İdarenin Başvuru Yollarını Ve Süresini Gösterme Mecburiyeti

İdarenin Başvuru Yollarını Ve Süresini Gösterme Mecburiyeti

İdarenin Başvuru Yollarını Ve Süresini Gösterme Mecburiyeti

İdarenin Başvuru Yollarını Ve Süresini Gösterme Mecburiyeti

İdarenin Başvuru Yollarını Ve Süresini Gösterme Mecburiyeti-  Kuruma Başvuru Süresinin Yanlış Gösterilmesi-   Başvurunun Reddine İlişkin İşlemde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Hakkında.

  Danıştay 13. Dairesi'nin  23.01.2015 tarihli kararı:               “…İdari işlemlerin nitelikleri gereği özel yasalarda, genel başvuru süreleri dışında ayrı başvuru sürelerinin öngörülmüş olması halinde, idare tarafından İdarî işlemlerin nitelikleri ve tâbi oldukları başvuru süreleri gösterilmedikçe özel başvuru sürelerinin işletilmesine imkân bulunmamaktadır.               Dosyanın incelenmesinden; Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 23.10.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "2014-2015-2016 yılları üç yıllık hasta taşıma ve yemek dağıtım" ihalesinde, ihaleyi yapan idareye ihaleden önce ihaleye katılan firmalarca şikâyet başvurusunda bulunulduğu, ihalenin 19.11.2013 tarihinde ihaleyi yapan idare tarafından iptal edildiği, davacının iptal kararından 27.11.2013 tarihinde haberdar olduğu, 05.12.2013 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçe ile şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarece şikâyet başvurusuna cevap verilmemesi üzerine 20.12.2012 tarihinde Kurul kayıtlarına giren dilekçe ile yapılan itirazen şikâyet başvurusunun, şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine alınan ihalenin iptaline ilişkin kararlara karşı 5 gün içerisinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulması gerektiği, bu süre içerisinde başvuruda bulunulmadığından bahisle dava konusu işlemle reddedildiği, ancak, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından tesis edilen ihalenin iptaline ilişkin işlemde, bu işleme karşı hangi kanun yolları ve mercilere başvurulacağının ve sürelerinin belirtilmediği anlaşılmaktadır.                   Bu durumda; ihaleyi yapan idare tarafından tesis edilen ihalenin iptaline yönelik işlemde Anayasa'nın 40. maddesine uygun olarak bildirim yükümlülüğü yerine getirilmediği anlaşıldığından, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun esası hakkında bir karar verilmesi gerektiğinden, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava ar verilmesi gerektiğinden, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü..."  

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13