loader image

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-171

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-171

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/034 Gündem No  : 61 Karar Tarihi : 11.06.2012 Karar No  : 2012/MK-171 Şikayetçi: Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. & Pusula Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. İş Ortaklığı İhaleyi yapan idare: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSKİ Genel Müdürlüğü Gündem Konusu: Kamu İhale Kurulunun 22.08.2011 tarih ve 2011/UH.III-2892 sayılı kararı hakkında Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması. Karar: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSKİ Genel Müdürlüğü’nce 19.07.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/75155 IKN'li Özel Güvenlik Görevlisi Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak, Akdeniz Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. & Pusula Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. İş Ortaklığıtarafından 12.08.2011tarih ve 37624sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.08.2011tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 22.08.2011 tarihli ve 2011/UH.III-2892 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun reddine,” karar verilmiştir. Davacı Akdeniz Güv. Hiz. Ltd.Şti. & Pusula Öz. Güv. Hiz. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 21.03.2012 tarihli Y.D. İtiraz No: 2012/1363 sayılı kararında, “Olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski Genel Müdürlüğü tarafından 19.07.2011 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Görevlisi Hizmet Alımı” ihalesinde, biri yaklaşık maliyetin üzerinde, diğer ikisi de yaklaşık maliyetin hemen altında yer alan üç adet geçerli teklifin bulunduğu, böyle olunca da 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen ilkelerden rekabet ortamının oluştuğu sonucuna varıldığından, davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin olarak davalı idarece tesis edilen dava konusu 22.08.2011 tarih ve 2011/UH.III-2892 sayılı kamu İhale Kurulu işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Anayasanın 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır. Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1 maddesinde; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden, Açıklanan nedenlerle; 1) Kamu İhale Kurulunun 22.08.2011tarihli ve 2011/UH.III-2892sayılı kararının iptaline, 2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline ilişkin idare işleminin iptaline, Oybirliği ile karar verildi. Mahmut  GÜRSES Başkan Ali Kemal  AKKOÇ Kurul Üyesi Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet  ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz