İptal Davasında Verilen Kararın Yalnızca Davacı İstekli Açısından Sonuç Doğurabileceği Hakkında

İtirazen Şikayet Başvurusundaki Şekil Eksikliğinin İlan Zorunluluğu

İptal Davasında Verilen Kararın Yalnızca Davacı İstekli Açısından Sonuç Doğurabileceği Hakkında

İptal Davasında Verilen Kararın Yalnızca Davacı İstekli Açısından Sonuç Doğurabileceği Hakkında

  • Bireysel işlem niteliğindeki Kurul kararına karşı açılan dava neticesinde verilen kararın yalnızca davacı şirket açısından hüküm ve sonuç doğuracağı, aynı durumda olsa bile bu bireysel isleme karşı dava açmayan kişilerin diğerlerine yönelik iptal kararından yararlanması ve bu kararın onlar hakkında da uygulanmasına imkân bulunmadığı,

  • Eşit muamele ilkesinin, Kamu İhale Kuruluna yapılan itirazen şikâyet başvuruları incelenirken uygulanmakla yükümlü ve sorumlu olunduğu, yargı kararı üzerine yapılan düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin değerlendirmelerde, yargı kararında yer alan gerekçe ile sınırlı şekilde düzeltici işlem tesis edebileceği hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 07.12.2021 Tarihli kararı:

“Dosyanın incelenmesinden, dava konusu ihaleye ilişkin olarak yapılan itirazen şikâyet başvurusu sonucunda 21/04/2021 tarih ve 2021/UY.II-872 sayılı Kurul kararı ile Mehmet Ali Ünal İnşaat Taahhüt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş ve davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının aralarında bulunduğu bir kısım isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, söz konusu Kurul kararının iptali istemiyle Mehmet Ali Ünal İnşaat Taahhüt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından açılan davada, anılan isteklinin ihale kapsamında istenilen asfalt plentine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı belirtilerek hakkında tesis edilen Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle Ankara 18. İdare Mahkemesi'nce verilen 05/07/2021 tarih ve E:2021/956, K:2021/1230 sayılı iptal kararının uygulanması amacıyla,"Kamu İhale Kurulu'nun 21/04/2021 tarih ve 2021/UY.II-872 sayılı kararının, Mehmet Ali Ünal İnşaat Taahhüt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili (B) Bölümündeki değerlendirmelerin iptaline'' karar verilmek suretiyle dava açan şirket hakkında verilen yargı kararının gereklerine uygun olarak dava konusu işlemin tesis edildiği, UYAP üzerinden yapılan incelemede, davacılar tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin 21/04/2021 tarih ve 2021/UY.II-872 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle açılmış bir davanın bulunmadığı, bakılan davanın, söz konusu Kurul kararının iptali istemiyle açılan dava sonucunda verilen yargı kararının gereğinin yerine getirilmesi amacıyla tesis edilen Kurul kararının, yargı kararı üzerine lehine düzeltici işlem belirlenen istekli ile aynı durumda olduklarından bahisle, eşit muamele ilkesi gereği tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddiasıyla açıldığı anlaşılmaktadır.

Davalı idarenin eşit muamele ilkesini, kendisine yapılan itirazen şikâyet başvurularını incelerken uygulamakla yükümlü ve sorumlu olduğu, yargı kararı üzerine yapılan düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin değerlendirmelerde, yargı kararında yer alan gerekçe ile sınırlı şekilde düzeltici işlem tesis edebileceği, davacılar tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin 21/04/2021 tarih ve 2021/UY.II-872 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle herhangi bir iptal davasının açılmadığı görülmektedir.

Bu çerçevede, bireysel işlemlere ilişkin iptal kararları uygulanırken idarece kararın hüküm fıkrasıyla birlikte gerekçeleri de gözetilerek davayı açan kişinin hukukî durumunun eski hâline getirilmesi yönünde işlem tesis edileceği, aynı durumda olsa bile bu bireysel isleme karşı dava açmayan kişilerin diğerlerine yönelik iptal kararından yararlanması ve bu kararın onlar hakkında da uygulanmasına imkân bulunmadığı dikkate alındığında, dava konusu ihalede aynı Kurul kararıyla teklifi değerlendirme dışı bırakılan diğer bir istekli tarafından açılan davada o istekli lehine ve onun hakkında verilen iptal kararı üzerine yargı kararının uygulanması maksadıyla tesis edilen davaya konu Kurul kararında ''eşit muamele ilkesi'' gözetilerek davacıların oluşturduğu iş ortaklığının da teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesi hukuken mümkün olmadığından, söz konusu iptal kararının gerekçeleri doğrultusunda ve sadece davayı açan ilgili şirket hakkında düzeltici işlem belirlenmesi yönündeki Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet görülmemiştir.” gerekçeleri ile Mahkeme kararının bozulmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13