İdarece Başvuru Yolu ve Süresinin Hiç Gösterilmemesi

İdarece Başvuru Yolu ve Süresinin Hiç Gösterilmemesi

İdarece Başvuru Yolu ve Süresinin Hiç Gösterilmemesi

İdarece Başvuru Yolu ve Süresinin Hiç Gösterilmemesi

İdarece Başvuru Yolu Ve Süresinin Yanlış Gösterilmesi, Hiç Gösterilmemesi-  İdarenin Yükümlülüğü Nedeniyle İstekli Aleyhine Karar Verilemeyeceği - İtirazen Şikayet Başvurusunun Süre Yönünden Reddedilemeyeceği Hakkında.

  Danıştay 13. Dairesi 15.10.2014 tarihli kararında ;   “…Uyuşmazlıkta; ihaleyi yapan idarece alınan düzeltici işlem kararında, bu işleme karşı hangi kanun yolları ve mercilere başvurulacağının ve süresinin belirtilmediği; davacı şirket tarafından bu işleme karşı yapılan şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde ise bu işleme karşı 10 (on) gün içinde Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinin belirtildiği ve davacı şirket tarafından şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemin tebliği üzerine 10 (on) gün içinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu görülmektedir.   Bu durumda; ihaleyi yapan idare tarafından, düzeltici işlem kararında Anayasa’nın 40. maddesine uygun olarak bildirim yükümlülüğü yerine getirilmediği için davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun esası hakkında bir karar verilmesi gerektiğinden, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.   Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile.."

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13