İdarece Başvuru Süresi ve Merciinin Yanlış Gösterilmesi

İdarece Başvuru Süresi ve Merciinin Yanlış Gösterilmesi

İdarece Başvuru Süresi ve Merciinin Yanlış Gösterilmesi

İdarece Başvuru Süresi ve Merciinin Yanlış Gösterilmesi

İdarece Başvuru Süresi ve Merciinin Yanlış Gösterilmesi- Anayasa'nın 40. Maddesi Uyarınca Başvuru Süresi Ve Merciinin Doğru Gösterilmesi Gerektiği- Başvuruların Süre Yönünden Reddine İlişkin Kamu İhale Kurulu Kararında Hukuki İsabet Bulunmadığı hakkında Danıştay 13. Dairesinin 20.01.2015 tarihli kararı

 Kamu İhale Kurulunun 02.04.2014 tarih ve 2014/UM.IV-1667 sayılı Kararında:

“…Şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine alınan iptal kararlarına karşı süresi içinde doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekmekte olup, başvuru sahibinin şikâyete konu işlemin farkına varıldığı tarihten (10.03.2014) itibaren 5 (beş) gün içerisinde olmak üzere en geç 17.03.2014 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken bu süre geçtikten sonra 21.03.2014 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır…Başvurunun reddine”

 karar verilmiştir. Yerel mahkeme açılan davanın reddine karar vermiş ise de,

Danıştay 13. Dairesinin 20.01.2015 tarihli kararı ile:

            “…RFID Bilezik Alımı ihalesinin iptaline ilişkin 21.02.2014 tarihli kararda, ihalede geçerli tek teklif kalmış olması sebebiyle yeterli rekabet koşulları oluşmadığından ihalenin iptal edildiği belirtilmekle birlikte, bu kararın davacıya 10.03.2014 tarihinde tebliğ edildiği ve davacının bu karara karşı hangi sürede nereye başvuruda bulunabileceğinin gösterilmediği göz önüne alındığında, Anayasa’nın 40. maddesindeki yükümlülüğün yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği açıktır. Kaldı ki; şikayet başvurusunun reddine ilişkin idarenin 17.03.2014 tarih ve SAT.-229/360 sayılı kararında, “kararın tebliğinden itibaren Kamu İhale Kurumu’na 10 gün içerisinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği” açıklamasına yer verildiği görülmektedir. Davacı 10.03.2014 tarihinde tebliğ edilen ihalenin iptali kararı üzerine 17.03.2014 tarihinde (tebliğden itibaren 7. günde) idareye şikâyet başvurusunda bulunmuş, şikâyet başvurusunun reddine dair kararın 19.03.2014 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine 21.03.2014 tarihinde (tebliğden itibaren 2. günde) Kurum’a itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuştur. Bu durumda; yukarıda yer verilen mevzuat ve yapılan açıklamalar ışığında, kurum tarafından işin esasının incelenmesi gerekirken, başvurunun süre yönünden reddine karar verilmesinde hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

 

Yerel mahkeme kararının BOZULMASINA karar verilmiştir.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13