İstenilen İçeriğe Sahip Belgenin Farklı Başlıkta Olması Belgeyi Geçersiz Sayar mı ?

İtirazen Şikayet Başvurusundaki Şekil Eksikliğinin İlan Zorunluluğu

İstenilen İçeriğe Sahip Belgenin Farklı Başlıkta Olması Belgeyi Geçersiz Sayar mı ?

  • İstenilen İçeriğe Sahip Belgenin Farklı Başlıkta Olması Belgeyi Geçersiz Sayar mı ?

  • İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait gelir tablosundaki başlık hatası

  • Vergi Dairesine sunulan 2019 yılına ilişkin Gelir Tablosu ile aynı bilgileri içeren belge başlığındaki ibarenin farklı olduğundan bahisle ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait gelir tablosunun sunulmadığı sonucuna varılamayacağı hakkında.

Danıştay 13.  Dairesi’nin 18.11.20** tarihli ve E:20**/18**, K:20**/32** sayılı kararı:

 “…Uyuşmazlık, davacının teklif kapsamında sunduğu "İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu (085400) 2019 Yılı 12. Dönem”e ilişkin belgenin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olup olmadığından kaynaklanmaktadır. Dava konusu ihalenin 10/02/2020 tarihinde yapıldığı, davacı şirket tarafından teklif kapsamında 2019 yılına ait tutarları gösteren SMMM onaylı bilanço bilgileri tablosunun, bu tutarlarla uyumlu olan ve üzerinde "31 Aralık 2019 Salı, 16:32” ibaresi bulunan SMMM onaylı bilançosunun ve üzerinde "31 Aralık 2019 Salı, 16:25” ibaresi bulunan SMMM onaylı "İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu (085400) 2019 Yılı 12. Dönem” başlıklı belgenin sunulduğu görülmüştür.

Dairemizin 09/09/2020 tarihli ara kararı ile, uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için davacıdan, davacı şirketin bağlı olduğu Vergi Dairesine sunulan "2019 yılına ilişkin Gelir Tablosu”nun onaylı örneğinin istenilmesine karar verilmiş olup, ara karara cevaben davacı tarafından sunulan "2019 yılına ilişkin Gelir Tablosu"nda yer alan bilgilerin, ihale dosyasında bulunan "İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu (085400) 2019 Yılı 12. Dönem” başlıklı belgede yer alan bilgilerle aynı olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, her ne kadar dava konusu Kurul kararı ile "İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu (085400) 2019 Yılı 12. Dönem” başlıklı belgenin, üzerindeki tarih ve saat ile 12. döneme ilişkin olma bilgileri göz önüne alındığında "ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olma” şartını sağlamadığı tespitine yer verilmişse de, Dairemiz ara kararına cevaben sunulan belgeden de anlaşıldığı üzere, davacı şirkete ait 2019 yılı Gelir Tablosu ile ihale dosyasına sunulan "İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu (085400) 2019 Yılı 12. Dönem”e ilişkin belgedeki bilgilerin aynı olduğu görüldüğünden, anılan belgedeki tarih ve saat ile "12. Dönem" ibaresinden salt ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait gelir tablosunun sunulmadığı sonucuna varılamayacağı anlaşılmıştır.

Ayrıca, uyuşmazlığa konu belgede yer alan 2019 yılı net satış tutarının teklif edilen bedelin %15'inden az olmadığı ve tek başına yeterlik kriterlerini sağladığı görüldüğünden, 2018 yılına ait tutarın tek başına veya 2019 yılına ait tutar ile ortalaması hesaplanarak dikkate alınmasına gerek bulunmamaktadır. Bu itibarla, davacı şirket tarafından ihale dosyasına sunulan ve ihaleyi gerçekleştiren idarece uygun görülen söz konusu belgenin "ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olma” şartını sağladığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13