Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-161

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-161

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-161

 

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/031

Gündem No  : 85

Karar Tarihi : 28.05.2012

Karar No  : 2012/MK-161

Şikayetçi:

Uygar Yemekçilik Güv. Turizm Temz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti

İhaleyi yapan idare:

Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’

Gündem Konusu:

Kamu İhale Kurulunun 09.01.2012 tarih ve 2012/UH.I-262 sayılı kararı hakkında Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

Karar:

Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nce 17.10.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/138366 IKN'li “2012 Yılı Hazır Kahvaltı-Yemek Yapım ve Dağıtım” ihalesine ilişkin olarak,

Uygar Yemekçilik Güv. Turizm Temz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 29.11.2011tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idareninbila tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 09.12.2011tarih ve 52145sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.12.2011tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 09.01.2012 tarihli ve 2012/UH.I-262 sayılı karar ile;

“4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun reddine,”

karar verilmiştir.

Davacı Uygar Yemekçilik Güv. Turizm Temz. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. vekili Av. Cebrail Oktay tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 7. İdare Mahkemesinin 23.03.2012 tarihli ve E:2012/202 sayılı kararında,

“İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği fiyata ilişkin açıklama yaparken düzenlediği maliyet analiz tablosunda yer verilen parasal değerlerle bu maliyetleri tevsik edici belge olarak sunduğu proforma faturalarda yer alan parasal değerlerin (örneğin, normal kahvaltı maliyeti tablosunda 1. Gün verilen 20 gram tereyağının birim fiyatının 13 kuruş olarak belirtildiği halde, 14.11.2011 tarihli proforma faturada 15 kuruş olduğunun belirtildiği) birbirleriyle uyumlu olmadığı, 93.000 TL olduğu belirtilen 12 aylık doğalgaz, elektrik ve su gideri hesaplamasının nasıl ve hangi kriterlere göre yapıldığına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmadığı” gerekçesiyle “yürütmenin durdurulmasına”  oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Anayasanın 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1 maddesinde; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 09.01.2012tarihli ve 2012/UH.I-262sayılı Kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, ihale üzerinde bırakılan istekli Divanlı Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti – Özol Yemek Temizlik Güvenlik San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13