İhale Üzerinde Bırakılan Firmanın Dökümana Yönelik Şikayetinin İncelenmesi Gerektiği

Mal (Kütüphane Koleksiyon Yönetim Sistemi) İhalesi

İhale Üzerinde Bırakılan Firmanın Dökümana Yönelik Şikayetinin İncelenmesi Gerektiği

İhale Üzerinde Bırakılan Firmanın Dökümana Yönelik Şikayetinin İncelenmesi Gerektiği      

      “… Olayda, davacının itirazen şikâyet başvurusunun iki yönü bulunduğu, bunlardan ilki Kamu İhale Kurumu tarafından teknik şartnamenin açık ve anlaşılır olmadığına ilişkin olup ihale dokümanına yönelik olarak değerlendirildiği; ikincisinin ise esaslı hataya düşmek suretiyle verdiği teklifinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutularak değerlendirme dışı bırakılması istemine yönelik olduğu, Kamu İhale Kurulu’nun kararı ile teknik şartnameye yönelik iddialar yönünden ihale dokümanının alındığı tarihten itibaren süresi içinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığından başvurunun süre yönünden, ayrıca ihaleye teklif verilerek istekli sıfatı kazanılmasından ötürü ehliyet yönünden reddine karar verildiği, davacının ikinci iddiasına yönelik olarak ise, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan davacı şirketin ihalenin bu kısmına yönelik iddiaları açısından hukuken korunması gereken menfaati bulunmadığı gerekçesiyle ehliyet yönünden reddedildiği anlaşılmaktadır.

            Bu durumda, ihaleye katılan ve teklif veren davacının itirazen şikâyet başvurusunda dile getirdiği iddiaların nihai olarak ihale konusunda esaslı hataya düşüldüğünden bahisle, ihale konusunun yanlış değerlendirilmesinden dolayı teklif verildiği, bu nedenle tekliflerinin çok düşük olduğu ve aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin olduğu, dokümana ilişkin öne sürülen eksikliklerin, söz konusu talebini destekler mahiyette kullanıldığı, müstakilen dokümana itiraz niteliğinde bir taleplerinin bulunmadığı, bu nedenle davalı idarece davacının iddialarının esastan değerlendirilmesi gerekirken, söz konusu iddiaların bir kısmının davacının asıl talebi dikkate alınmaksızın, dokümana itiraz niteliğinde değerlendirilerek süresinde dokümana itiraz edilmediği gerekçesiyle reddine ilişkin Kamu ihale Kurulu kararı ile söz konusu iddia yönünden davanın reddine ilişkin mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13