Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-157

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-157

Kamu İhale Kurul Kararı 2012/MK-157

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No  : 2012/031

Gündem No  : 89

Karar Tarihi : 28.05.2012

Karar No  : 2012/MK-157

Şikayetçi:

Ankyra Organizasyon Turizm Sağlık Reklam İnş. Yemek Üret. B.Sayar Temz. Gıda İlaçlama Taah. Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi yapan idare:

Başbakanlık Saray Rehabilitasyon Merkez Müdürlüğü

Gündem Konusu:

Kamu İhale Kurulunun 02.01.2012 tarih ve 2012/UH.II-94 sayılı kararı hakkında Ankara 6. İdare Mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.

Karar:

Başbakanlık Saray Rehabilitasyon Merkez Müdürlüğü’nce 21.11.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Saray Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü 2012 Yılı 12 Aylık Personel Çalıştırılmasına Dayalı Özel Bakım Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ankyra Organizasyon Turizm Sağlık Reklam İnş. Yemek Üret. B.Sayar Temz. Gıda İlaçlama Taah. Tic. Ltd. Şti.tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 02.01.2012tarih ve 2012/UH.II-94sayılı kararı ile; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Modern Kimya Kimyevi Mad. Tem. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 27.04.2012 tarihli ve E:2012/265 sayılı kararında; “…Dosyanın incelenmesinden; Pursaklar Kaymakamlığı Saray Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından 28.11.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Saray Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü 2012 Yılı 12 Aylık Personel Çalıştırılmasına Dayalı Özel Bakım Hizmeti Alımı" ihalesine dört isteklinin teklif verdiği, isteklilerden Kemal Çağlar İnş. Elek. Üret. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Ankyra Organizasyon Turizm Sağlık Reklam İnş. Yemek Üret. Bilgisayar Temz. Gıda İlaçlama Taah. Tic. Ltd. Şti.'nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmesi üzerine ihalenin Kemal Çağlar İnş. Elek. Üret. Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Ankyra Organizasyon Turizm Sağlık Reklam İnş. Yemek Üret. Bilgisayar Temz. Gıda İlaçlama Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak kabul edildiği, Ankyra Organizasyon Turizm Sağlık Reklam İnş. Yemek Üret. Bilgisayar Temz. Gıda İlaçlama Taah. Tic. Ltd. Şti.'nin 09.12.2011 tarihinde ihale uhdesinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğundan teklifinin reddedilmesi gerektiği iddiasıyla yaptığı şikayet başvurusunun 12.12.2011 tarihli işlem ile aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olduğu gerekçesiyle reddedilmesi üzerine 22.12.2011 tarihinde davalı Kamu İhale Kurumu’na, ihale uhdesinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğundan teklifinin reddedilmesi gerektiği iddialarıyla itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, dava konusu 02.01.2012 tarih ve 2012/ UH.II/94 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile ihale konusu işin Kamu İhale Genel Tebliği'nin 78.maddesi uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri kategorisine giren ihaleler arasında yer alması nedeniyle karsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmasının gerektiği karsız yaklaşık maliyetin 12.586.599,08 TL olduğu, şartnamenin 25.3 maddesine göre teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplamının 11.758.183,52 TL olduğu, uyuşmazlık konusu ihalede karsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif vermiş olan başvuru sahibi ile ihale uhdesinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, ihale uhdesinde kalan isteklinin işçilik ve giyim malzemesi giderlerine dair açıklamalarının mevzuata uygun olmasına karşın personel taşıma giderine ilişkin açıklamanın mevzuata uygun olmadığından teklifinin reddedilmesinin gerektiği, eşit muamele ilkesi bakımından başvuru sahibinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin reddedilmesi gerektiği, aşırı düşük teklif açıklamasına tabi tutulan iki isteklinin açıklamalarının uygun bulunmaması nedeniyle tekliflerinin reddedilmesi sonucunda ihalede iki adet geçerli teklifin kaldığı belirtilerek geçerli tekliflerden Piripak End.Tem.San. ve Tic. A.Ş.'ne ait teklifin (14.483.884,72 TL) yaklaşık maliyetin (14.352,540,00 TL) üzerinde olduğu, davacının teklifinin (14.232.662,00TL) ise yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte karsız yaklaşık maliyetin (12.586.599,08 TL) çok üzerinde ve yaklaşık maliyete çok yakın olduğu hususları birlikte dikkate alındığında ihalede rekabetin yeterli derecede sağlanamadığından ihalenin iptal edilmesine, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verilmesi üzerine söz konusu işlemin ve bu işlem üzerine 2012/ 3747 ihale kayıt numarası ile 20.01.2012 tarihinde ilana çıkarılan ve 17.02.2012 tarihinde gerçekleştirilen "Saray Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü 2012 Yılı 9 Aylık Personel Çalıştırılmasına Dayalı Özel Bakım Hizmeti Alımı" ihalesinin iptali istemiyle 30.01.2012 tarihinde görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda açıklaması yer alan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, itirazen şikayet başvuruları üzerine Kurulca yapılacak incelemenin, başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediğine yönelik olarak sınırlandırıldığı, bunun dışında Kurulca resen mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi üzerine, bu gerekçeyle işlem tesis edilmesinin mümkün olmadığı açıktır.

Uyuşmazlık konusu olayda ise itirazen şikayet başvurusunda bulunun şirketin, şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerinde, ihale uhdesinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olması nedeniyle teklifinin reddedilmesi gerektiği iddiasında bulunduğu, Saray Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nün şikayet üzerine aldığı kararda ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması yönünden değerlendirme yapıldığı, davacı şirketin ve diğer istekli firmanın teklifleri yönünden ve uyuşmazlık konusu ihalede rekabetin sağlanıp sağlanamadığı yönünde bir iddia ve değerlendirme bulunmadığı gibi eşit muamele ilkesi yönünden de bir inceleme yapılmadığı anlaşıldığından, mevzuatta öngörülen sınırlamaları aşacak biçimde rekabet ilkesi yönünden resen yapılan değerlendirme ile ihalenin iptaline ilişkin olarak tesis edilen dava konusu 02.01.2012 tarih ve 2012/ UH.II-94 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Dava konusu 2012/3747 ihale kayıt numaralı "Saray Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü 2012 Yılı 9 Aylık Personel Çalıştırılmasına Dayalı Özel Bakım Hizmeti Alımı" ihalesinin yürütmesinin durdurulması istemine gelince;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27.maddesinin 2.fıkrasında, "Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Bu durumda, 2012/ 3747 ihale kayıt numaralı "Saray Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü 2012 Yılı 9 Aylık Personel Çalıştırılmasına Dayalı Özel Bakım Hizmeti Alımı” ihalesinin yürütmesinin durdurulması istemi yönünden, yukarıda aktarılan Kanun hükmünde aranılan şartların birlikte gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu 02.01.2012 tarih ve 2012/ UH.II-94 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, "Saray Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü 2012 Yılı 9 Aylık Personel Çalıştırılmasına Dayalı Özel Bakım Hizmeti Alımı" ihalesinin yürütmesinin durdurulması isteminin reddine, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 27/04/2012 tarihinde

Oybirliğiyle karar verildi.”hususlarına yer verilmiş ve söz konusu Kurul kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1) 02.01.2012tarih ve 2012/UH.II-94sayılı Kurul kararının ihalenin iptal edilmesi gerektiğine ilişkin kısmı ile hüküm fıkrasının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler ve söz konusu Kurul kararının iptal edilmeyen kısımlarında yer alan tespitler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13