Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-168

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-168

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-168

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/033

Gündem No  : 45

Karar Tarihi : 04.06.2012

Karar No  : 2012/MK-168

Şikayetçi:

Cengiz Tosun - Mustafa Kurt İş Ortaklığı

İhaleyi yapan idare:

Trabzon Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü

Gündem Konusu:

14.11.2011 tarih ve 2011/UY.II-3779 sayılı Kurul Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen 21.03.2012 tarih ve Y.D. İtiraz No:2012/3526 sayılı yürütmenin durdurulması kararına ilişkin işlem tesis edilmesi

Karar:

Trabzon Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğütarafından 30.09.2011 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Trabzon 2011 Eyof Spor Hatıra Parkı İnşaatı”ihalesine ilişkin olarak Cengiz Tosun - Mustafa Kurt İş Ortaklığı’nın 28.10.2011 tarih ve 46945 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.10.2011tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulu’nun 14.11.2011 tarih ve 2011/UY.II-3779 sayılı kararı ile “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Çimen Turizm İnş Ürn. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yukarıda belirtilen Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasıistemiyle açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin E:2011/3800 sayılı kararı ile ““yürütmenin durdurulması isteminin reddine ” karar verilmiştir.

Daha sonra davacı tarafından yapılan itiraz üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 04.05.2011 tarih ve Y.D. İtiraz No:2011/2205 sayılı kararı ile;“…4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun 5'nci maddesinin birinci fıkrasında, idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu; 21 maddesinin l. fıkrasının (b) bendinde, doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumunda ihalenin pazarlık usulü ite yapılabileceği 38 inci maddesinde ise ihale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre ipinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği. 55. maddesinin 1. fıkrasında, şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, … içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılacağı hükümleri yer almaktadır.

3.1.2009 tarih ve 27099 ayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ihalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin 4. ve 8. fıkralarında "(4) Şikâyet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerin bulunmasıdurumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz. ...(8) Ortak girişim adına yapılacak şikayet veya itirazen şikayet başvurularınınsa, pilot ortak/koordinatör ortak veya temsil yetkisi verilen özel ortak ya da ortakların tamamı tarafından yapılması zorunludur. Bu başvurulara, ortak girişim beyannamesinin veya sözleşmesinin, özel ortak tarafından yapılan başvurularda ayrıca özel ortağa temsil yetkisi verildiğine ilişkin belgenin eklenmesi gerekir." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Trabzon Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından 30.09.2011 tarihinde pazarlık usulü ile "Trabzon 2011 Eyof Spor Hatıra Parkı İnşaatı" ihalesi yapıldığı, ihale komisyonu tarafından ekonomik açıdan 1. avantajlı teklifin davacı firma olduğunun açıklanması üzerine Mustafa Kurt - Cengiz Tosun iş Ortaklığı tarafından yapılan şikayet başvurusu yapıldığı, ihaleyi yapan idarenin 24.10.2011 tarih ve 932 sayılı işlemi ile Mustafa Kurt'un pilot ortak olduğu Mustafa Kurt - Cengiz Tosun iş Ortaklığı adına yalnızca Cengiz Tosun imzalı şikayet başvurusunun, ihalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin 8 bendine uygun olmadığından, 4734 ayılı Kanunun 54. maddesinin 7. bendinin (c) alt bendi ile ihalelere Yönelik Başvurula- Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinin (c) bendi uyarınca reddedildiği, bu kez her iki ortağın da imzaladığı 25.10.2011 tarihli dilekçe ile itiraz dilekçesinin kayda alınmasının talep edildiği, davalı idarenin 25.10.2011 tarih ve 943 sayılı işlemi ile itiraz süresi içinde eksikliklerin tamamlanmaması nedeniyle bu başvurunun da reddedildiği, Mustafa Kurt - Cengiz Tosun İş Ortaklığı’nın 28.10.2011 tarihinde davalı idareye itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, davalı idarece tesis edilen dava konusu işlem ile Mustafa Kurt-Cengiz Tosun İş Ortaklığı adına Cengiz Tosun tarafından verilen şikayet dilekçesi ekinde yer alan belgeyi her iki ortağın da imzaladığı, böylece şikayet başvurusunun idarece şekil yönünden reddedilmesinin mevzuata uygun bulunmadığı, ihalenin üzerinde bırakılan davacı firmanın aşırı düşük açıklamalarının da mevzuata uygun olmadığı, böylece düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Olayda, Mustafa Kurt - Cengiz Tosun iş Ortaklığı adına yalnızca Cengiz Tosun tarafından 20.10.2011 tarihinde verilen şikayet dilekçesinde, bu dilekçeye ek olarak belge verildiğine dair bir not ilave edilmediği, nitekim aynı ortaklık tarafından daha sonra 25.10.2011 tarihinde yapılan başvuru sırasında 20.10.2011 tarihli 6 sayfadan ibaret ek belge verildiğinin dilekçe üzerinde belirtildiği, öte yandan, davalı idarenin 2.11.2011 tarih ve 19456 sayılı yazısı ile Mustafa Kurt - Cengiz Tosun iş Ortaklığı adına yalnızca Cengiz Tosun tarafından 20.11.2011 tarihinde verilen şikayet dilekçesinin kaç sayfa olduğu, şikayet dilekçesi ekinde başka bir dilekçe olup olmadığı hususlarının sorulması üzerine Trabzon Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün 4.11.2011 tarihli cevabi yazısında, söz konusu itiraza yönelik idareye verilen dilekçenin tek başvuru olarak verildiği ve başvuru dilekçesine ek bulunmadığı hususlarının belirtildiği görülmektedir.

Bu durumda, Mustafa Kurt - Cengiz Tosun iş Ortaklığı adına yalnızca Cengiz Tosun tarafından şikayet dilekçesi verilmesi sırasında bu dilekçeye ek olarak her iki ortak tarafından imzalanan her hangi bir belge sunulmadığı anlaşıldığından, Mustafa Kurt - Cengiz Tosun iş Ortaklığı adına yalnızca Cengiz Tosun tarafından yapılan şikayet başvurunun usulüne uygun olmadığından bu iş ortaklığının itirazen şikayet başvurusunun kabul edilerek davacı firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır...” şeklinde gerekçe belirtilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 04.05.2011 tarih ve Y.D. İtiraz No:2011/2205 sayılı kararının uygulanması için,

1) Kamu İhale Kurulu’nun 14.11.2011 tarih ve 2011/UY.II-3779 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan yargı kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

  1. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13