loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

İhalenin İptali Kararının Geri Alınması Düzeltilmesi Veya Mahkeme Kararı İle İptal Edilmesi

Mahkeme Kararı Uyarınca Alınan Kurul Kararlarına Karşı Başvuru Yolları

İhalenin İptali Kararının Geri Alınması Düzeltilmesi Veya Mahkeme Kararı İle İptal Edilmesi

İhalenin İptali Kararının Geri Alınması Düzeltilmesi Veya Mahkeme Kararı İle İptal Edilmesi

T.C.

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2015/****

K. 2016/***

T. 17.2.2016

• İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU ( Kamu İhale Kurulunun İtirazen Şikayet Başvurusu Üzerine Alabileceği Kararların Kanunda Tahdidi Bir Şekilde Sayıldığı - Kamu İhale Kurulunun İtirazen Başvuru Üzerine Kanunda Sayılan Kararlardan Biri Olmayan Karar Verilmesine Yer Olmadığı Şeklinde Bir Karar Almasının Hukuka Uyarlı Olmadığı )

• KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI ( Kamu İhale Kurulunun İtirazen Şikayet Halinde Verebileceği Kararların Kanunda Sayıldığı Bunlar Arasında Karar Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Bulunmadığı - İhalenin İptaline Dair İşlemin Geri Alınması Kaldırılması Düzeltilmesi veya Mahkeme Kararı ile İptal Edilmesi Gibi Bir Sebeple Ortadan Kalkması Halinde İhale İşleminin Kaldığı Yerden Devam Edeceği )

• İHALENİN İPTALİ KARARININ GERİ ALINMASI DÜZELTİLMESİ VEYA MAHKEME KARARI İLE İPTAL EDİLMESİ ( İhale İşleminin Kaldığı Yerden Devam Edeceği - İtirazen Şikayet Üzerine Kamu İhale Kurulunun Kanunda Sayılmayan Karar Verilmesine Yer Olmadığı Şeklinde Karar Veremeyeceği )

4734/m. 39, 54

ÖZET : İtirazen şikâyet başvuruları üzerine Kamu İhale Kurulu'nun hangi kararları alacağının Kanun ile tahdidi bir biçimde sayılmış olup,bunlar arasında karar verilmesine yer olmadığına dair bir karar türüne yer verilmemiştir.İhalenin iptaline dair işlemin, idarece geri alınması, kaldırılması, düzeltilmesi ya da mahkeme kararı ile iptal edilmesi gibi herhangi bir sebeple ortadan kalkması hâlinde, ihale işlemi kaldığı yerden devam eder.

İstemin Özeti : Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin 02.10.2015 tarih ve E:2015/2178, K:2015/1115 Sayılı kararının; ihalenin idarece iptaline karar verildiği, bu karar ile tüm ihale işlemlerinin iptal edildiği, ihalenin iptaline karşı Kurum'a herhangi bir başvuruda bulunulmadığından ihalenin iptalinin kesinleştiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; Hamiyet Feridun Sözen Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğü tarafından 05.03.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “22 Kişilik 33 Aylık Bakım Hizmet Alımı” ihalesinde teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacılar tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınan Kamu İhale Kurulu'nun 01.07.2015 tarih ve 2015/UH.I-1856 Sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, Kamu İhale Kurulu'nun; ihale işlem ve kararlarını mevzuata uygunluk açısından inceleyerek, anılan Kanun'un 54. maddesinde belirtilen kararlardan birini almakla zorunlu olduğu; itirazen şikâyet başvuruları üzerine Kamu İhale Kurulu'nun hangi kararları alacağının Kanun ile tahdidi bir biçimde sayıldığı; bunlar arasında karar verilmesine yer olmadığına dair bir karar türüne yer verilmediği; olayda, davacıların başvurusu üzerine davalı idarece alınan ''karar verilmesine yer olmadığına'' dair kararın Kanun'da belirtilen Kurum'un alabileceği kararlardan biri olmadığı; davalı idarece her ne kadar ihaleyi yapan idarenin ihalenin iptaline dair kararı ile ihale aşamasında alınan tüm karar ve işlemlerin tesis edildiği tarih itibarıyla ortadan kalktığı ileri sürülmekte ise de; ihalenin iptaline dair işlemin, idarece geri alınması, kaldırılması, düzeltilmesi ya da mahkeme kararı ile iptal edilmesi gibi herhangi bir sebeple ortadan kalkması hâlinde, ihale işleminin kaldığı yerden devam edeceği; dolayısıyla daha öncesinde teklifleri değerlendirme dışı bırakılan davacıların tekliflerinin de değerlendirme dışı kalacağı dikkate alındığında, aksi bir değerlendirmeyle işin esasına geçmeden davacıların hak arama hürriyetini de engeller nitelikte tesis edilen davaya konu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle davaya konu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin 02.10.2015 tarih ve E:2015/2178, K:2015/1115 Sayılı kararında, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutar ile kullanılmayan 45,60-TL yürütmeyi durdurma harcının davalı idareye iadesine, 2577 Sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının ( i ) bendi uyarınca kesin olarak ( karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere ), 17.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz