loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları,slide

İtirazen Şikayet Başvurusunun Somut Delillere Dayanması Zorunluluğu

Kurumun Uzman Görüşüne Başvuru Zorunluluğu Bulunup Bulunmadığı Hakkında

İtirazen Şikayet Başvurusunun Somut Delillere Dayanması Zorunluluğu

İtirazen Şikayet Başvurusunun Somut Delillere Dayanması Zorunluluğu- Gizlilik İlkesi Nedeniyle Düzenlemenin Geniş Yorumlanması Gereği- Başvurunun Şekil Yönünden Reddine İlişkin Kararda Hukuki İsabet Bulunmadığı Hakkında

Danıştay 13. Dairesinin 17.11.2014 tarihli kararı:

             “…İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin "Başvuruların şekil unsurları" başlıklı 8. maddesinin ikinci fıkrasında, dilekçelerde yer verilecek hususlar sayıldıktan sonra (ç) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde bulunması gerektiği, onuncu fıkrasında; idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği, 16. maddesinin (ı) bendinde, başvurunun konusu sebepler ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediğinin inceleneceği, 17. maddesinin birinci fıkrasında, 16. maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verileceği belirtilmiştir.

             Buna göre; gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, diğer isteklilerin teklifi ve ihale dosyasına sunulan bilgi ve belgeleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmalarının mümkün olmadığı dikkate alındığında, itirazen şikâyet başvurularında ileri sürülen bu yöndeki iddiaların somutluğu açısından konunun geniş yorumlanması gerekmekte olup, aksi hâlde, Kanun'da zorunlu İdari başvuru yolu olarak öngörülen itirazen şikâyet başvurusunun işlevini yerine getiremeyeceği açıktır.

                 Bu durumda; davacının İtirazen şikâyet başvurusunun, 4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendinde ve anılan Yönetmeliğin 8. maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde bulunması gerektiği" yönündeki düzenlemeye aykırılık taşımadığı anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır…”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz