İdareden Kaynaklanan Nedenlere  İşin İfasının Gecikmesi

Sözleşmenin İmzalanmasından Sonraki İşlemlerin Kamu İhale Kurumu'nun Görev Alanında Olmadığı

İdareden Kaynaklanan Nedenlere  İşin İfasının Gecikmesi

  • İdaren Kaynaklanan Nedenlere  İşin İfasının Gecikmesi

  • Anahtar Teslimi Götürü Bedel İle Sözleşme İmzalanmış Olmasına Rağmen Fiyatlarda Artış Meydana Gelmesi

  • Sözleşmede Fiyat Farkı Verileceğine Dair Bir Düzenleme Olmasa Dahi Yükleniciye Fiyat Farkı Ödenebileceği Hakkında.

Yüksek Fen Kurulu’nun 19644152 sayılı görüşü:

“…İlgi yazınız ve eklerinde özetle; idarenizce 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan, “Bina İnşaatı Yapım İşi”nde, işyeri tesliminin 06/06/2013 tarihinde yapıldığı, ancak hafriyat işleri devam ettiğinden işe fiilen 06/08/2013 tarihinde başlanıldığı, yüklenicinin idarenize verdiği dilekçede, yer tesliminin yapılamamasından dolayı işin tamamının iki ay geciktiği ve fiyat artışları olduğunu belirttiği,bu nedenle fiyat farkının ödenmesini talep ettiği bildirilerek, fiyat farkının verilip verilemeyeceği, verilecekse ne şekilde hesaplanacağı hakkında görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

 Diğer taraftan işe ait sözleşmenin 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında “Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, ilan/davet tarihinde yürürlükte bulunan fiyat farkı esasları uyarınca fiyat farkı ödenir.” hükmü yer almaktadır. 

…Yer teslimini müteakip, yüklenicinin idareden kaynaklanan nedenlerden dolayı 06/08/2013 tarihine kadar çalışma imkanının bulunmadığı dikkate alınarak 06/06/2013 - 06/08/2013 tarihleri arasına tekabül eden süre için idarenizce gerekli süre uzatımının verilerek revize iş programının hazırlanması ve idarenizce onaylanması gerekli olmaktadır. Uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemlerine 24/12/2002 tarih ve 2002/5039 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki esasların 12 nci maddesinde öngörülen esaslar doğrultusunda fiyat farkı ödenmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.”

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13