Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-170

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-170

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-170

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/034

Gündem No  : 22

Karar Tarihi : 11.06.2012

Karar No  : 2012/MK-170

Şikayetçi:

Global Grup Doğalgaz Tem. İlaçlama Bilgisayar Ağaçlandırma San. Taah. Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi yapan idare:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Yurtkur İzmir Bölge Müdürlüğü

Gündem Konusu:

Kamu İhale Kurulu’nun 27.02.2012 tarihli ve 2012/UH.II-1148 sayılı kararı hakkında Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce verilen yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

Karar:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Yurtkur İzmir Bölge Müdürlüğü’nce 09.09.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Bölge Müdürlüğümüz ve Bağlı Bornova Erkek, Bornova Kız, Atatürk, H.A.Yesevi, H.A.Tatari, Çeşme, Urla, Manisa, Demirci, Akhisar, Alaşehir, Sedat Özcan ve Muradiye Yurt Müdürlüklerinin 2012-2013-2014 Yılları Temizlik ve Çamaşır Yıkama” ihalesine ilişkin olarak Global Grup Doğalgaz Tem. İlaçlama Bilgisayar Ağaçlandırma San. Taah. Tic. Ltd. Şti.tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 27.02.2012tarihli ve 2012/UH.II-1148sayılı kararı ile; “4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması istemiyle, Okyanus Taahhüt A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 26.04.2012 tarihli kararı ile;

“…Davaya konu ihalede uygulanan ve davalı Kurum tarafından da teknik şartname olarak nitelendirilen Başbakanlık Kredi ve Yurtlar Kurumu Hizmet Alımı Uygulama Esasları’nın “Temizlikte Kullanılacak Malzemeler, Makine ve Teçhizat” başlıklı 4. Maddesinde; ihale kapsamında hangi temizlik malzemelerine ihtiyaç duyulacağı belirlenmiş olup, 4.3.1) Temizlikte Sarf Edilecek Malzemeler alt başlığında aylık 263 adet eldiven (çift) temizlik malzemesi olarak sayılmış ve 3 yıl süreli ihalede 263 x 36 ay olması nedeniyle toplam 9468 eldiven (çift) sadece temizlik sarf malzemesi olarak gösterilmiştir.

Öte yandan; aynı esasların “İşçilerin Kıyafetleri” başlıklı 9. maddesinde de; yüklenici tarafından işyerinde giyilmesi için, işin süresi boyunca, işçi başına yıllık temizlikçi ve çamaşırcı personele 12 adet eldiven verileceği hükmüne yer verilmiş olup, her işçi başına aylık bir eldiven verilecek olması ve 263 tane işçinin bulunması nedeniyle 3 yıllık iş için toplamda yine 263 x 36 ay olması nedeniyle 9468 (çift) eldivenin de giyecek olarak belirlendiği, dava konusu ihaleleyle ilgili olarak en avantajlı teklifi veren ancak aşırı düşük teklif açıklaması istenen davacı şirket tarafından ise bu kapsamda ibraz edilen proforma faturada sadece temizlik malzemesi olarak 9468 adet eldiven (çift)in karşılığı için 6.627,60 TL gösterilmiş olup, davacı tarafından giyecek olarak belirlenen 9468 adet eldiven için herhangi bir açıklamada bulunulmadığı görülmekte ise de uyuşmazlığa konu ihale için yaklaşık maliyetin 13.882.472,89 TL olarak belirlendiği, davacı tarafından ise 13.612.667,40 TL teklifte bulunulduğu, davacı şirketten sonraki en avantajlı teklif miktarının ise 14.655.106,56 TL olduğu dikkate alındığında, davacı şirketin teklifi ile en avantajlı ikinci teklif arasında yaklaşık 1 milyon TL’lik farkın bulunduğu, 9468 adet eldiven miktarının karşılığı olan 6.627,60 TL’lik miktarın ihalenin toplam miktarının göz önünde bulundurulması halinde davacı şirket açısından küçük bir parasal miktar ifade ettiği dikkate alındığında, giyecek olarak kullanılacak 9468 adet eldiven miktarına yönelik olarak davalı Kurumca düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin karar alınarak davacı şirketten ek bir proforma fatura sunulmasının istenilmesi gerekirken söz konusu gerekçe nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu idareler açısından geçerli bir neden sayılmasının hukuken mümkün olmadıüı sonucuna varıldığından davacı şirketin aşırı düşük açıklamasının yerinde görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uyarlık görülmemiştir.”şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- 27.02.2012tarih ve 2012/UH.II-1148sayılı Kamu İhale Kurulu Kararının iptaline,

2- Anılan yargı kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, idarece ihale üzerinde bırakılan istekliden giyime ilişkin ek bir proforma fatura istenilmesi yönünde4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13