İhalenin İptali Kararı -İdarenin Takdir Hakkı

İtirazen Şikayet Başvurusunun Somut Delillere Dayanması Zorunluluğu

İhalenin İptali Kararı -İdarenin Takdir Hakkı

  • İhalenin İptali Kararı

  • İdarenin Takdir Hakkı

Kamu kaynaklarının ne şekilde kullanılacağı, hangi yatırımın ne zaman, hangi sırayla ve ne şeklide gerçekleştirileceği hususlarının idarenin takdirine bağlı olduğu- İhalenin iptali kararı sonrasında ilgili yatırımın yapılması hususundaki iradenin devam ettiğine ilişkin somut bir veri bulunmadığı gibi yatırımın programdan çıkarılması yönünde girişimde bulunulmuş olması karşısında ihalenin iptaline ilişkin ihale komisyonu kararında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay Onüçüncü Daire’sinin 08.11.2021 tarihli kararı:

“Temyize konu Mahkeme kararında, TÜBİTAK-TÜSSİDE Raporunda yer alan mütalaanın bağlayıcı olmadığı, Raporun idarenin iradesinde değişime sebep olmadığı, Mahkemece yapılan ara kararı neticesinde işin hâlen yatırım programında olduğunun anlaşıldığı gerekçeleriyle dava konusu işlemin iptaline karar verildiği görülmüştür.

Dairemizce yapılan 06/07/2021 ve 15/09/2021 tarihli ara kararları ile TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden işin yapılması iradesinin devam edip etmediğine ilişkin bilgi ve belge talep edilmiş, cevabî yazı ekinde sunulan belgelerden, ilgili işin her ne kadar hâlen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2021 yılı Yatırım Programında yer aldığı anlaşılmakta ise de, işin yapılması için yeni bir ihaleye çıkılmadığı ve (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanlığı İstasyon Yönetimi Şube Müdürlüğü'nün 19/10/2021 tarih ve E.304281 sayılı yazısı ile de gereği Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından talep edilmek üzere, söz konusu yatırımın yatırım programından çıkarılması yönünde talepte bulunulduğu görülmüştür. Belirtilen hukukî duruma göre, kamu kaynaklarının ne şekilde kullanılacağı, hangi yatırımın ne zaman, hangi sırayla ve ne şeklide gerçekleştirileceği hususları idarenin takdirine bağlıdır. İlgili yatırıma ilişkin TÜBİTAK-TÜSSİDE Raporunda belirtilen kanaatlerin idarenin iradesini ne ölçüde etkileyeceği, dikkate alınıp alınmayacağı hususları da idarenin bu konudaki değerlendirmesine ve tasarrufuna bağlıdır. İhalenin iptaline ilişkin 05/11/2020 tarih ve 2020/2 sayılı ihale komisyonu kararı, 2020 yılı Haziran ayında düzenlenen TÜBİTAKTÜSSİDE Raporundaki değerlendirmenin etkisi ile tesis edildiğinden, anılan raporun idarenin ilgili yatırımın yapılması hususundaki kanaatini ve iradesini etkilemek suretiyle yeni bir hukukî duruma zemin hazırladığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, Dairemizin 06/07/2021 ve 15/09/2021 tarihli ara kararlarına verilen cevaplardan, ilgili yatırımın yapılması hususundaki iradenin devam ettiğine ilişkin somut bir veriye ulaşılamadığı gibi, aksine, yatırımın programdan çıkarılması yönünde girişimde bulunulduğu görülmüş olup, 2020 yılı Haziran ayında düzenlenen TÜBİTAK-TÜSSİDE Raporu ile Dairemizin 09/07/2020 tarih ve E:2020/703, K:2020/1899 sayılı bozma kararında gösterilen gerekçelerden farklı olarak idarenin takdir yetkisine doğrudan etki eden yeni bir olgunun ortaya çıktığı, anılan rapordaki kanaatler üzerinden yapılan değerlendirme neticesinde idarenin takdir yetkisinin ilgili yatırımın yapılmaması yönünde teşekkül ettiği anlaşıldığından, ihalenin iptaline ilişkin 05/11/2020 tarih ve 2020/2 sayılı ihale komisyonu kararı ile söz konusu karara karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair 02/12/2020 tarih ve 2020/UY.I-1965 sayılı Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13