İş Sahibi Ve Yüklenicisi Aynı Kişi Olan İş Deneyim Belgesinin Geçerliliği

Teklif Kalemlerine İlişkin Teklif Bedelinin Ticari Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı iddiası

İş Sahibi Ve Yüklenicisi Aynı Kişi Olan İş Deneyim Belgesinin Geçerliliği

İş Sahibi Ve Yüklenicisi Aynı Kişi Olan İş Deneyim Belgesinin Geçerliliği

“…Dava dosyasının incelenmesinden; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca 17.11.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2014/128461 ihale kayıt numaralı "Hizmet Binası Revizyon ve İkmal İnşaatı İşi" ihalesine katılan davacı şirket tarafından, teklif dosyası kapsamında iş deneyiminin tevsiki amacıyla Gülnar Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 21.08.2014 tarih ve 1602 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede iş sahibinin de, işin yüklenicisinin de Ulu İnşaat Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. olduğu, yani işveren ile yüklenicinin aynı kişi olduğu, aynı ihaleye teklif sunan diğer bir istekli olan Mase Yapı ve Mühendislik Tic. Ltd. Şti.'nin yaptığı itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu'nca yapılan inceleme sonucunda davacı şirketin iş deneyim belgesinin geçerli olmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve belgeyi düzenleyen Gülnar Belediye Başkanlığı'na 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamayacağına ilişkin şerh düşülmesi gerektiğinin bildirilmesine karar verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu duruma göre, davacı tarafından sunulan 21.08.2014 tarih ve 1602 sayılı iş deneyim belgesinde yer alan yapının yapımında iş sahibi ve yüklenicinin aynı kişi olmasından dolayı bir sözleşmeye dayanmaması, iş deneyimine konu işin gerçekten yapılıp yapılmadığının ve kapsamının ne olduğunun denetimine imkân bulunmaması nedeniyle anılan belgenin kabul edilmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, bu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuka uygunluk görülmemiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13