loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

İhale Konusu İş Kalemleri Arasında Kabul Edilebilir Doğal Bir Bağlantı Olmaması

Vergi Borcu Bulunan Firma İle Sözleşme İmzalanması

İhale Konusu İş Kalemleri Arasında Kabul Edilebilir Doğal Bir Bağlantı Olmaması

Danıştay 13. Dairesi’nin 01.11.2016 tarihli kararı:

 “… İhale konusu işin yaklaşık maliyet bilgilerinin incelenmesinden, katı atıkların toplanması, çöp döküm alanlarına nakledilmesi ile 2500 adet yer üstü çöp konteynırının alınması arasında 4734 sayılı Kanun’un 5’nci maddesinde belirlendiği üzere kabul edilebilir bir bağlantı bulunmamaktadır.

Nitekim, ihale dokümanında alınacak konteynırların özel amaçlı çaça tipli çöp aracı tarafından boşaltılabilecek özellikte olacağı belirtilerek standart özellikleri belirtilmiş olup, bu vasıfta konteynırların çöp toplama işini yapacak yüklenici dışında üretici/satıcılarından da temin edilebileceği, diğer bir anlatımla da yüklenici dışında getirilecek bu vasıftaki konteynırların katı atık toplama işinde kullanılacak çaça tipi kamyonlar tarafından kullanılabileceği, kamyonlarla konteynırlar arasındaki entegrasyonun konteynır alımı ihale dokümanında kurala bağlanabileceği açıktır.

… Bu durumda “katı atıkların toplanması ve çöp döküm alanına nakli” ile “2500 adet 3 m3 lük yer üstü çöp konteynırlarının alınması ve sahaya yerleştirilmesi” işlerinin aralarında doğal bir bağlantı olmadığı ve bir arada ihale edilemeyeceğinden, bu yöndeki ihalede mevzuata aykırı işlemler düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihalenin iptaline yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu kısımlar yönünden iptali yolundaki mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır…”

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz