İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesinde Yer Verilen İddiaların Somut Ve Ciddi Olmaması

İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesinde Yer Verilen İddiaların Somut Ve Ciddi Olmaması

İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesinde Yer Verilen İddiaların Somut Ve Ciddi Olmaması

  • İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçesinde Yer Verilen İddiaların Somut Ve Ciddi Olmaması

  • İtirazen şikâyet başvurularında ileri sürülen iddiaların somutluğu açısından konunun geniş yorumlanması gerektiği

  • Aşırı düşük teklif sahibi şirketlerce ihale dosyasına sunulan bilgi ve belgeler ile aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgelerin içeriğinin istekli tarafından bilinemeyeceği,

  • Aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeyen isteklini aşırı düşük teklif sorgusunda hangi konularda açıklama istenildiğinden haberdar olmasının beklenemeyeceği

  • İtirazen şikayet başvuru dilekçesinde açıklama konusu olabilecek hususlara ilişkin yer verilen iddialarının somut ve ciddi nitelikte kabul edilmesi gerektiği hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 21.10.2021 tarihli kararı:

“Temyize konu Mahkeme kararının, davacı şirketin ikinci iddiası yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kısmında hukuki isabetsizlik görülmemiştir.

Temyize konu Mahkeme kararının, davacı şirketin birinci iddiasına ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kısmı incelendiğinde:

Gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, diğer isteklilerin teklifi ve ihale dosyasına sunulan bilgi ve belgeleri hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmalarının mümkün olmadığı dikkate alındığında, itirazen şikâyet başvurularında ileri sürülen iddiaların somutluğu açısından konunun geniş yorumlanması gerekmektedir. Aksinin kabulü, Kanun'da zorunlu idarî başvuru yolu olarak öngörülen itirazen şikâyet başvurusunun işlevini yerine getiremeyen bir kurum olmasına ve kişilerin hak arama hürriyetinin kullanılmasının zorlaştırılmasına sebebiyet verecektir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçede;

Sınır değer altında kalan isteklilerin mevzuat hükümlerine göre açıklamalarının geçersiz olduğu,(...)" ifadeleri ile aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığını ileri sürdüğü görülmekte olup, ihale sürecinin gizli olması nedeniyle aşırı düşük teklif sahibi şirketlerce ihale dosyasına sunulan bilgi ve belgeler ile aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgelerin içeriğinin davacı tarafından bilinemeyeceği, ayrıca aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeyen davacı şirketin, aşırı düşük teklif sorgusunda hangi konularda açıklama istenildiğinden haberdar olmasının beklenemeyeceği dikkate alındığında, davacının başvuru dilekçesi içeriğinde maddeler hâlinde saydığı açıklama konusu olabilecek hususların ve bu yöndeki iddialarının somut ve ciddi nitelikte olduğu, bu iddiaların yer aldığı söz konusu başvurunun ise, 4734 sayılı Kanun'un 54. maddesinin dördüncü fıkrasının (d)bendinde yer alan, "başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde bulunması gerektiği" yönündeki düzenlemeye aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusundaki birinci iddiasının şekil yönünden reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk, işlemin bu kısmı yönünden davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” denilerek Kurul kararına konu itirazen şikayet dilekçesindeki birinci iddiaya ilişkin olarak Mahkeme kararının bozulmasına ve yine bu kısım bakımından dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13