loader image

İş Deneyim Belgesindeki Eksikliğin Belgeyi Düzenleyen Kurumdan Tamamlatılabileceği

Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde  Metrajlar Arasında Fark Olması

İş Deneyim Belgesindeki Eksikliğin Belgeyi Düzenleyen Kurumdan Tamamlatılabileceği

İş Deneyim Belgesindeki Eksikliğin Belgeyi Düzenleyen Kurumdan Tamamlatılabileceği

T.C.

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2015/***

K. 2016/***

T. 9.3.2016

• İŞ DENEYİM BELGESİNİN SEHVEN HATALI DÜZENLENMESİ ( İş Deneyim Belgesinin İçeriğine Dair Tereddüt Oluşturacak Nitelikteki Bilgi Eksikliklerinin Söz Konusu Belgeyi Düzenleyen Kurumlardan Tamamlattırılabileceği - İş Deneyim Belgesinin Hatalı Düzenlenmesi Belgeyi Düzenleyen Kurumun Sorumluluğunda Olduğu İş Deneyim Belgesindeki Hata Nedeniyle Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )

• İŞ DENEYİM BELGESİNDEKİ HATA NEDENİYLE TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI ( İş Deneyim Belgesindeki Eksikliğin Belgeyi Düzenleyen Kurumdan Tamamlatılabileceği - İş Deneyim Belgesinin Hatalı Düzenlenmesinde Davacının Sorumluluğunun Bulunmadığı İş Deneyim Belgesindeki Hata Nedeniyle Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )

4734/m.10

ÖZET : İş deneyim belgesinin sehven hatalı düzenlendiği, belgenin mevzuata uygun olarak düzenlenmemesinde davacı şirketin kusuru ve bir sorumluluğunun bulunmadığı ve bu sebeple doğacak külfetin davacıya yükletilemeyeceği, ayrıca iş deneyim belgesinin içeriğine dair tereddüt oluşturacak nitelikteki bilgi eksikliklerinin söz konusu belgeyi düzenleyen kurum veya kuruluşlardan kaynaklanması halinde bu eksikliğin ilgili idarelerce tamamlatılabileceği, davacı şirketin kabul tarihi hatalı olan iş deneyim belgesinin hatalı düzenlenmesinde kusurunun bulunmadığı, bu konudaki eksikliğin belgeyi düzenleyen idarenin sorumluluğunda olması karşısında, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik tesis edilen davaya konu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

İstemin Özeti : Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 25.11.2015 tarih ve E:2015/2711, K:2015/2465 Sayılı kararının; her ne kadar iş bitirme belgesinde tespit edilen kabul tarihi yanlışlığının belgeyi düzenleyen idareden kaynaklandığı anlaşılsa da, ihaleye dair sunulması gereken belgenin taşıması zorunlu olan asli unsurları taşımadığı ve bu sebeple idarece tamamlama yoluna gidilemeyeceği, ancak ilgili belgelerde asli unsurlar dışında bir bilgi eksikliği bulunması halinde bu eksikliğin giderilebileceği, davaya konu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olarak tesis edildiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; ... İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 31.07.2015 tarihinde gerçekleştirilen "2015-2016 Eğitim Öğretim yılı Taşımalı Eğitim Erişim yoluyla 5 taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokula 1266 Öğrenciye Kumanya ve 9 Taşıma Merkezi İlkokul-Ortaokula 2979 Öğrenciye 180 iş günü Sıcak Yemek Verilmesi İşi" ihalesine dair olarak teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair 18.09.2015 tarih ve 2015/UH-I-2593 Sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesince iş deneyim belgesinin sehven hatalı düzenlendiği, belgenin mevzuata uygun olarak düzenlenmemesinde davacı şirketin kusuru ve bir sorumluluğunun bulunmadığı ve bu sebeple doğacak külfetin davacıya yükletilemeyeceği, ayrıca iş deneyim belgesinin içeriğine dair tereddüt oluşturacak nitelikteki bilgi eksikliklerinin söz konusu belgeyi düzenleyen kurum veya kuruluşlardan kaynaklanması halinde bu eksikliğin ilgili idarelerce tamamlatılabileceği, davacı şirketin kabul tarihi hatalı olan iş deneyim belgesinin hatalı düzenlenmesinde kusurunun bulunmadığı, bu konudaki eksikliğin belgeyi düzenleyen idarenin sorumluluğunda olması karşısında, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik tesis edilen davaya konu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle davaya konu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dava konusu işlemin yukarda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 25.11.2015 tarih ve E:2015/2711, K:2015/2465 Sayılı kararında, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutarın taraflara iadesine, kullanılmayan 45,60-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davalı idareye iadesine, 2577 Sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının ( i ) bendi uyarınca kesin olarak ( karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere ), 09.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz