Kamu Davası Açılması Nedeni İle Yasaklılık Tesisinde Esas Alınması Gereken Tarih

Kamu Davası Açılması Nedeni İle Yasaklılık Tesisinde Esas Alınması Gereken Tarih

Kamu Davası Açılması Nedeni İle Yasaklılık Tesisinde Esas Alınması Gereken Tarih

Kamu Davası Açılması Nedeni İle Yasaklılık Tesisinde Esas Alınması Gereken Tarih

Kamu Davası Açılması Nedeniyle Yasaklılık- Öğrenme Tarihinin Esas Alınamayacağı- Değerlendirmenin Kamu Davası Açıldığı Tarih İtibariyle Yapılması Gerektiği[1]

Danıştay 13. Dairesi'nin  10.11.2014 tarihli  kararı:

“Aktarılan Kanun hükümlerine göre, haklarında kamu davası açılanlar ve bunların yarısından fazla hissesine sahip oldukları sermaye şirketleri ihalelere katılamayacaktır. Buna rağmen katılmaları hâlinde ise, teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Öte yandan, ihaleye katılamayacak ortak/ortaklıklar belirlenirken kamu davasının açıldığı tarih esas alınacak, yani kişilerin haklarında kamu davasının açıldığını öğrenmeleri şartı aranmayacaktır. Kamu davasının açıldığı tarihten sonra şirkette pay devri gerçekleştirilerek hisse oranlarının değiştirilmesi, şirketin hukuki durumunda bu yönüyle bir değişiklik oluşturmayacaktır.

Diğer taraftan, sermayesinin yarısından fazlasına tekabül eden hisseye sahip ortak/ortaklar hakkında kamu davasının açıldığı tarihteki toplam hisse durumuna göre sermaye- şirketi ihalelere katılamayacaktır. Başka bir anlatımla, sermaye şirketlerinde, ortak sayısına bakılmadan, hakkında kamu davası açılan ortakların payları toplamının sermaye şirketinin hisselerinin yarısından fazla olması hâlinde sermaye şirketi ihalelere katılamayacaktır.

Dosyanın incelenmesinden, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'nce 25.10.2013 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalenin üzerinde bırakıldığı davacı şirketin % 99,5 pay sahibi Hakan Kayacı hakkında hazırlanan iddianamenin Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 04.11.2011 tarihinde kabul edilmesi ile 2011/375 esas numarasıyla kamu davasının açıldığı, kamu davası açıldığının Hakan Kayacı'ya 06.12.2011 tarihinde tebliğ edildiği, 15.12.2011 tarih ve 7962 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden ilan edilen, 06.12.2011 tarihinde tescil edilen 02.12.2011 tarihli ortaklar kurulu kararıyla Hakan Kayacı'nın sahip olduğu bütün paylarını Rahime Kayacı ve Haşan Hüseyin Kayacı'ya devrederek şirketteki ortaklıktan ayrıldığı, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusu sonucu davalı idare tarafından, Hakan Kayacı'nın kamu davasının açıldığını öğrendiği tarih itibarıyla şirkette ortak olduğu ve ortaklık hissesinin % 99,5 olduğu gerekçesiyle davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılarak başvurunun reddedilmesi yönünde tesis edilen işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, hakkında kamu davasının açıldığı tarihte toplamda yarısından fazla hisseye sahip olan Hakan Kayacı'nın davacı şirketin ortağı olduğu sabit olduğundan davacı şirketin uyuşmazlık konusu ihaleye katılamayacağı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından, aksi yöndeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.”

[1] Danıştay Dairesince benimsenin yorum ve değerlendirmenin Kamu İhale Kurulu Düzenleyici Kararına ve hukuka aykırı olduğu kanaatindeyiz.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13