İdarenin İhale Dokümanında Teknolojik Performans Belirleme Yetkisinin Sınırları

Akaryakıt İhalelerinden ADR Belgesi Aranması - Rekabet İlkesine Aykırılık

İdarenin İhale Dokümanında Teknolojik Performans Belirleme Yetkisinin Sınırları

İdarenin İhale Dokümanında Teknolojik Performans Belirleme Yetkisinin Sınırları          

  “Uyuşmazlığın; ihaleye ilişkin Teknik Şartnamenin 'genel tanım ve özellikler' başlığı altında yer alan 9'uncu maddesindeki "Sistemin bütün elemanlarının günümüz teknolojisinin en üst düzeyinde ve zamanla yeni teknolojik donanımlara “upgrade” edilmeye uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle katılımcı firmalar, şartnameye uyan, en son model ekipman, teçhizat ve yazılımları teklif edeceklerdir. Garanti süresi boyunca üretici veya ortaklarının ürettiği yeni yazılım güncellemeleri (update) ücretsiz ve mazeretsiz olarak uygulanacak ve belgelendirilecektir.” düzenlemesinde yer verilen "günümüz teknolojisinin en üst düzeyinde " ve "en son model ekipman" ifadelerinin, muğlak ve isteklileri tereddüde düşürecek açıklamalar olup, ihtiyaçların idarelerce zamanında karşılanması" ve "kamu kaynaklarının verimli kullanılması" ilkelerine aykırı olduğu iddiasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

                Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre, ihaleyi gerçekleştirecek olan idarelerin alımını yapacağı malın teknik özelliklerini belirlerken, istekliler arasında rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve fırsat eşitliğini sağlayacak ihale dokümanı hazırlaması gerekmektedir. İdarelerin aynı zamanda ihtiyacı karşılayacak malın, teknolojik performansını belirlerken verimliliği ve fonksiyonelliği de göz önünde bulundurmaları ve "ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasını" sağlamaları da gerekmektedir.

                İhale konusu cihazların verimlilik ve fonksiyonelliğinin göz önünde bulundurulması ile hızla gelişen teknoloji karşısında cihazların atıl duruma gelmemesi ve gelecekte de bu cihazlardan yararlanmanın mümkün olması aynı doğrultuda bir amaç olup, bunun idarelerce göz önünde bulundurulması zorunludur. Kaldı ki alınacak cihazların atıl duruma gelmesi ve ahırımdan itibaren kısa bir süre içerisinde bu cihazlardan yararlanma imkânı kalmamasının "ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını" sağlamaya hizmet etmeyeceği de açıktır.

            Dava konusu şartnamede her ne kadar teknik şartnamenin 9. maddesinde "günümüz teknolojisinin en üst düzeyinde" ve "en son model ekipman" ifadelerine yer verilmişse de, teknik şartnamenin "Sistem Bileşenlerinin Teknik Özellikleri" başlığı altında, alım konusu olan cihazların teknik özelliklerine genişçe yer verilerek alım konusu cihazlarda aranacak teknik özellikler düzenlenmiştir. Bu bakımdan; ihale konusu malın asgari değerlere bağlı olarak teknik özelliklerinin belirlendiği, bununla yetinilmeyerek verimlilik ve fonksiyonelliği sağlama adına isteklilerden tekliflerini sunarken teknik şartnamede özellikleri belirlenen cihazların “günümüz teknolojisinin en üst düzeyinde” ve "en son model ekipmana" sahip olanının teklif edilmesinin istendiği görülmektedir.

            İdarelerin ihtiyaçlarını karşılarken alımını yapacağı malzemenin teknolojik performansını belirleme konusunda takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak olmayıp; şartnamelerde, belli bir marka, model, patent, menşe, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Dava konusu şartnamede bu yönde bir ifadeye yer verilmemiştir.

            Teknik şartnamede yer alan ifadelerin, çeşitli marka ve modellere göre farklılık oluşturabileceği, bu tanımlamaların isteklileri tereddüde düşürebilecek muğlak, belirsizlik içeren, soyut ve izafi ifadeler olduğu iddia edilmekte ise de; isteklilerin teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip olmayan bir cihazı teklif edemeyecekleri açıktır. Davaya konu ihaleye ilişkin "İdari Şartnamenin" 7.6.5. maddesinde isteklilerin, teklif edilen cihazların teknik şartnamesinde belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal kataloglarını, fotoğraflarını vb. tanıtım belgelerini idareye vermekle yükümlü olduğu belirtilmiştir.

                İdarece yapılacak değerlendirmenin isteklilerce verilecek orijinal katalog, fotoğraf vb. tanıtım belgelerine göre yapılacağı, bu itibarla, başvuruya konu ihalede, idarece isteklilerin şartnameye uyan en son model ekipman, teçhizat ve yazılımları teklif etmelerinin istenilmiş olmasının, muğlak bir ifade olarak değerlendirilemeyeceği; idarenin gerekli nitelikleri belirlerken kendi ihtiyaçların, karşılayacak şekilde, mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartıyla düzenleme yapma hakkına sahip olduğu açıktır.

            Bu durumda, ihalenin iptal edilmesine ilişkin Kamu İhale Kurumu kararında hukuka uygunluk, bu karara karşı açılan davanın, "teknik şartnamede söz konusu düzenlemelere yer verilmiş olmasının, 4374 sayılı Kanun'un 5. maddesindeki temel ilkelere aykırılık oluşturduğu" gerekçesiyle reddine ilişkin idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13