Kamu Görevinden Ayrılanların Ayrıldıkları Kurumun İhalesine Girmesi

Perforje Korkuluk İmalatı Yapılması Yapım İşi İhalesi

Kamu Görevinden Ayrılanların Ayrıldıkları Kurumun İhalesine Girmesi

Kamu Görevinden Ayrılanların Ayrıldıkları Kurumun İhalesine Girmesi

Danıştay 13. Dairesi kararı:

“… Bu durumda, her ne kadar, ihalenin merkezi idarece yapıldığı, anılan şahsın ise taşra biriminde görev yaptığı; bu nedenle 2531 sayılı Kanun’un 2. maddesinde belirtilen “görev ve faaliyet alanı ile ilgili” bir ihalenin söz konusu olmadığı gerekçesi ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de, R. A.’in emekli olduğu 16.08.2012 tarihinden önceki 2 yıllık süre zarfında …Bölge Müdürlüğü Proje ve Mekânsal Planlama Müdürlüğü hizmetinde teknik uzman pozisyonunda çalıştığı, ihale konusu işin denetiminin ise anılan müdürlük tarafından yapılacağı dikkate alındığında, dava konusu ihalenin R. A.’in 2531 sayılı Kanun’un 2. maddesinde belirtilen “görev ve faaliyet alanı ile ilgili” olduğu açık olduğundan, davacı ortak girişimin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Öte yandan, Mahkemece 2531 sayılı Kanun’da, kamu görevinden ayrılanların ayrıldıkları kurumun ihalelerine 3 yıl süre ile katılamayacakları öngörülmekle birlikte bu kişilerin hissedarı oldukları şirketler için bir yasaklamaya yer verilmediğinden bahisle davacı ortak girişimin ihaleye katılmasında bir engel bulunmadığı belirtilmekte ise de; dava konusu ihalede, davacılar tarafından R. A.’e ait iş deneyim belgesi sunulduğundan, bu kişiye ait iş deneyim belgesi sunulması 4734 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen, yasak kapsamındaki kişilerin dolaylı katılımı niteliğinde olduğundan anılan gerekçe de yerinde bulunmamıştır.”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13