İhalenin İptali İçin Geçerli ve Makul Sebep

Şikayet - İtirazen Şikayet Sürelerini İdarenin Bildirim Yükümlülüğü

İhalenin İptali İçin Geçerli ve Makul Sebep

İhalenin İptali İçin Geçerli ve Makul Sebep

T.C.

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2016/***

K. 2016/1***

T. 28.4.2016

• İHALENİN İPTAL EDİLMESİ ( Rekabet İhtiyaçların Uygun Şartlarla Karşılanması ve Kaynakların Verimli Kullanılması İlkelerinin Gözetilmesi Gereği - İhale Konusu İşin Bir Kısmının İdarenin Kendi Personeli Eliyle Yürütülmesi Sonucu İhalenin Yaklaşık Maliyet ve Maliyete Esas Metrajı Değişeceğinden İdarenin Takdir Yetkisi Çerçevesinde İhalenin İptali İçin Makul ve Geçerli Sebebin Oluştuğunun Kabulü Gereği )

• İHALENİN İPTALİ İÇİN GEÇERLİ VE MAKUL SEBEP ( İhale Konusu İşin Bir Kısmının İdarenin Bünyesindeki Personel Eliyle Yürütülmesi Sonucu İhalenin Maliyet ve Maliyete Esas Metrajın Değişebilecek Olmasının İhalenin İptali İçin Makul ve Geçerli Neden Oluşturduğu - İhale İşlemlerinde Rekabet İhtiyacın Uygun Şartlarda Karşılanması ve Kaynakların Verimli Kullanılması İlkelerine Riayet Edilmesi Gereği )

ÖZET : İhale konusu işin bir kısmının idarenin kendi bünyesindeki personeli eliyle yürütülmesi söz konusu olduğundan, ihalenin yaklaşık maliyet ve maliyete esas metrajın değişebileceği nedeniyle, idarenin takdir yetkisi çerçevesinde ihalenin iptali için geçerli ve makul sebebin oluştuğu sonucuna varıldığından, davaya konu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık görülmemiştir.

İstemin Özeti : İstanbul 12. İdare Mahkemesi'nin 26.01.2016 tarih ve E:2015/201, K:2016/155 Sayılı kararının; ihalenin iptal gerekçesi olarak gösterilen yeni işe başlayacak işçiler ile ilgili durumun davalı idarece ihale tarihinden önce bilindiği, 29.04.2015 tarihli Protokol'ün bunun delili olduğu, ihalenin başka saiklerle iptal ediliği, davaya konu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; 07.08.2015 tarihinde yapılan 2015/84838 kayıt numaralı Karayolları ... Bölge Müdürlüğü ... Arasındaki Otoyollar ve Bağlantı Yollarında Bakım Onarım ve Peyzaj işlerinin yapılması ihalesinin iptaline yönelik tesis edilen 10.08.2015 tarihli ihale komisyonu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; ihale komisyonu gerekçe raporunda; Karayolları ... Bölge Müdürlüğü'ne mahkeme kararı ile işçi olarak girmeye hak kazanan personelin kasım ayı içerisinde işe başlayacağı, bahse konu 400 personelden bir kısmının bakım, onarım ve peyzaj ile ilgili işler kapsamında çalıştırılacağı, dolayısıyla ihalenin yaklaşık maliyetinin azalan yönde revize edileceği ya da ihalenin günün şartlarına göre bir daha yapılmayacağının belirtildiği, Mahkeme'nin 06.11.2015 tarihli ara kararıyla gerekçe raporunda belirtilen hususları ortaya koyan bilgi ve belgelerin istenilmesi ve Karayolları ... Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki görevine dair hizmetlerin ne kadarlık kısmının kurum bünyesindeki işçiler eliyle yürütüldüğünün sorulması üzerine gönderilen belgelerde; Türkiye Yol İş Sendikası tarafından Ankara İş Mahkemeleri nezdinde açılan davalarla birlikte, ... Bölge Müdürlüğü'nde Kasım 2015 ayı itibarıyla 411 personelin ( düz işçi pozisyonunda ) işe başladığı, anılan personelden 68 personelin ihalesi iptal edilen kesimde çalışmaya başladığı ve işlerin esasen kendi personeli eliyle yürütülmesi, yeterli personelin olmaması halinde hizmetin bir kısmının hizmet alımıyla yapılmasının asıl olduğunun belirtildiği, bu itibarla, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapan idarenin, anılan Kanun'un 5. maddesinde belirtilen rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini gözetmek zorunda olduğu; gelişen maddi ve hukuki süreçle beraber ihale konusu işin bir kısmının idarenin kendi bünyesindeki personeli eliyle yürütülmesi söz konusu olduğundan, ihalenin yaklaşık maliyet ve maliyete esas metrajın değişebileceği nedeniyle, idarenin takdir yetkisi çerçevesinde ihalenin iptali için geçerli ve makul sebebin oluştuğu sonucuna varıldığından, davaya konu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Davanın yukarda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu İstanbul 12. İdare Mahkemesi'nin 26.01.2016 tarih ve E:2015/201, K:2016/155 Sayılı kararında, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, davacının temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutarın ve kullanılmayan 48,10-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacıya iadesine, 2577 Sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının ( i ) bendi uyarınca kesin olarak ( karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere ), 28.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13