Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-162

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-162

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-162

 

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/031

Gündem No  : 87

Karar Tarihi : 28.05.2012

Karar No  : 2012/MK-162

Şikayetçi:

Nesce İnşaat Enerji ve Tic. A.Ş.

İhaleyi yapan idare:

Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Gündem Konusu:

06.06.2011 tarihli ve 2011/UY.I-1883 sayılı kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesince verilen 19.04.2012 tarih ve E:2011/2442, K: 2012/688 sayılı “dava konusu işlemin iptali” kararına ilişkin işlem tesis edilmesi

Karar:

Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca 07.04.2011tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/36596 IKN'li “Iğdır Üniversitesi Suveren Kampus Alanı Altyapı” ihalesine ilişkin olarak, Nesce İnşaat Enerji ve Tic. A.Ş.’nin 12.05.2011 tarih ve 24241 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulu’nun 06.06.2011 tarih ve 2011/UY.I-1883 sayılı kararı ile “4734 sayılı Kanunun 54üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Nesce İnşaat Enerji ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 30.11.2011 tarihli E: 2011/2442 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ve anılan Kararın gereklerinin yerine getirilmesini teminen Kurul tarafından tesis edilen 16.01.2012 tarih ve 2012/MK-12 sayılı karar ile;

“1) Kamu İhale Kurulu’nun 06.06.2011 tarihli ve 2011/UY.I-1883 sayılı kararının Nesce İnşaat Enerji ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin bölümünün iptaline,

2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Nesce İnşaat Enerji ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Bunun üzerine anılan mahkeme kararına karşı Kurum tarafından Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulmuş ve Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 01.02.2012 tarih ve Y.D. İtiraz No:2012/455 sayılı Kararı ile itirazın kabulüne, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 30.11.2011 tarih ve E: 2011/2442 sayılı kararının kaldırılmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanununun 27 nci maddesinde belirtilen koşulların dava konusu işlem yönünden oluşmadığı gözetilerek yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir. Anılan Kararın uygulanmasını teminen alınan 02.04.2012 tarihli ve 2012/MK-100 sayılı karar ile;

“1- Kamu İhale Kurulunun 16.01.2012 tarihli ve 2012/MK-12 sayılı Kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında ve 06.06.2011 tarihli ve 2011/UY.I-1883 sayılı Kurul Kararında  belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Bu kez, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 19.04.2012 tarih ve E:2011/2442, K: 2012/688 sayılı nihai Kararı ile;

“Dosyanın incelenmesinden, davacının Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüs alanı altyapı ihalesine ilişkin teklif verdiği teklifinin anahtar teknik personel niteliğindeki personel listesinin sunulmadığı, anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin 1 yıldır kesintisiz şirket bünyesinde çalıştığını gösterir SGK prim ödeneği olmadığı gerekçesiyle İhale Komisyonunun 12.4.2011 günlü kararıyla teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu karara yapılan şikayetin 27.4.2011 tarihli işlemle reddi üzerine davacı tarafından davalı idareye itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Davacı tarafından idarece eksik olduğu belirtilen belgenin tamamlattırılabilir nitelikte olduğu aynı gerekçeyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin itirazen şikayet başvurusunun kabul edildiği belirtilmektedir.

Davalı idarece itirazen şikayet başvurusunun kabul edilmeme nedeni olarak sunulması gereken standart personel formunun sunulmaması ve bununla birlikte sunulan belgelerden anahtar teknik personelin ilan tarihinden geriye doğru isteklinin bulunduğu yerde ticari faaliyette bulunduğunu tevsik edici bilgiler içermediğinden kaynaklandığı itirazı kabul edilen ve eşit muamele ilkesinin ihlal edici olarak gösterildiği öne sürülen hususun ise itirazı kabul edilen şirketin standart personel formunu sunmadığı anlaşılsa da personele ilişkin sunulan belgelerden anahtar teknik personelin şirket bünyesinde geriye doğru bir yıllık hizmet süresinin sağlandığını tevsike yeterli olduğu bu nedenle diğer şirketin başvurusunun kabul edildiği belirtilmiştir.

Olayda ihaleyi yapan kurum tarafından teknik personele yönelik üç adet form oluşturulmuş davacının bu formlardan ikisini (standart form K.İ.K. 025.1/Y) , (standart form K.İ.K. 025.2/Y) sunduğu (standart form K.İ.K. 025.3/Y) formunu sunmadığı, sunulmayan formun anahtar teknik personel listesi olduğu, davalı idarece davacının sunması gereken teknik personel listesi (standart form K.İ.K. 025.3/Y) formuna ilave belgelerde ikamesi mümkün olmayan eksikliklerden olan ve teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına yol açacak bilgilerin de bulunduğu, davacının sunduğu forma ilave belgelerde anahtar teknik personele ilişkin SGK dan alınmış 2011/1 dönemine ait sigorta bilgilerini içerdiği 1 yıllık süreci kapsamadığı bunun mevzuatta öngörülen teknik personele ilişkin kriterlerin tamamının karşılanmadığı sonucunu doğuracağı ve bilgi eksikliği olarak değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırı yön bulunmadığı belirtilerek dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmıştır.

Davacının sunmuş olduğu teknik personele ait hizmet belgelerinin içeri ve doğruluğu, gerek SGK tarafından gerekse davacıdan sonradan istenilmesi halinde tamamlatılabilecek ve bilgi eksikliği niteliğinde belgelerdendir. Eksik olduğu belirtilen formunda davalı idarece ihaleye katılan başka bir şirketin yaptığı itirazen şikayet başvurusundan da etkili bir aykırılık teşkil etmeyeceği belirlenmiştir.

Bu durumda davacının teklifinde sunmuş olduğu bilgilerin tamamlattırılabilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından teklifin değerlendirme dışı bırakılması sonucunu doğuran dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

Kamu İhale Kurulu’nun 02.04.2012 tarih ve 2012/MK-100 sayılı Kararının iptaline,

2)  Kamu İhale Kurulu’nun 06.06.2011 tarihli ve 2011/UY.I-1883 sayılı kararının Nesce İnşaat Enerji ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin bölümünün iptaline,

3)  Anılan yargı kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Nesce İnşaat Enerji ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13