Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-172

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-172

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-172

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/034

Gündem No  : 60

Karar Tarihi : 11.06.2012

Karar No  : 2012/MK-172

Şikayetçi:

Özalp İnşaat ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi yapan idare:

Sağlık Bakanlığı Kars İl Sağlık Müdürlüğü

Gündem Konusu:

Kamu İhale Kurulunun 02.04.2012 tarih ve 2012/UY.III-1572 sayılı kararı hakkında, Ankara      10. İdare Mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

Karar:

Sağlık Bakanlığı Kars İl Sağlık Müdürlüğü’nce 12.08.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Kars İli Akyaka ve Arpaçay İlçeleri 10 Yataklı Entegre Hastane Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Özalp İnşaat ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti.tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 02.04.2012tarihli ve 2012/UY.III-1572sayılı kararı ile; “4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Caser İnş. ve Tic. A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 23.05.2012 tarih ve E:2012/775 sayılı “Yürütmenin durdurulması” kararı ile; “…İhale üzerinde bırakılan davacı şirket tarafından bildirilen anahtar teknik personelin şirketin yönetim kurulu başkanı olduğu, bu durumu kanıtlayan SMMM onaylı ortaklık durum belgesinin sunulduğu, ilgilinin belge düzenleme tarihi olan 25.07.2011 tarihinden geriye doğru 5 yıl boyunca şirket ortağı olduğuna dair beyanın bulunduğu, 22.01.2010 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yapılan ilan ile 10.01.2010 tarihinden itibaren Serdar İDİZ’in şirketin yönetim kurul başkanı olarak görevlendirildiğinin anlaşıldığı, bunun dışında Serdar İDİZ’in yönetim kurulu üyesi ve şirketi temsile yetkili olduğunu gösteren 20.09.2010 tarihli imza sirkülerinin de sunulduğu, ihale dosyasına sunulan belgelerden anahtar teknik personel olarak bildirilen Serdar İDİZ’in ihale ilan tarihinden geriye doğru son bir yıl içinde kesintisiz şekilde şirket ortaklığını ve görevini yürüttüğünün açıkça anlaşıldığı, dolayısıyla anılan mevzuat uyarınca istenilen anahtar teknik personel olarak bildirilen kişilerin kabulü için gereken şartların yerine getirildiği…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27’nci maddesinin ikinci fıkrasında; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- 02.04.2012tarihli ve 2012/UY.III-1572sayılı Kurul kararının Caser İnş. ve Tic. A.Ş.’ne ilişkin kısımlarının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, Caser İnş. ve Tic. A.Ş. ile ilgili iddialara ilişkin olarak başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13