Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-159

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-159

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-159

 

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/031

Gündem No  : 88

Karar Tarihi : 28.05.2012

Karar No  : 2012/MK-159

Şikayetçi:

M.A.K. Gıda İnş. Tem. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi yapan idare:

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği

Gündem Konusu:

Kamu İhale Kurulunun 27.02.2012 tarih ve 2012/UH.I-1109 sayılı kararı hakkında Ankara 11. İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

Karar:

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 11.10.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/138532 İKN'lı “2012-2013-2014 Mali Yılı 36 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı”  ihalesine ilişkin olarak, davacı M.A.K. Gıda İnş. Tem. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.11.2011 tarihinde yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 28.11.2011 tarihli ve 2011/UH.I-3942 numaralı Kurul kararı ile;

“…Yiğit Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Uslu Yemekçilik Ltd. Şti.-Kadirbey Yemek Gıda Ltd. Şti İş Ortaklığı, Ce-Ha Yemek Ltd. Şti. ve Özata Gıda Ltd. Şti.’nin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutularak, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,”

Karar verilmesi üzerine, idare tarafından geçerli tekliflerin aşırı düşük tekliflerden ve benzer kamu kurumlarının fiyatlarından yüksek olduğu gerekçesiyle ihale iptal edilmiştir.

M.A.K. Gıda İnş. Tem. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.02.2012 tarih ve 5677 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2012 tarihli dilekçesi ile idarenin ihalenin iptaline ilişkin işlemine itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 27.02.2012 tarihli ve 2012/UH.I-1109 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı M.A.K. Gıda İnş. Tem. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 11. İdare Mahkemesinin 4.5.2012 tarihli ve 2012/470 sayılı kararında, “… davalı idarece geçersiz sayılan tekliflerle geçerli kalan tekliflerden en düşüğü arasında oluşan 1.457.000,00 TL fiyat farkı ve benzer kamu kurumların fiyatları, ihalenin iptali gerekçesi olarak belirlenmiş ise de, uyuşmazlık konusu ihalede yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması üzerine davacı şirketle birlikte geçerli 3 teklifin kalması, sözkonusu 3 teklifin de yaklaşık maliyetin %9 ile %3 oranında altında olması, yaklaşık maliyetin hatalı olarak belirlendiğine veya ihalede usulsüz yapılan bir işlem olduğuna dair herhangi bir iddia, bilgi ve belgenin de bulunmaması, yaklaşık maliyet oluşturulurken 10 devlet hastanesinde yapılan ihalelerde ortaya çıkan fiyatlardan yararlanılması, dolayısıyla sözkonusu gerekçenin ihalenin iptali için geçerli bir sebep olmadığı sonucuna varılması sebebiyle, ihalenin iptali üzerine davacı şirketin yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- 27.02.2012tarih ve 2012/UH.I-1109sayılı Kurul Kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, idarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Kurul Üyesi

Mahmut  GÜRSES

Kurul Başkanı

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13