loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

İhale Doküman Bedelinin Ortak Girişimin Ortaklarından Biri Tarafından Yatırılması

Kesinleşen İhale Dokümanı Uyarınca Sunulması Gereken Belgelerin Sunulmaması

İhale Doküman Bedelinin Ortak Girişimin Ortaklarından Biri Tarafından Yatırılması

T.C.

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2015/4570

K. 2015/3523

T. 21.10.2015

• İHALENİN BAŞKA BİR ŞİRKET ÜZERİNDE BIRAKILMASINA YÖNELİK İHALE KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İhale Doküman Bedelinin Ortak Girişimin Ortaklarından Biri Tarafından Yatırılmasının İhaleye Katılmak İçin Yeterli Olduğu - Davacıların da Bu Şartı Yerine Getirdiği/Dava Konusu İhale İşleminin Hukuka Aykırı Olduğu )

• İHALE KARARININ İPTALİ İSTEMİ ( İhalenin Başka Bir Şirket Üzerinde Bırakılmasına Yönelik - İhale Doküman Bedelinin Ortak Girişimin Ortaklarından Biri Tarafından Yatırılmasının İhaleye Katılmak İçin Yeterli Olduğu - Davacıların da Bu Şartı Yerine Getirdiği/Davacıların Tekliflerinin Değerlendirme Dışı Bırakılmak Suretiyle Yapılan Dava Konusu İhale İşleminin Hukuka Aykırı Olduğu )

• İHALE DOKÜMAN BEDELİ ( Ortak Girişim Adına Yatırılmasını Zorunlu Kılan Bir Düzenlemeye Yer Verilmediğinden İhale Doküman Bedelinin Ortak Girişimin Ortaklarından Biri Tarafından Yatırılmasının İhaleye Katılmak İçin Yeterli Olduğu )

ÖZET : Dava; Mülkiyeti Hüsrev Paşa Vakfına ait Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Cemal Yılmaz Mahallesi, Gazi Caddesinde tapunun 33 pafta 250 ada 33 nolu parselinde bulanan "Deliler Hanı ( Kervansaray ) Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon-Çevre Düzenleme-Harita İşlemleri-Statik Proje ve Raporu Hazırlanması ile Elektrik ve Makine Tesisatı 2015 yılı Proje Temini" işine ait ihaleye katılan davacıların, ihale için verdikleri teklifin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin başka bir şirket üzerinde bırakılmasına yönelik ihale kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; davacının teklifi, ihale doküman bedelinin ortak girişim adına yatırılmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakılmışsa da, ilgili mevzuat hükümlerinde ihale doküman bedelinin ortak girişim adına yatırılmasını zorunlu kılan bir düzenlemeye yer verilmediğinden ihale doküman bedelinin ortak girişimin ortaklarından biri tarafından yatırılmasının ihaleye katılmak için yeterli olduğu, davacıların da bu şartı yerine getirdiği, bu nedenle davacıların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle yapılan dava konusu ihale işleminin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi isabetli bulunmuştur.

İstemin Özeti : Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi'nin 26.08.2015 tarih ve E:2015/580, K:2015/511 sayılı kararının; teklifin iş ortaklığı adına verildiği, ancak ihale dokümanının ortaklardan birisi adına alındığı, oysa ki ortakların birlikte hareket etmesi gerektiği, bu çerçevede ihale dokümanının da iş ortaklığı adına alınması gerektiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; Mülkiyeti Hüsrev Paşa Vakfına ait Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Cemal Yılmaz Mahallesi, Gazi Caddesinde tapunun 33 pafta 250 ada 33 nolu parselinde bulanan "Deliler Hanı ( Kervansaray ) Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon-Çevre Düzenleme-Harita İşlemleri-Statik Proje ve Raporu Hazırlanması ile Elektrik ve Makine Tesisatı 2015 yılı Proje Temini" işine ait ihaleye katılan davacıların, ihale için verdikleri teklifin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin başka bir şirket üzerinde bırakılmasına yönelik ihale kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; davacının teklifi, ihale doküman bedelinin ortak girişim adına yatırılmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakılmışsa da, ilgili mevzuat hükümlerinde ihale doküman bedelinin ortak girişim adına yatırılmasını zorunlu kılan bir düzenlemeye yer verilmediğinden ihale doküman bedelinin ortak girişimin ortaklarından biri tarafından yatırılmasının ihaleye katılmak için yeterli olduğu, davacıların da bu şartı yerine getirdiği, bu nedenle davacıların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle yapılan dava konusu ihale işleminin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi'nin 26.08.2015 tarih ve E:2015/580, K:2015/511 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, kullanılmayan 45,60.-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davalı idareye iadesine, 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının ( i ) bendi uyarınca kesin olarak ( karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere ), 21.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz