Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-166

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-166

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-166

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/033

Gündem No  : 30

Karar Tarihi : 04.06.2012

Karar No  : 2012/MK-166

Şikayetçi:

Kemal Çağlar İnş. Elekt. Üret. Tic. San. Ltd. Şti.

İhaleyi yapan idare:

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği

Gündem Konusu:

Kamu İhale Kurulunun 30.01.2012 tarih ve 2012/UH.I-620 sayılı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Kemal Çağlar İnş. Elekt. Üret. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen 03.05.2012 tarih ve İtiraz No:2012/2018 sayılı yürütmenin durdurulması kararına ilişkin işlem tesis edilmesi.

Karar:

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 05.12.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/171474 İKN'li “2012 Yılı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak, Kemal Çağlar İnş. Elekt. Üret. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 21.12.2011 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.12.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 04.01.2012 tarih ve 561 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 30.01.2012 tarih ve 2012/UH.I-620 sayılı karar ile;

“1) Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) Marmara Temizlik Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan giyim giderlerine ilişkin proforma fatura ve maliyet/satış tutarı tespit tutanağı gönderilmek suretiyle, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin incelenmek ve değerlendirilmek üzere proforma faturayı düzenleyen Arkın Gıda Temiz. Tekstil Ltd. Şti.’nin bağlı bulunduğu İstanbul Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne bildirilmesine,” karar verilmiştir.

Kemal Çağlar İnş. Elekt. Üret. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 28.03.2012 tarihli kararı ile “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verilmesi üzerine, davacı tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulmuştur. Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 03.05.2012 tarih ve İtiraz No:2012/2018 sayılı kararı ile;

Olayda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olduğu öne sürülmekte ise de, ihaleyi yapan idarece yaklaşık maliyet hesabında giyim için toplam 134.332,64 TL tespit edildiği halde ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim malzemeleri için teklif ettiği 17,68 TL bedel hayatın olağan akışı ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığından, aşırı düşük açıklamaları uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılmaları yönünde düzeltici işlem belirlenmesi gerektiği sonucuna varılmakla davacı şirketin bu yöndeki isteminin reddine yönelik dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle “yürütmenin durdurulmasına” karar verilmiştir.

Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır. Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1) Kamu İhale Kurulu’nun 30.01.2012 tarih ve 2012/UH.I-620 sayılı kararının, anılan Mahkeme kararının gerekçelerinde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilen kısmı ile “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,” ilişkin hüküm fıkrasının 1 inci maddesinin iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda; Marmara Temizlik Ltd. Şti.’nin teklifinin reddedilerek bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

  1. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13