İtirazen Şikayet Başvurusunda Eksiklik Bulunması- Kurumun Bildirim Yapması Gereken Haller

Mal (Kütüphane Koleksiyon Yönetim Sistemi) İhalesi

İtirazen Şikayet Başvurusunda Eksiklik Bulunması- Kurumun Bildirim Yapması Gereken Haller

  • İtirazen Şikayet Başvurusunda Eksiklik Bulunması

  • Kurumun Bildirim Yapması Gereken Haller

İtirazen şikâyet dilekçesinde eksiklik bulunması halinde Kamu İhale Kurumu’nun bildirim yapma zorunluluğu bulunup bulunmadığı- 4734 sayılı Kanun'un 54. maddesinde yer alan "kurumun bildirim yapma zorunluluğunun bulunmadığı" yönündeki kuralın ancak 4734 sayılı Kanun'un 54. maddesinde belirtilen hususlara ilişkin olduğu-Baro pulu eksikliğinin bu kapsamda olmadığı hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 04.10.2021 tarihli kararı:

     Aktarılan mevzuatın değerlendirilmesinden, 4734 sayılı Kanun'un 54. maddesinde, itirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesinin zorunlu olduğu, bu maddede belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksikliklerin, idare veya Kurum'un bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebileceği anlaşılmaktadır.

     İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ'in 11. maddesinin üçüncü fıkrasında, itirazen şikâyet başvurusunun avukat aracılığıyla yapılması durumunda 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 27. maddesinde yer alan kural uyarınca baro pulunun vekâletnameye yapıştırılması gerektiği, bu eksikliğin giderilmediği hâllerde vekâletnamenin işleme konulamayacağı hususu düzenlenmekle birlikte, baro pulu eksikliği durumunda 4734 sayılı Kanun'un 54. maddesinde yer alan "kurumun bildirim yapma zorunluluğunun bulunmadığı" yönündeki kuralın uygulanamayacağı, zira bu kuralın 4734 sayılı Kanun'un 54. maddesinde belirtilen hususlara ilişkin olduğu açıktır.

     Öte yandan, itirazen şikâyet başvurusunda bulunan davacı tarafından itirazen şikâyet başvuru bedeli Kurum hesaplarına yatırılmamıştır. Her ne kadar 1136 sayılı Kanun'un 27. maddesinde yer alan kural uyarınca ilgiliye on günlük süre verilmesi gerekmekte ise de, davacının başvuru bedelini yatırmadığının sabit olduğu, bu durumda davacıya ayrıca ek on günlük süre verilmemesinin sonuca bir etkisinin olmayacağı anlaşılmaktadır.

     Bu itibarla, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.

     Açıklanan nedenlerle; 1. Davacının temyiz isteminin reddine, 2. Davanın reddi yolundaki Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin 08/01/20** tarih ve E:2020/2**0, K:2021/**8 sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına,” karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13