Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-158

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-158

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-158

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/031

Gündem No  : 90

Karar Tarihi : 28.05.2012

Karar No  : 2012/MK-158

Şikayetçi:

Hazar Sosyal Hizmetler Yemek İnş. Pet. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi yapan idare:

Türkiye Petrolleri Ulus. Ltd. Şti. (TPIC)

Gündem Konusu:

Kamu İhale Kurulunun 19.01.2012 tarih ve 2012/UH.II-470 sayılı kararı hakkında Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

Karar:

Türkiye Petrolleri Ulus. Ltd. Şti. (TPIC)’nce 10.10.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Sondaj, Workover, Log Ve Wireline, Çimentolama ve Benzeri Servis Hizmetlerinin ve Talep Edilecek Tüm Operasyonların, İdare Tarafından Temin Edilecek Malzeme ve Makinalar İle Haftada 7 Gün 24 Saat Çalışmak SuretiyleHizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hazar Sosyal Hizmetler Yemek İnş. Pet. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 19.01.2012tarih ve 2012/UH.II-470sayılı kararı ile; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Yusufoğulları İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Süleyman Sevim tarafından açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 17.04.2012 tarihli ve E:2012/390 sayılı kararında; “…Dava dosyasının incelenmesinden; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü tarafından, 10.10.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/137182 İhale Kayıt Numaralı "Sondaj, Workover, Log Ve Wireline, Çimentolama Ve Benzeri Servis Hizmetlerinin Ve Talep Edilecek Tüm Operasyonların, İdare Tarafından Temin Edilecek Malzeme Ve Makineler İle Haftada 7 Gün 24 Saat Çalışmak Suretiyle Hizmet Alımı " İhalesinde 5 adet ihale dokümanının satın alındığı ve bahse konu ihaleye 2 isteklinin katıldığı, davacıların 33.045.032,07 TL, diğer istekli Hazar Sosyal Hizmetler Yemek İnş. Pet. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin ise 34.324.560,54 TL teklifte bulundukları ihalenin 29.11.2011 tarihli komisyon kararı ile davacılar üzerinde bırakıldığı, daha sonra Hazar Sosyal Hizmetler Yemek İnş. Pet. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 23.12.2011 tarihinde kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusu üzerine, davalı idarenin dava konusu edilen işlemi ile davacıların teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği görülmektedir.

Olayda, söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren Hazar Sosyal Hizmetler Yemek İnş. Pet. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin itirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İhale uhdesinde kalan istekli olan Süleyman Sevim & Yusufoğulları İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. iş Ortaklığının pilot ortağı olan Süleyman Sevim'in sunduğu iş deneyim belgesinin belge tutarının hatalı olduğu,

2) İhale uhdesinde kalan isteklinin özel ortağı olan Yusufoğulları İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.'nin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu belgelerin mevzuata uygun olmadığı, ayrıca, sunulan belgelerin kabulü yapılmamış bir işe ilişkin olduğu,

3) İhale uhdesinde kalan isteklinin pilot ortağı olan Süleyman Sevim'in 04.05.2009 tarihli ve 27218 sayılı Resmi Gazetede yer alan yasaklama kararı ile 2 yıl ihalelere girmekten yasaklandığı dikkate alındığında, ciro için öngörülen yeterlik şartını sağlayamayacağı,

4)İhale uhdesinde kalan isteklinin teklif mektubu ve eki cetvelin mevzuata uygun hazırlanıp hazırlanmadığı, cetvelde aritmetik hata yapılıp yapılmadığı hususlarının incelenmesi gerektiği,

5) İhale uhdesinde kalan isteklinin Bilanço Bilgileri Tablosu'nu (KİK025.1/H) sunup sunmadığının incelenmesi gerektiği,

6) İhale uhdesinde kalan isteklinin sunmuş olduğu Banka Referans Mektubu başta olmak üzere teklif dosyasında sunulan tüm evraklarının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "Belgelerin sunuluş şekli" başlıklı 31 inci maddesine uygun olup olmadığının incelenmesi gerektiği,

7) İdarenin TPAO Genel Müdürlüğüne bağlı bir kuruluş olduğu ve anılan Genel Müdürlüğün ihale uhdesinde kalan isteklinin pilot ortağı olan Süleyman Sevim'i 04.05.2009 tarihli ve 27218 sayılı Remi Gazete'de yayımlanan kararı ile 2 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasakladığı hususları birlikte dikkate alındığında, Süleyman Sevim'in 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi uyarınca itiraz konusu ihaleye katılamayacağı, iddialarına yer verildiği, bu iddiaları değerlendiren davalı idarece, yukarıda değinilen 3,4,5 ve 7 sayılı iddiaların yerinde olmadığına buna karşılık 1, 2 ve 6 sayılı iddialara ilişkin olarak ise;

  1. İddiaya yönelik olarak;İhale uhdesinde kalan iş ortaklığının pilot ortağı olan Süleyman Sevim tarafından sunulan 06.01.2010 tarihli ve 32 sayılı iş bitirme belgesinin, "TPIC 2008 Petrol ve Gaz Sahalarında Sondaj ve Workover Projeleri Servis Hizmeti" ne ilişkin olarak Turkish Petroleum Int. Co. Ltd. (TPIC) tarafından düzenlendiği, 15.05.2008 tarihli sözleşmeye ait sözleşme bedelinin 4.500 TL olduğu ve belge tutarı 19.136.477,66 TL olan iş deneyim belgesinde işin kabul tarihinin bulunmadığı görüldüğü, Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmelik hükümlerinde, yüklenici iş bitirme belgesinin düzenlenebilmesi için kural olarak, hizmet işinin bedel içeren tekbir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilmesi ve yapılan işin idarece kabulünün yapılması gerektiği, bununla birlikte, istisnai olarak, işin niteliği gereği birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye davalı olarak gerçekleştirilmesi halinde sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarı esas alınarak iş bitirme belgesi düzenleneceği anlaşıldığı, söz konusu mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar göz önünde bulundurularak şikayet konusu iş deneyim belgesinin düzenlenmesine dayanak teşkil eden sözleşme incelendiğinde; sözleşmenin toplam iş miktarı ve sözleşme tutarı bulunmayan (bedel içermeyen) süresi belirli bir sözleşme olduğu, sözleşmenin birim fiyat üzerinden bağıtlanmadığı ve sözleşme tutarı olarak yükleniciye ödenen tutarın, yüklenici tarafından idarenin talimatları doğrultusunda yapılan işin maliyeti ile maliyetin % 6,40'ına tekabül eden kâr payından ibaret olduğu anlaşılmış, dolayısıyla, bahse konu sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işe ilişkin olarak iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği sonucuna varıldığı, öte yandan, sözleşme kapsamında istekliye yapılan ödemelere ilişkin belgeler ve isteklinin tanzim etmiş olduğu faturalar incelendiğinde; 01.06.2008 - 01.12.2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen işe ilişkin olarak idarece her 15 günde bir olmak üzere 36 adet Mutabakat Raporu (Hakediş raporu) hazırlandığı, istekli tarafından idareye 239 adet fatura kesildiği ve bu faturaların KDV hariç (maliyet + % 6,4 kâr payı olarak) toplam tutarının 19.174.545,99 TL olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 1 yıllık sözleşme süresince (01.06.2008 - 31.05.2009 tarihleri) gerçekleştirilen iş tutarının yaklaşık 12.000.000 TL olduğu, bunun da sözleşmenin kesin teminata ilişkin maddesinde ihale bedeli olarak belirtilen 4.500.000 TL’lik tutarın, istekli tarafından verilecek teminat miktarının belirlenmesine yönelik olarak idarenin tahmini iş miktarı ve yüklenicinin teklifi (maliyet + % 6,4 kâr payı) üzerinden hesaplanan bir değer olduğunu teyit ettiğinin görüldüğü, neticede, ihale uhdesinde kalan iş ortaklığının pilot ortağına ait iş bitirme belgesine konu işe ait sözleşmenin bedel içermemesi nedeniyle, sunulan iş bitirme belgesinin mevzuata aykırı bir şekilde düzenlendiği ve bu nedenle pilot ortağın, bahse konu belge ile iş deneyimini tevsik edemeyeceği anlaşıldığından, istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirtilerek başvuru sahibinin birinci iddiasının yerinde bulunduğu,
  1. İddiaya yönelik olarak;ihale uhdesinde kalan isteklinin özel ortağı olan Yusufoğulları İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. iş deneyimini tevsik etmek üzere, Transatlantic Exploration Mediterranean Internation Pty. Ltd. tarafından düzenlenmiş bila tarihli iş deneyim belgesini, belge konusu işe ait sözleşme ve ek protokolü, sözleşme kapsamında tanzim edilen fatura suretlerini ve sözleşme konusu işe ilişkin olarak Batman, Edirne ve Diyarbakır SGK İllerine ait iş yeri sicil numaralarını gösteren belgeyi sunduğu, netice itibariyle, Yusufoğulları İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerden, Petroleum Exploration Mediterranean Internation Pty. Ltd. ile yapılmış sözleşmenin bedel içermemesi nedeniyle isteklinin iş deneyimini tevsik edemeyeceği, ayrıca, söz konusu sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmadığı anlaşıldığından, ihale uhdesinde kalan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varıldığı ve başvuru sahibinin ikinci iddiasının yerinde bulunduğu,
  1. İddiaya yönelik olarak;Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31 inci maddesi gereğince, idarece gönderilen, ihale uhdesinde kalan iş ortaklığına ait teklif dosyasındaki belgeler incelendiğinde; iş ortaklığının özel ortağı Yusufoğulları İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunduğu belgeler arasında yer alan, söz konusu ortağın Petroleum Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. ile imzalamış olduğu 02.03.2009 tarihli sözleşme ile 01.06.2010 tarihli Ek Protokolün renkli fotokopi olduğu tespit edildiği, bu itibarla, bahse konu Yönetmelik düzenlemesinde belirtilen belge sunuluş şekline aykırı olarak teklif dosyasında belge sunan iş ortaklığına ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varıldığı ve başvuru sahibinin üçüncü iddiasının da yerinde bulunarak davacının teklifinin değerlendirme dışında bırakılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda değinilen mevzuat hükümleri ile dava konusu olayın birlikte değerlendirilmesi sonucunda;

İhale uhdesinde kalan davacı iş ortaklığının pilot ortağı olan Süleyman Sevim tarafından sunulan 06.01.2010 tarihli ve 32 sayılı iş bitirme belgesinin, “TPIC 2008 Petrol ve Gaz Sahalarında Sondaj ve Workover Projeleri Servis Hizmeti" ne ilişkin olarak Turkish Petroleum Int. Co. Ltd. (TPIC) tarafından düzenlendiği, 15.05.2008 tarihli sözleşmeye ait sözleşme bedelinin 4.500 TL olduğu ve belge tutarı 19.136.477,66 TL olan iş bitirme belgesinin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapılan hizmet alımına ilişkin olarak inceleme konusu ihaleyi yapan idare tarafından düzenlendiği ve belgedeki sözleşme bedeli tutarının 4.500.000 TL olarak yazılması gerekirken sehven 4.500 TL olarak yazıldığı, belge konusu sözleşmeye ilişkin kabulün yapıldığı, davacının ihaledeki teklifinin 33.045.032,07 TL olduğu, idari şartnamede iş deneyimi yeterlik oranının % 30 olduğu ve anılan maddeye göre iş ortaklığı olan isteklinin pilot ortağının asgari iş deneyim tutarının en az% 70'ini sağlamak zorunda olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde; pilot ortak olan Süleyman Sevim'in vermesi gereken asgari iş deneyim tutarının (33.045.032,07 x 0,30 x 0,70=) 6.939.456,74 TL olması gerektiği, Süleyman Sevim’e ait iş bitirme belgesinin belge tutarı 19.136.477,66 TL olup, bu tutarın dahi şartnamede yer alan, iş deneyim tutarına dair yeterlik kriterini sağladığı, öte yandan, sözleşme kapsamında istekliye yapılan ödemelere ilişkin belgeler ve isteklinin tanzim etmiş olduğu faturalar incelendiğinde; 01.06.2008 - 01.12.2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen işe ilişkin olarak idarece her 15 günde bir olmak üzere 36 adet Mutabakat Raporu (Hakediş raporu) hazırlandığı, istekli tarafından idareye 239 adet fatura kesildiği ve bu faturaların KDV hariç (maliyet + % 6,4 kâr payı olarak) toplam tutarının 19.174.545,99 TL olduğunun tespit edilmiş olması ve kabulünün yapılmış olması karşısında, Süleyman Sevim tarafından sunulan 06.01.2010 tarihli ve 32 sayılı belge tutarı 19.136.477,66 TL olan iş bitirme belgesinin geçerli olduğu ve iş deneyimini tevsik etmek amacıyla kullanılabileceği sonucuna varıldığından dava konusu işlemin Hazar Sosyal Hizmetler Yemek İnş. Pet. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin itirazen şikayet başvurusunda 1. İddiaya yönelik olarak yer verilen hususların yerinde bulunmasına ilişkin kısmının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

İhale uhdesinde kalan davacı iş ortaklığının diğer özel ortağı olan Yusufoğulları İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. iş deneyimini tevsik etmek üzere, Transatlantic Exploration Mediterranean Internation Pty. Ltd. tarafından düzenlenmiş bila tarihli iş deneyim belgesini, belge konusu işe ait sözleşme ve ek protokolü, sözleşme kapsamında tanzim edilen fatura suretlerini ve sözleşme konusu işe ilişkin olarak Batman, Edirne ve Diyarbakır SGK İllerine ait iş yeri sicil numaralarını gösteren belgeleri sunduğu, sunulan iş deneyim belgesini düzenleyen Transatlantic Exploration Mediterranean Internation Pty. Ltd., Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesine göre belge düzenlemeye yetkili olmayan bir özel hukuk tüzel kişisi olduğundan, bu madde gereğince belgenin iş deneyimini tevsik etme kabiliyetinin bulunmadığı, bununla birlikte, iş deneyim belgesine dayanak alınan sözleşmenin birim fiyat üzerinden bağıtlanmadığı anlaşıldığından Yönetmeliğin 47. maddesinde yer verilen düzenlemeden de yararlanamayacağı açık olduğundan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işin isteklinin iş deneyimini tevsik etme kabiliyetinin bulunmadığı sonucuna varıldığından, Hazar Sosyal Hizmetler Yemek İnş. Pet. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin itirazen şikayet başvurusunda 2. iddiaya yönelik olarak yer verilen hususların yerinde bulunmasına ve davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Yusufoğulları İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.'nin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunduğu belgeler arasında yer alan, söz konusu ortağın Petroleum Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. ile imzalamış olduğu 02.03.2009 tarihli sözleşme ile 01.06.2010 tarihli Ek Protokolün renkli fotokopi olduğu tespit edilmesi üzerine, bu durumun belgelerin sunuluş şekline aykırı olduğundan bahisle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine yönelik dava konusu işlemin 6. İddiaya yönelik kısmına gelince;

4734 sayılı Kamu ihale Kanunun " Tekliflerin Değerlendirilmesi " başlıklı 37. maddesinde; "ihale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya tekiif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır." kuralına yer verilmiştir.

Buna göre, ihale uhdesinde kalan davacı iş ortaklığının diğer özel ortağı olan Yusufoğulları İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunduğu belgeler arasında yer alan, söz konusu ortağın Petroleum Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. ile imzalamış olduğu 02.03.2009 tarihli sözleşme ile 01.06.2010 tarihli Ek Protokolün renkli fotokopi olduğu tespit edilmesi üzerine, yukarıda değinilen 4734 sayılı Yasada yer verilen hükümlerinin uygulanarak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bu hususa yönelik olarak idarece belirlenen sürede isteklilerden eksikliğin tamamlanması yazılı olarak istendikten sonra belirlenen sürede bilgileri tamamlanmaması durumunda davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönüne gidilebilecekken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemin bu kısmında mevzuata uygunluk bulunmamaktadır.

Bu durumda, yukarıda açıklandığı üzere her ne kadar dava konusu edilen işlemin, Hazar Sosyal Hizmetler Yemek inş. Pet. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin itirazen şikayet başvurusunda 1. iddiaya yönelik olarak yer verilen hususların yerinde bulunmasına ilişkin kısmının mevzuata uygun olmadığı ve Yusufoğulları İnş. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.'nin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunduğu belgeler arasında yer alan, söz konusu ortağın Petroleum Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. ile imzalamış olduğu 02.03.2009 tarihli sözleşme ile 01.06.2010 tarihli Ek Protokolün renkli fotokopi olduğu tespit edilmesi üzerine, bu durumun belgelerin sunuluş şekline aykırı olduğundan bahisle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine yönelik dava konusu işlemin 6. iddiaya yönelik kısmının hukuka ve mevzuata uygun olmadığı Mahkememiz kararıyla belirlenmişse de, dava konusu işlemin Hazar Sosyal Hizmetler Yemek inş. Pet. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin itirazen şikayet başvurusunda 2. iddiaya yönelik olarak yer verilen hususların yerinde bulunmasına ve davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından salt bu kısım itibariylede davacının teklifinin değerlendirme dışında bırakılması gerektiğinden davacının teklifinin değerlendirme dışında bırakılmasına yönelik dava konusu işlemde sonucu itibariyle hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Öte yandan, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunun 5. maddesinde; idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu kuralı düzenlenmiştir.

Dava konusu uyuşmazlık bu kapsamda değerlendirildiğinde, ihalede 5 adet ihale dokümanı satın alındığı, 2 istekli tarafından teklif verildiği ve davalı Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunun Kamu İhale Kurulu tarafından değerlendirilmesi sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu işleme karşı açılan bakılan davada da, davacıların teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlemin sonucu itibariyle mevzuata uygun olduğuna karar verildiği, buna bağlı olarak ise ihalede geçerli tek teklif kaldığı ve 34.324.560,54 TL olan bu teklifin ihalenin yaklaşık maliyetine yani 35.274.560,54 TL yakın olduğu anlaşıldığından, davacının teklifi geçersiz sayıldıktan sonra 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde değinilen, rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri gereğince ihalenin iptal edilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 17/04/2012 tarihinde

Oybirliğiyle karar verildi.”hususlarına yer verilmiş ve söz konusu Kurul kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1) 19.01.2012tarih ve 2012/UH.II-470sayılı Kurul kararının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

  1. Başkan

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13