 21.05.2012 tarihli ve 2012/MK-153 sayılı kararının iptal edilerek Kurulun 21.11.2011 tarihli ve 2011/UY.I-3804 sayılı kararının geçerli olduğu yönünde karar alınması.

Karar:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı’nca 11.05.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/50065 İKN'li “Konya Havaalanı Terminal Binası Yapımı” ihalesine ilişkin olarak, AKM Yapı Taah. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.10.2011 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.10.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 27.10.2011 tarih ve 46841 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.10.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 21.11.2011 tarihli ve 2011/UY.I-3804 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun reddine”karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, AKM Yapı Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 18.04.2012 tarihli kararıyla yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Anılan kararın icaplarına göre Kurul’ca işlem tesis edilerek 21.05.2012 tarihli ve 2012/MK-153 sayılı karar ile;

“1) Kamu İhale Kurulunun 21.11.2011 tarihli ve 2011/UY.I-3804 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, söz konusu itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin olarak esasın incelenmesine geçilmesine,” karar verilmiştir.

Davacı AKM Yapı Taah. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin davadan feragat talebi üzerine Ankara 2. İdare Mahkemesi’nce verilen 29.05.2012 tarih ve E:2012/237, K:2012/848 sayılı kararında; “…feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmiştir.

Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasındaise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulu’nun 21.05.2012 tarihli ve 2012/MK-153 sayılı kararının iptaline,

2- Kamu İhale Kurulu’nun 21.11.2011 tarihli ve 2011/UY.I-3804 sayılı kararının geçerli olduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13