İdareye Usulüne Uygun Şikayet Başvurusunda Bulunulmaması- İhale Konusu alanda Faaliyet gösterildiğini tevsik edici bilgi/belgelerin beyan edilmediği/sunulmadığı gerekçesi ile başvurunun reddine karar verilmesi.

İdareye Usulüne Uygun Şikayet Başvurusunda Bulunulmaması

İdareye Usulüne Uygun Şikayet Başvurusunda Bulunulmaması- İhale Konusu alanda Faaliyet gösterildiğini tevsik edici bilgi/belgelerin beyan edilmediği/sunulmadığı gerekçesi ile başvurunun reddine karar verilmesi.

İdareye Usulüne Uygun Şikayet Başvurusunda Bulunulmaması

İhale Konusu alanda Faaliyet gösterildiğini tevsik edici bilgi/belgelerin beyan edilmediği/sunulmadığı gerekçesi ile başvurunun reddine karar verilmesi.

İsteklilerin ihaleye teklif vermelerinin faaliyet alanıyla sınırlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

  Danıştay Onüçüncü Dairesinin 06.07.2021 tarihli kararı*:   “6102 sayılı Kanun'a göre, ticaretle uğraşan gerçek kişi tacirlerin ve ticari şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı olan iştigal konuları dışında faaliyette bulunmalarına engel bulunmadığı dikkate alındığında, ihaleye teklif verebileceklerin belirlenmesinde, 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinde yer alan ve ihale dokümanında belirtilecek yeterlik şartları dışında, 4734 sayılı Kanun'un 4. maddesine 5812 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle eklenen ve madde gerekçesinde de belirtildiği üzere, başvuru yollarını tüketebilecek kişilerin sınırlanmasına yönelik olarak vazedilen “istekli olabilecek” tanımından hareketle, isteklilerin ihaleye teklif vermelerinin faaliyet alanıyla sınırlandırılması mümkün bulunmamaktadır.   Bu itibarla, davacının ihale konusu alanda faaliyet göstermediği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.     *Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.    

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13