İhalenin İptal Edildiğinden Bahisle “Karar Vermeye Yer Olmadığına” Şeklinde Karar Almasının Mümkün Olmadığı

Mal (Kütüphane Koleksiyon Yönetim Sistemi) İhalesi

İhalenin İptal Edildiğinden Bahisle “Karar Vermeye Yer Olmadığına” Şeklinde Karar Almasının Mümkün Olmadığı

Kamu İhale Kurulu'nun İhalenin İptal  Edildiğinden Bahisle  "Karar Vermeye Yer Olmadığına" Şeklinde Karar Almasının Mümkün Olmadığı Hakkında

Danıştay 13. Dairesinin 02.10.2014 tarihli kararı:

 “…Davacının, bu süreçte, ihalenin iptaline ilişkin kararın kaldırılması amacıyla da davalı idareye itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvurunun reddine ilişkin 17/07/2013 tarih ve 2013/UY.III-2953 sayılı kararın iptali istemiyle açılan davada Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin 18/02/2014 tarih ve E:2013/1273, K:2014/130 sayılı kararı ile davanın reddine karar verildiği, anılan kararın davacı tarafından temyiz edildiği, ve Dairemizin 02/10/2014 tarih ve E:2014/2170, K:2014/3065 sayılı kararıyla onandığı, karar düzeltme incelemesinin henüz yapılmadığı, sonuç itibarıyla yasal sürecin devam ettiği görülmektedir.

Bu durumda; 4734 sayılı Kanun'daki yukarıda yer alan düzenlemeler uyarınca, Kamu İhale Kurulu'nun; ihale işlem ve kararlarını mevzuata uygunluk açısından inceleyerek, anılan Kanun'un 54. maddesinde belirtilen kararlardan birini almakla zorunlu bulunduğu; itirazen şikâyet başvuruları üzerine Kamu İhale Kurulu'nun hangi kararları alacağının Kanun ile tahdidi bir biçimde sayıldığı, bunlar arasında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin bir karar türüne yer verilmemesi karşısında, itirazın incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün hukuki dayanağı bulunmadığının açık olduğu; bu itibarla, davacının Kuruma yaptığı başvurunun, ihale yetkilisi tarafından ihalenin iptal edildiği, bu aşamada bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve başvurunun ihalenin iptali işlemine karşı olmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle itirazın esasına yönelik incelemeye geçilmeyerek, Kanun'un 54. maddesi uyarınca bir karar alınmaksızın, karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, anılan ihalenin iptali kararının kaldırılması amacıyla davalı idareye yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nce verilen ret kararının temyiz aşamasında onandığı ve karar düzeltme sürecinin henüz sonuçlanmadığı, nihayetinde davacıların itirazen şikâyet başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararına gerekçe olan ihalenin iptaline ilişkin işlemin yargısal denetiminin tamamlanmadığı göz önünde tutulduğunda, davacının hak arama hürriyetinin ortadan kaldırıldığı donucuna varılmaktadır.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13