İdari Merci Tecavüzünde Yazılı Bildirim

İdari Merci Tecavüzünde Yazılı Bildirim

İdari Merci Tecavüzünde Yazılı Bildirim

İdari Merci Tecavüzünde Yazılı Bildirim

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2013/020

Gündem No : 11

Karar Tarihi : 08.03.2013

Karar No : 2013/MK-73

 Şikayetçi:

 Köksaldı Turizm Nak. San. Tic. Ltd. Şti.

 İhaleyi yapan idare:

 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğü

 Başvuru tarih ve sayısı:

 Başvuruya Konu İhale:

 14.11.2012 tarih ve 2012/UH.I-4298 sayılı Kurul Kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesince verilen 25.01.2013 gün ve E:2012/1498 sayılı dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması kararına ilişkin işlem tesis edilmesi

 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 Karar:

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından 30.01.2012 tarihinde yapılan “Taşıt Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Köksaldı Turizm Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin 14.11.2012 tarih ve 2012/UH.I-4298 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında, “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğincebaşvurunun süre yönünden  reddine”   karar verilmiştir.

 Davacı Köksaldı Turizm Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 25.01.2013 gün ve E:2012/1498 sayılı kararında,

 “Dava dosyasının incelenmesinden; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından 2011/209578 ihale kayıt numaralı ve 30.01.2012 tarihli açık ihale usulü ile yapılan “Taşıt Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından 31.08.2012 yapılan şikâyet başvurusunun 12.09.2012 tarihinde ihaleyi yapan idarece reddi üzerine bu karara karşı Kuruma itirazen şikâyet bulunulmadan 17.09.2012 tarihinde Ankara 5 inci İdare Mahkemesinde açılan davada, anılan Mahkemenin 10.10.2012 günlü E:2012/1546, K:2012/2313 sayı ile “İdari Merci Tecavüzü” bulunduğuna karar verilerek gönderilen dava dilekçesi ve eklerinin 06.11.2012 tarih ile Kurum kayıtlarına alınması üzerine “idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın en geç davanın açıldığı 17.09.2012 tarihinde şikâyetçiye bildirildiğinin kabul edilmesi gerektiği, dolayısıyla itirazen şikâyet başvuru süresi geçtikten sonra Kuruma başvuruda bulunulduğu, diğer taraftan, şikâyet dilekçesinin şekil unsuru açısından da uygun olmadığı ve başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin ve 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususları tespit edildiği” gerekçesiyle” davaya konu Kurul kararı ile başvurunun reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

 Bakılan uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için dava konusu işlemin gerekçesinde yer alan başvurunun süre ve şekil yönünden reddine ilişkin hususların ayrı ayrı ele alınması gerekmektedir.

 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinin (ç) bendinde, Sürelerin; (...) ç) Şikâyet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini (...) izleyen günden itibaren başlayacağı belirtilmiş olup, şikâyet başvurusunun reddine ilişkin 12.09.2012 tarihli işleme karşı Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadan 17.09.2012 tarihinde davanın açıldığı, ancak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının, 4734 sayılı Yasanın 54. maddesi uyarınca dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu olan idari başvuru yolları olması nedeniyle, mahkemece idari merci tecavüzünde bulunulduğu gerekçesiyle dava dilekçesi ve eklerinin kuruma gönderildiği tartışmasız bulunmaktadır.

 Şikâyet veya itirazen şikâyet başvurularının; idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılmasının anılan Yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca mümkün olması karşısında, kanunda öngörülen sürede buralara yapılan başvuruların da süresi içerisinde idare veya Kurum’a yapıldığının kabulü zorunlu bulunmaktadır.

 Olayda; davacı şirket tarafından 12.09.2012 tarihi itibariyle davalı idareye itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken doğrudan dava açıldığı, dolayısıyla yargı yerinde dava açma tarihinin davalı idareye itirazen şikâyet başvurusu tarihi olarak esas alınması gerektiği, bu yönüyle de yukarıda anılan mevzuatta öngörüldüğü şekilde bildirimi izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu sonucuna varılmıştır. Aksi takdirde, itirazen şikâyet dilekçesi kapsamında görülerek merciine tevdii kararıyla birlikte gönderilen dava dilekçesi ve eklerinin, ilk davanın açıldığı 17.09.2012 tarih esas alınarak mevzuatta belirlenen on günlük sürenin geçtiğinden söz etmek, hak arama özgürlüğünün kısıtlandığı anlamına gelir.

 Öte yandan, şikâyet dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin ve 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususları ile ilgili olarak, uyuşmazlığa konu itirazen şikâyet başvurusunun Mahkeme kararı ile davalı idare kayıtlarına girdiği dikkate alındığında, tespit edilen eksikliklerin başvuru süresinin sonuna kadar kalan süre içerisinde davacıya tamamlattırılabileceği de açıktır.

 Bu durumda, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından 2011/209578 ihale kayıt numaralı ve 30.01.2012 tarihli açık ihale usulü ile yapılan “Taşıt Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin davacı şirket tarafından, yapılan şikâyet başvurusu üzerine doğrudan açılan ve merciine tevdii kararı ile sonuçlandırılarak Kuruma gönderilen 17.09.2012 tarihli dava dilekçesinin; Kuruma süresinde yapılmış itirazen şikâyet başvurusu kabul edilerek ve tespit edilen diğer eksikliklerin başvuru süresinin sonuna kadar giderilerek söz konusu ihale işlemlerinin esasının incelenmesi gerekmekte iken, süresinde ve şekle uygun yapılmadığı gerekçesiyle “başvurunun reddine” ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

 Öte yandan, dava konusu işlemin ihaleye ilişkin olduğu hususu dikkate alındığında, 2577 sayılı Kanunun 27. maddesinin aradığı anlamda uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği de açıktır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin yürütmesinin, 2577 sayılı Kanun’un 27 nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın durdurulmasına karar verilmiştir.

 Anılan Mahkeme kararının gerekçesinde, 12.09.2012 tarihi itibariyle Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken 17.09.2012 tarihinde dava açıldığı belirtilmiş olup, Kuruma başvuru süresinin mahkeme kararında belirtildiği gibi 12.09.2012 tarihi itibariyle başladığı değerlendirildiğinde, Kuruma başvuru süresinin 22.09.2012 günü dolduğu, bu itibarla, başvuru sahibinin 17.09.2012 tarihinde dava açtığı hususu da dikkate alındığında, dava açma tarihi itibariyle Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmek için başvuru sahibinin beş gün daha süresi bulunduğusonucuna ulaşılmıştır.

 Bu çerçevede, anılan Kurul kararı ile tespit edilen, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin ve 4734 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontuna ilişkin eksikliklerin başvuru sahibince giderilmesini teminen Kurumca yazılı bildirim yapılmasının ve bu bildirim üzerine eksikliklerin süresi içinde giderilmesi halinde esasın incelenmesine geçilmesinin mümkün olacağı anlaşılmıştır.

 Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

 Açıklanan nedenlerle;

 1)  Kamu İhale Kurulu’nun 14.11.2012 tarih ve 2012/UH.I-4298 sayılı Kararının iptaline,

 2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Ankara 5. İdare Mahkemesinin E:2012/1546, K:2012/2313 sayılı kararı ekinde yer alan dava dilekçesi ve eklerinin, Kuruma süresinde yapılmış başvuru kabul edilerek, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin ve 4734 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontuna ilişkin eksikliğin başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmesine, bildirimin başvuru sahibince tebellüğ edildiği veya tebellüğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen günden itibaren beş gün içinde anılan eksikliklerin giderilmesi halinde esasın incelenmesine geçilmesine,

 Oybirliği ile karar verildi.

 Mahmut  GÜRSES

 Başkan

 Kazım  ÖZKAN

 II. Başkan

 Ali Kemal  AKKOÇ

 Kurul Üyesi

 Erkan  DEMİRTAŞ

 Kurul Üyesi

 Ahmet  ÖZBAKIR

 Kurul Üyesi

 Mehmet Zeki  ADLI

 Kurul Üyesi

 Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13