İlk Oturumda Sözlü Olarak Bildirilen Konulara İlişkin Şikayet Başvuru Sürelerinin Hesaplanması

Akaryakıt İhalelerinden ADR Belgesi Aranması - Rekabet İlkesine Aykırılık

İlk Oturumda Sözlü Olarak Bildirilen Konulara İlişkin Şikayet Başvuru Sürelerinin Hesaplanması

İlk Oturumda Sözlü Olarak Bildirilen Konulara İlişkin Şikayet Başvuru Sürelerinin Hesaplanması

Danıştay 13. Dairesinin 18.01.2017 tarihli ve kararı

“…Aktarılan kanuni düzenlemelere göre kamu ihalelerine yönelik şikayet başvurusu süresi, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacak olup, ihale sürecindeki hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlerin “farkına varıldığı tarihin” ise ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; Bayrampaşa Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 11.4.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bayrampaşa Gençlik merkezi meslek Edindirme ve Hobi Kursları Hizmet Alımı” ihalesinde davacı şirket tarafından itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, başvurunun yaklaşık maliyete ve diğer isteklilere ait teklif fiyatlarına yönelik olduğu ve en geç ihale tarihinde öğrenildiğinin kabulü gerektiğinden ihale tarihinden (11.4.2016) itibaren 10 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığı gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun reddi üzerine açılan davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Şikayet süresinin kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği tarih olan 18.4.2016 tarihinden itibaren hesaplanması gerekmekte olup bu tarih esas alındığında yasal süresi içinde şikayet başvurusu yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla davacının 7. İddiası bakımından başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

 Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kısmen reddi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. Maddesi uyarınca temyize konu Ankara 5. İdare Mahkemesinin 6.*.20** tarih ve E:2016/2**2, K:2016/2**2 sayılı kararının, davacının 1 ila 6. İddialarına yönelik davanın reddine ilişkin kısmı yönünden onanmasına, temyiz isteminin kısmen kabulü ile davacının 7. İddiasına yönelik davanın reddine ilşkin kısmı yönünden bozulmasına, 2.6.2016 tarih ve 2016/UH.III-1**8 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının 7. İddia bakımından itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin kısmının iptaline…” gerekçesiyle dava konusu işlemin kısmen onanmasına ve kısmen iptaline karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13