İsteklilerin teklifleri ekinde sundukları belgelerin ihale dokümanına uygun olması zorunludur

İsteklilerin teklifleri ekinde sundukları belgelerin ihale dokümanına uygun olması zorunludur

İsteklilerin teklifleri ekinde sundukları belgelerin ihale dokümanına uygun olması zorunludur

İsteklilerin teklifleri ekinde sundukları belgelerin ihale dokümanına uygun olması zorunludur

KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2014/024 Gündem No : 28 Karar Tarihi : 02.04.2014 Karar No : 2014/MK-139 Şikayetçi: Alan Yapı End. ve Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire: Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı: Başvuruya Konu İhale:

03.07.2013 tarih ve 2013/UY.III-2722 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 26.02.2014 tarih ve Y.D.İtiraz No:2014/1013 sayılı “yürütmenin durdurulması” kararına ilişkin işlem tesis edilmesi.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: Karar:

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 15.02.2013tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2012/196413 İhale Kayıt Numaralı “Antalya Sahil Güvenlik Eğitim Öğretim Komutanlığı Okul ve İlave Tesis İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak, Alan Yapı End. ve Tic. Ltd. Şti.nin 22.05.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.06.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 10.06.2013tarih ve 19742sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.06.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 03.07.2013tarihli ve 2013/UY.III-2722sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Alan Yapı End. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada ilk olarak Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından 13.02.2014 tarihinde yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiş, bu karar üzerine yapılan itiraz sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesince 26.02.2014 tarih ve Y.D.İtiraz No:2014/1013 sayılı kararla “…. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34. maddesinde, mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesinin, banka referans mektubu olduğu açıklanmış; gerek görüldüğünde de, banka referans mektubunun teyidinin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılacağı belirtilmiştir.

İhaleye ilişkin İdari Şartname’nin 7.4.1. maddesinde, isteklinin teklif ettiği bedelin %10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunmasının zorunlu olduğu belirtilmiş; Şartnamenin “İhale dokümanı kapsamı” başlıklı 5. maddesinde de, “Standart Form-KİK024.0/Y: Banka Referans Mektubu” şeklindeki standart form adaylara ihale dokümanı kapsamında verilmiştir.

Arıkan İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından teklif mektubu ekinde sunulan banka referans mektubunda, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen standart formda yer almayan, “İşbu bu belge bilgi mahiyetinde ve müşterimizin talebi üzerine verilmiş olup, Bankamızı hiç bir şekilde taahhüt altına sokmamaktadır.” ibaresinin yer aldığı; ihaleyi yapan idarece, söz konusu ibarenin kendilerini tereddüte düşürdüğü belirtilerek bankanın genel müdürlüğünden, isteklinin mektupta belirtilen nakdi ve gayrinakdi kredileri kullanıp kullanamayacağı hususunun teyidinin istenildiği; ancak, banka genel müdürlüğünce idareye cevap verilmediği; bu durum üzerine de idarece banka referans mektubu geçerli kabul edilmeyerek, anılan hususun isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe alındığı görülmektedir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre; isteklilerin teklifleri ekinde sundukları belgelerin ihale dokümanına uygun olması zorunlu olup; ihale dokümanında standart formuna yer verilen banka referans mektupları ile ilgili tereddüt hasıl olması halinde de bu mektupların teyidi gerekmektedir.

Uyuşmazlıkta; anılan istekli tarafından sunulan banka referans mektubunda yer alan ibarenin, ihale dokümanı kapsamında verilen standart forma aykırılık oluşturduğu ve tereddüte yol açması nedeniyle mektubun teyidini gerektirdiği açıktır. İhale sürecinin sıkı sıkıya kurallara bağlı, devam eden bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bahse konu banka referans mektubunun teyidini istemekle üzerine düşen yükümlülüğü yerine getiren idareye, mutlaka olumlu ya da olumsuz bir cevap verilecek şekilde teyit alması yolunda mevzuatta öngörülmeyen bir yükümlülük getirilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

Bu durum itibariyle; Arıkan İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından sunulan banka referans mektubu geçerli kabul edilmeyerek, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından, davaya konu Kamu İhale Kurulu kararında bu yönden hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31. maddesinin 3. fıkrasında, Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında, yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işleminin yapılmasına ilişkin düzenlemeye yer verilmiş; fıkranın

(a) bendinde, tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işleminin anlaşılacağı;

(ç) bendinde de, “apostil tasdik şerhi” taşımayan veya

(c) bendi kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin, o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla o ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerektiği belirtilmiş; maddenin 4. fıkrasında ise, başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümelerinin ve bu tercümelerin tasdik işleminin ne şekilde yapılacağına dair düzenlemeye yer verilmiş; fıkranın

(a) bendinde, yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılmasının ve noter tarafından onaylanmasının zorunlu olduğu, bu tercümelerin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaf olduğu kurala bağlanmıştır.

İhalede; EMT İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan, yarıdan fazla hissesine sahip ortağına ait, Tunus Sivil Havacılık ve Havalimanları Dairesi'nce biri Türkçe olmak üzere üç ayrı dilde düzenlenen iş denetleme belgesinin arka sayfasında, "T.C Tunus Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi, Sayı 521/2012, İşbu belgenin üst tarafındaki imza ve mührün Tunus Dışişleri Bakanlığına ait olduğu tasdik olunur. T.C. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğü Konsolosluk Prensipleri Dairesi Başkanlığı, No:13338, Evraktaki mühür ve imzanın T.C. TUNUS BE ait olduğu tasdik olunur. İş bu tasdik metne şamil değildir." şerhi bulunduğu; idarece, belgenin tercümesinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılmadığı ve noter tarafından onaylanmadığı gerekçesiyle kabul edilmeyerek, isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe alındığı anlaşılmaktadır.

Olayda; Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu ve Dışişleri Bakanlığınca ilgili Yönetmeliğin 31. maddesinin 3. fıkrası uyarınca gerçekleştirilen 'yabancı ülkede düzenlenen belgenin tasdiki’ işleminin, anılan Yönetmelik maddesinin 4. fıkrasında öngörülen 'yabancı dilde düzenlenen belgenin tercümesi ve tasdikine ilişkin düzenleme gereğini kaldırmayacağı, zira Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu ve Dışişleri Bakanlığınca yapılan tasdik işleminde, 'tasdiğin metne şamil olmadığının' belirtilmesinin de bu sebepten olduğu; diğer taraftan, söz konusu belge biri Türkçe olmak üzere üç dilde düzenlenmiş ise de bu durumun, belgeyi düzenleyenin yabancı ülke idaresi olduğu da dikkate alındığında düzenlenen belgenin aynı zamanda yabancı dilde düzenlenen belge olma durumunu değiştirmediği, belgede Türkçe karşılığının tam olarak yer alıp almadığının tespiti bakımından belgenin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmesi ve noter tarafından da onaylanması gerekliliğinin bulunduğu; dolayısıyla EMT İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sunulan iş denetleme belgesinin mevzuatta öngörülen sunuluş şekline uygun olmadığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık, davaya konu Kamu İhale Kurulu kararında da bu yönden hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Davaya konu Kamu İhale Kurulu kararının yukarıda belirtilen iki husus dışındaki diğer kısımlarında ise hukuka aykırılık görülmemiştir.

Netice itibariyle, belirtilen yönlerden hukuka aykırılığı ortaya konulan dava konusu işlemin uygulanması halinde, ihale sürecinin bu işlem doğrultusunda işlemeye devam edecek olması nedeniyle, telafisi güç ve imkânsız zararlara yol açabileceği de açıktır.” gerekçeleri ile “yürütmenin durdurulmasına”karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle,

1) Kamu İhale Kurulu’nun 03.07.2013 tarih ve 2013/UY.III-2722 sayılı kararınınArıkan İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.nin ikinci iddiasına ilişkin bölümleri ile EMT İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sunduğu iş denetleme belgesinin belgelerin sunuluş şekline uygun olduğu yönünde yapılan tespitleri içeren kısımlarının iptaline,

2)Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES Başkan Kazım ÖZKAN II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY Kurul Üyesi

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13