Hukuk Sözlüğü

Hukuk Sözlüğü

Hukuk Sözlüğü

A
Abandon Terk Etmek, Bırakmak, Vazgeçmek
Abes Yersiz, Gereksiz, Boş Şey Anlamsız
Abideler Ve Asar-I Atika Anıtlar Ve Eski Eserler
Abluka Bir Devletin Açık Deniz İle Olan İlişiğini Zor Kullanarak Kesmek
Abone Abonman Tarzında Meydana Getirilen Akdin Konusu Edimin Belli Zamanlarda İfasını Veya Yenilenmesini Talep Etme Hakkı Bulunan Kişi
Acele İşler Diğer İşlere Tercihan Yürütülmesi Ve Adli Tatil İçinde Dahi Bakılması Kanunen Mecburi Bulunan Davalar Ve İşler
Acele İtiraz Hakim Veya Mahkeme Kararına Karşı İlgililerin Kararı Öğrendiği Günden İtibaren Yedi Gün İçinde Kararı Veren Mercie Verilecek Bir Dilekçe Veya Tutanağa Geçirilmek Koşulu İle Zabıt Katibine Beyanda Bulunmak Suretiyle Yapılır. Kararına İtiraz Edilen Hakim Veya Mahkeme, İtirazı Yerinde Görürse Kararını Düzeltir, Yerinde Görmezse En Çok Üç Gün İçinde, İtirazı İncelemeye Yetkili Olan Mercie Gönderir. (Cmk. 268)
Acente Ticari Mümessil Ticari Vekil, Satış Memuru Veya Müstahdem Gibi Bir Sıfatı Olmaksızın Bir Sözleşmeye Dayanarak Belirli Bir Bölge İçinde Daimi Bir Suretle Ticari Bir İşletmeyi İlgilendiren Akidlerde Aracılık Etmeyi Veya Bunları O İşletme Adına Yapmayı Meslek Edinen Kişi Veya Müessese (Ttk 116 Vd.)
Acir Bir Şeyi Kiraya Veren Kimse
Aciyo Kıymet Fazlası Veya Kıymet Artış Farkı
Aciz Bir Kimsenin Borçlarını Ödeyemeyecek Durumda Bulunması
Aciz Beyanı Borçlunun Konkordato Veya İflasını İstemek Üzere Borçlarını Ödeyemiyecek Durumda Olduğunu Hakime Beyan Etmesi
Aciz Hali Borçlunun Muaccel Borçlarını Süresinde Ödeme İmkansızlığı İçerisinde Bulunması
Aciz Vesikası Takipte Alacaklı Alacağının Tamamını Alamamışsa Kalan Miktar İçin Kendisine Verilen Vesika (İik. 143)
Açığa Çıkarma Geçici Olarak Hizmetten Geri Çekilme, Hizmete Son Verme
Açık Artırma Bir Malın, Teklif Veren Kişiler Arasında En Yüksek Bedeli Teklif Eden Kimseye Satılmasını Sağlayan Satış Usulü
Açık Kredi Bankalarca Borçlunun İmzasından Başka Hiçbir Maddi Veya Şahsi Karşılığı Olmaksızın Açılan Kredi
Açık Poliçe Nakliyat Sigortalarında Sigortalının Kendisi İle İlgili Sevkiyatları Bir Tek Poliçe İle Temin Etmesi
Açık Yargılama Gizli Olmayan Herkes Tarafından Dinlenebilecek Şekilde Yapılan Yargılama
Ada Çevresi Yollarla Sınırlandırılmış Bulunan, Çeşitli Parselleri Kapsayan Arsa Parçası
Adaba Mugayeret Terbiye Ve Toplumsal Ahlaka Uymayan Davranışlar
Adad Adetler, Sayılar
Adalet Hak Ve Hukukun Gerçekleşmesi
Adaletten Kaçınma Adaletin Gerçekleşmesine Engel Olma
Adat Faiz Hesabında Sermayenin Gün İle Çarpılmasından Çıkan Sonuç
Adât Örf Ve Adet
Adem Yokluk
Adem-İ İfa Yapmamak, Yerine Getirmemek, Borcu Ödememek
Adem-İ İlme Yemin Bilmediğine Yemin Etmek Ve Ettirilmek
Adem-İ İştirak Katılmamak
Adem-İ Kabul Kabulden İmtina Etmek
Adem-İ Selahiyet Yetkisizlik
Adem-İ Takip Takip Etmemek, Peşini Bırakmak
Adem-İ Tediye Ödemeden İmtina Etmek, Ödemeden Kaçınmak
Adem-İ Vüsuk Gerçek Olmamak
Adi İflas Kişinin Kötüniyeti Ve Kusuru Olmaksızın Borcunu Ödeyemez Hale Gelmiş Olması
Adi Kefalet Birine Ait Olan Şeyin İfasını Taahhüt Etmek, Müteselsil Kefalet
Adi Kira Kiraya Verenin, Belli Bir Ücret Karşılığında Bir Şeyin Kullanılmasını Kiracıya Bıraktığı Sözleşme
Adi Mürur-U Zaman Adet Olan Zamanaşımı
Adi Senet Resmi Olmayan Belge
Adi Şirket İki Veya Daha Çok Kimsenin, Ortak Bir Amaca Ulaşmak İçin Emeklerini Ve Mallarını Birleştirmeyi Kabul Ettikleri Sözleşme İle Kurulantüzel Kişiliği Olmayan Ortaklık
Adiyen Darp Dövmenin Hafif Şekli, Alelade Dövme
Adli Kaza Cezai, Hukuki, Ticari, Nizalı, Nizasız Yargı
Adli Müzaharet Mahkeme Masraflarını Yapamayacak Olanlara Devlet Tarafından Yapılan Maddi Yardım
Adli Psikoteknik İnsanın Ruh Ve Akıl Halinin Teknik Metodlarla Tesbit Edilerek Adalete Tatbiki
Adli Tevbih Hakim Tarafından Mahkeme Huzurunda Tekdir, Azarlama, Paylama
Adliye Encümeni Adalet Komisyonu
Ağlep Kuvvetli, Büyük
Ahar Başkası, Üçüncü Kişi,  Yabancı
Ahd Söz Vermek, Bir İşin Yapılması İçin Verilen Söz
Ahde Vefa Söze Bağlılık, Sözleşmeye Bağlılık
Ahfad Torun
Ahidname Yazılı Olarak Verilmiş Söz
Ahir Son, Sondaki, En Son, En Sondaki
Ahit Söz Verme
Ahkam Hükümler
Ahkam Defteri Adli Sicil
Ahkam-I Adliye Mahkemelerin Tatbik Edecekleri Hükümler
Ahkam-I Amire Emredici Hükümler
Ahkam-I Huzuriyye Hakim Önünde Yargılanmayla İlgili Yöntem Hükümleri
Ahkam-I Mahsusa Özel Hükümler
Ahkam-I Mer'iye Yürürlükte Olan Hükümler
Ahkam-I Müfessire Tefsir Eden Hükümler
Ahkam-I Müteferia Ayrıntılı Hükümler
Ahkam-I Mütehalife Aykırı Değişik Hükümler
Ahkam-I Nahiye Men Edici, Yasaklayıcı Hükümler
Ahkam-I Şahsiye Şahsi Hukuka Ait Hükümler, Şahsi Statü
Ahkam-I Şeriye Şeriat Hükümleri
Ahkam-I Umumiye Genel Hükümler
Ahretlik Manevi Evlat, Besleme
Ahval Durumlar, Haller, Vaziyetler
Ahvali Şahsiye Bir Kimsenin Aile Ve Toplum İçindeki Yerini Hukuki Durumunu Tayine Hizmet Eden Hal Ve Vasıfların Tümü
Ahvali Şahsiye Belgesi Hüfus Hüviyet Cüzdanı
Ahz Almak
Ahz-Ü Gasp Yağma Cürümleri
Ahz-Ü Girift Müzekkeresi Yakalama Emri
Ahz-Ü Kabz Almak, Hukuki Bir Akid Ve Muamele İle Gereken Teslim Ve Tesellüm
Aidat Katılım Payı, İştirak Hissesi
Aile Bir Kişinin Beslemeye Mecbur Olduğu Kimseler, Kan Rabıtasıyla Veya Evlenme İle Yani Hukuki İşlemlerle Bir Araya Gelen Fertler
Aile Hukuku Aile İlişkilerini Düzeneleyen Hukuk Kurallarıdır
Aile Şirketi Bir Ailenin Bireylerinden Oluşan Ortaklık
Aile Yurdu Bir Kimsenin, Ailenin Gereksiniminden Büyük Olmamak Ve Bizzat Kendisinin Veya Ailesinin İşletmesi Ya Da Oturması Koşuluyla, Aile Bireylerinin Geçimi Ve Oturmasını Sağlamak Amacıyla Ayırdığı Taşınmaz Ve Ekleri.
Ajan Şahsın Şirketin Veya Devletin İşlerini Yapan, Memur, Mümessil, İş Takipçisi
Akaaid Yürekten Bağlanılan Varılan Bütün Sonuçlara İlke Ve Destek Edilen Şeyler
Akar Taşınmaz Mal, Kiraya Verilen Ve Gelir Sağlayan Bina Arazi Bağ Bahçe Gibi Taşınmazlar
Akaratı Mevkufe Vakfedilmiş Gelir Getiren Mallar
Akdetmek Sözleşmek, Kararlaştırmak, Düzenlemek, Bağlamak
Akd-İ Gayri Lazım Yerine Getirilmekten Dönülebilen Bağıt
Akd-İ Lazım Yerine Getirilmekten Dönülemeyecek Bağıt
Akd-İ Mebhusünanh Sözü Geçen Akit, Anlaşma, Sözleşme
Akd-İ Mezbur Sözü Geçen Akit, Anlaşma, Sözleşme
Akd-İ Muvazaa Karşılıklı Ödün Verilerek Yapılan Akit, Anlaşma, Sözleşme
Akd-İ Sahih Geçerli, Doğru, Kusursuz Akit, Anlaşma, Sözleşme
Akdin Butlanı Hukuki Kurallara Uygun Bulunmayan Hiç Bir Hüküm Doğurmayan Sonradan Verimli Bir Hale De Getirilemeyen İşlemler
Akdin Feshi İki Veya Daha Fazla Kişilerin İrade Beyanlarının Belirli Bir İşlem Üzerinde Birleştiği Halde Sonradan Bozulması
Akdin İn'ikadı Akdin Oluşturulması Geliştirilmesi Meydana Gelmesi Tamamlanması
Akdin Tefsiri Bir Söz Veya Yazının Taşıdığı Gerçek Anlamı Sahibinin Maksadına Göre Belirtmek
Akdin Vuku Bulduğu Mahal Taraflarını Bağlayacak Şekilde Tamamlandığı Yer
Akır Kısırlık, Karı Kocadan Birinin Veya Her İkisinin Çocuk Yapma Gücünü Haiz Olmamaları
Akid Bağıt, Sözleşme, Anlaşma, Karşılıklı Kararlaşma, Düğümleme
Akid Ehliyeti Akid Yapabilme Yetkisi
Akid Yapma Vaadi İleride Bir Akid Yapma Borcunu Doğuran Anlaşmalar
Akideyn Her Akitte Akdi Yapan İki Taraf
Akidin Sözleşenler, Sözleşme Yapanlar
Akit Bir İşi Karşılıklı Olarak Kararlaştırıp Üstlerine Alan Taraflardan Her Biri, Sözleşme Veya Mukavele Yapan
Akite Etmek Alacaklı Veya Vekilinin Belli Bir Parayı Tahsil Ettiğini Belirtmek İçin Makbuz Altına Tarih Ve İmza Koyması
Akl Akıl
Akli Hâlet Akıl Hastalığı, Akıl Zayıflığı
Akord Ücret Parça Başına Ücret
Akraba Aralarında Soydan Gelme Yakınlık Olanlar
Akreb Vakıfta Nesep Yönünden Vâkıfa En Yakın Olan
Aksayı Umran Bayındır Yerlerin Ötesi
Aksal-Eb En Uzak Baba
Alacağın Devri Borç Münasebetlerinden Doğan Hakların Hukuki Bir Sebeple Alacaklıdan 3. Bir Kişiye Nakli
Alacağın Haczi Cebri İcra Yoluyla Takip Edilen Bir Borçlunun 3. Kişilerdeki Alacaklarının Takip Alacaklısı Lehine Haczi
Alacağın Temliki Bir Kimsenin Borçlusunda Olan Alacağını Yabancı Kişiye Devretmesi
Alacak Bir Kişinin Diğer Bir Kişiden Halen Yahut İleride Kendisine Bir Şey Vermeye Veya Bir Şey Yapmaya Veya Yapmamaya Zorlama Yetkisi Veren Hak
Alacak Üzerinde Rehin Hakkı Bir Alacak Üzerinde Tesis Edilen Rehnin Rehin Alana Verdiği Hak
Alacaklı Kanun Veya Bağıta Dayanarak Bir Kimseden Bir Şeyin Verilmesini Veya Yapılmasını Veyahut Yapılmaktan Kaçınılmasını İstemek Hakkına Sahip Kişi
Alahilaf'ül-Kanun Kanun Hilafına, Yasaya Aykırı Olarak
Alakadar İlgili, İlişkili
Alâmet Nişan, İşaret, İsim
Alâmet-İ Farika Bir Şeyi Emsalinden Ayırıp Yalnız Kendi Hüviyet Ve Özelliklerini Gösteren Nişan Ve Emareler
Alât Aletler, Araçlar
Alâtı Cürmiye Suçta Kullanılan Alet Araç
Aledderecat Sırasıyla, Derecesine Göre
Alelhesap Hesaplaşmak Üzere, Hesaba Sayarak, Sayışılmak Üzere, Doğan Kardan Bir Bölümünün İleride Tamamı Üzerinde Hesaplatılmak Üzere Önceden Ödenmesi
Alelıtlak Genel Olarak, Rasgele, Bir Sınır İle Bağlı Olmayarak
Alelumum Genel Olarak, Umumi Bir Biçimde, Bütün
Alelusul Usulüne Uygun
Alenen Hakaret Açıkta Yapılan Hakaret
Alenen Hayasızca Vaz'u Hareket Açıkta Yapılan Utanılacak Ve Ayıplanacak Her Türlü Hareket
Alenen Müstehcen Şarkı Söylemek Genel Adaba Ve Ahlaka Aykırı Hayasızca Şarkıları Herkesin Duyup İşitebileceği Yerlerde Söylemek
Aleni Celse Açık Oturum
Aleni Muhakeme Açık Yargılama
Aleni Müzayede Açık Artırma
Alenileşme Herkesce Bilinir Hale Gelme, Kamunun Bilgisine Arzedilme
Aleniyet Açıklık
Alet-İ Cariha Yaralayıcı Alet
Alettakrib Takriben, Yaklaşık Olarak
Alıkoyma Bir Kimsenin Hukuki Hakimiyeti Altına Giren Şahsı İstememesi Ve Rızası Olmadan Hakimiyet Sahasında Tutması
Alivre Muamele/Satış İtimada Dayalı Muamele/Satış
Alkol İptidalığı Alkole Alışkanlık, Alkol Tiryakiliği, Ruh Ve Bedende Bozuklukla Beliren Hastalık
Alkolün Sinir Sistemine Etkisi Narkotik "Uyuşturucu Ve His Giderici, Yüksek Dozun Merkezi Sinir Sistemini Narkoze Edeceği
Alonj Ticari Senetlerin Arka Yüzünde Ciro Vb. Muamelelere Yer Kalmadığında Arka Yüze Eklenen Kağıt
Amâ Anadan Doğma Veya Sonradan Herhangi Bir Sebeple İki Gözüde Görmeyen İnsan
Amade Bir İşi Yapmaya Hazır, Hazırlanmış
Ambargo Tevkif Etmek, Durdurmak, Bir Devletin Limanlarında Veya Karasularındabulunan Gemilerin Çıkmasını Veya Belirli Malların İhracını Yasak Etmek
Amd Kast, Taammüd
Amel İş, Edim, Fiil
Amele İşçi, Emekçi, Irgat
Ameli İşe Dayanan, İş Üstünde, Tatbiki, Pratik, Uygulamalı
Amenajman Doğal Kaynakların İşletilmesi
Amil Yapan, Etken, Etmen, Sebep, Faktör
Amir Emreden, Buyuran, Bir Memurun Vazife Bakımından Büyüğü, Bir Fiili Yapmaya Veya Yapmamaya Zorlayan, Buna Gücü Yeten
Amir Hükümler Emredici Hükümler
Amm Genel, Umumi, Herkese Ait
Amme Kamu
Amme Davası Kamu Davası
Amme Hükmi Şahsiyeti Kamu Tüzel Kişiliği
Amme İntizamı Kamu Düzeni
Amorti Bir Alacak Ve Borcun Parça Parça Ödenerek Ortadan Kaldırılması
Amortisman Aşınma Payı, İtfa, İmha
Ampirik Prensip Deneye Dayanan İlkeler
Anagayrimenkul Kat Mülkiyetine Konu Olan Taşınmazın Bütünü
Analık Öz Anne Yerine Geçen Kadın
Analoji Kıyas, Münasebet, Benzerlik, Andırma
Anane Adet, Gelenek
Anarşi Düzenleyici Bir Otoritenin Yokuluğu Veya Yıkılmasından Doğan Kargaşalık
Anarşist Anarşi Hali İçin Fikren Veya Fiilen Propaganda Yoluyla Mücadelede Bulunan
Anasır-I Cürmiyye Suç Unsurları
Anayapı Kat Mülkiyetine Konu Olan Taşınmazın Esas Yapı Kısmı
Anbar Satılmak Nakledilmek Vb.Amaçlarla Bekletilen Emtia Madde Veya Malzemenin Muhafaza Yahut Depo Edildiği Yer
Andiçme Yemin
Angaje Sözle Veya Yazılı Olarak Bağlanan, Bağımlı
Angarya Ücretli De Olsa Görevli Olmayan Bir Kişiyi İstemediği Halde Ve Anayasa'nın Kabul Ettiği Prensipler Dışında Herhangi Bir İşte Zorla Çalıştırmak
Ani Edim Bir Anda Yapılan Belli Davranış Ya Da Davranışlarla Yerine Getirilen Edim
Anif'ül-Beyan Az Önce Beyan Olunan, Bildirilen
Ankonsinyasyon Satış Bir Malın Satılmak Üzere Ticari Memur Veya Komisyoncu Eline Verilmesi Veya Emanet Bırakılması
Anmuhakemetin Muhakeme Yaparak, Yargılama Yoluyla
Anthrophaji Yamyamlık, Kanibalizm
Antrepo Gümrüklere Gelen Ticari Eşyanın Konulduğu Korunduğu Yer, Ardiye, Ambar
Antropoloji İnsanı Fizik Psikolojik Moral Etnolojik Ve Evolusyonu İle Kriminal Bakımdan İnceleyen İlim Dalı
Ara Reyler, Oylar
Aracılık İşverenle İşçi Arasında Aracı Olan Kişi
Arasta Üstü Örtülü Ve Saçaklı Dükkanlardan Kurulmuş Çarşı
Arazi Yer Yüzünün Geometrik Sınırlar İle Ayrılmış Belirli Bir Parçası
Arazi-İ Emiriyye Beytülmale Ait Olarak Devlet Tarafından Kişilere Dağıtılan Yerler, Topraklar, Beylik Arazi
Arazi-İ Gamire Harap Ve Bataklık Yerler Gibi İçine Çift Girmeyen Arazi
Arazi-İ Haliye Boş Topraklar
Arazi-İ Haraciye Haraca Bağlı Arazi
Arazi-İ Mahlule Tasarruf Edenin Mirasçı Bırakmadan Ölümü İle Beytülmale Rücu Eden Devlet Arazisi
Arazi-İ Meftuha Harben Fetih Olan Yerledeki Araziler
Arazi-İ Mektume Devlete Ait Olup Hazineye Haber Vermeden Kişiler Tarafından Tasarruf Olan Arazi
Arazi-İ Memluke Mülk, Timar Toprağı, Mülkiyet Yolu İle Tasarruf Olunan Yerler
Arazi-İ Metruke Halkın Gereksinimi Ve Kullanımı İçin Terk Edilen Arazi
Arazi-İ Mevat Hiç Kimsenin Tasarrufu Altında Olmayan Ve Halka Terk Ve Tahsis Edilmemiş Bulunan,Yüksek Sesli Bir Kimsenin Sesi İşitilmeyecek Derecede Köy Ve Kasabalar Gibi Yerlerden Uzak Bulunan Kıraç, Taşlık, Pırnallık Gibi Yerler
Arazi-İ Mevkufe Geliri Belirli Bir Konuya Tahsis Olunan Yer, Vakıf Olunmuş Arazi
Arazi-İ Mezrua Ekilen Arazi
Arazi-İ Miriye Devlete Ait Arazi
Arazi-İ Muğteneme Fetih Sonucu Ele Geçirilen Ziraat Arazisi
Arazi-İ Muhtekere Gerçek Yada Tüzel Kişiler Tarafından Bina Yapmak Veya Ağaç Dikmek İçin Zemim Sahibine Her Sene Ücret Ödenmesi Karşılığı Kullanılan Arazi
Arazi-İ Mukataa Maktu Bir Vergiye Bağlanmış Arazi
Arazi-İ Öşriye Ürününden Onda Bir Devlet Payı Alınan Ve Üzerinde Her Türlü Mülkiyet Tasarrufları Bulunan Arazi
Arazi-İ Seniyye Padişahların Zatına Yada Makam-I Saltanata Ait Olan Arazi
Arbitraj Tahkim
Ardiye Gümrüklere Limanlara Vb. Gelen Ticari Eşya Ve Emtianın Hukuki Sorumluluk Altında Muhafa Edidiği Üstü Açık Veya Kapalı Yer
Ari Boş, Çıplak, Soyut, Arınmış, Yüksüz
Ariyet Bedelsiz, Ödünç, Eğreti, Ödünç Sözleşmesi
Ariz Ve Amik Genişlik Ve Derinliğine, Enine Boyuna
Arsa Belediye Sınırları İçinde, Belediye Tarafından Parsellenerek Üzerine İnşaat Yapmak İçin Ayrılan Arazi Parçası
Arsa Payı Kat Mülkiyetinde Arsanın, Kanunda Belirtilen Esasa Göre Bağımsız Bölümlere Ayrılan Ortak Mülkiyet Payı
Arz Sunma, Gösterme, Bildirme, Önüne Koyma, Anlatma (Bir Büyüğe)
Arz Arazi
Arzuhal Dilekçe
Arzuhal Hakkı Dilekçe Hakkı
Arzuhalci Dilekçe Yazan Ve Bu İşi Meslek Haline Getiren
Asabe Bir Kişinin Erkek Tarafından Akrabası
Asayiş Güvenlik, Rahat, Huzur, Sukunet İstirahat
Asgari En Az, En Aşağı, En Azından, En Düşük, En Küçük
Asgari Ücret Aynı Nitelikteki İşlerde Normal Bir İş Günü Karşılığı Olarak Ödenen Ve İşçinin Normal Geçim Masraflarını Karşılayacak Olan Ücret
Ashab-I İntikal Verasetin Geçişinde Hak Sahipleri
Askeri Şahıslar Askerliğin İdari Mevzuatına Ve Askeri Kazaya Tabi Kişiler
Askı Duvara Veya Bir Levhaya Asılan İlan Kağıdı
Asli Ayni Haklar Eşya Üzerinde Doğrudan Doğruya Kesin Hakimiyet Yetkisi Veren Ve Herkese Karşı İleri Sürülebilen Haklar
Asli Fail Hukuki Neticeyi Doğuran Fiili Yapan Kişi
Asli İştirak Suç Veya Kabahatı Birlikte Yapmak, Başkasını Suç İşlemeye Azmettirmek
Asli Zilyetlik Bir Şeyi Sahip Sıfatıyla Kullanmak
Asri Zamana Uygun, Çağdaş, Modern
Aşar Tarla Ürünlerinin Onda Biri, Osmanlıda Vergi Sisteminin Esasıdır
Aşiret Bir Soydan Gelen Medeni Ve Meskun Hale Geçmeyip Toplu Ve Konar Göçer Yaşayan Çadırlı Bedevi Ve Göçebe Halk Topluluğu
Aşkın Sigorta Rizikonun Gerçekleştiği Anda Sigorta Bedelinin Sigorta Değerinden Üstün Olması
Atâ Bahşiş, İhsan
Atiyye Bahşiş Olarak Verilen Şey
Ateh Bunama, Bunaklık
Ateşe Militer Askeri Ateşe
Atıf Yollama, Yöneltme, Yükleme, Bağlama, Eğme, Meylettirme, İlişkili Bulma, Geri Gödermek, İade Etmek
Ati Gelecek, Gelen (Kişi Veya Şey), Gelecek Zaman, İstikbal
Avaid-İ Vakıf Vakfın Gelirleri
Aval Bir Poliçe Borcuna Ticari Senetler Hukukuna Göre Kefil Olunması
Avans Alacağa Sayılmak Üzere Önceden Yapılan Ödeme, Peşin Verilen Para, Öndelik
Avarız Kazalar, Belalar, Borçlanma Ve Hak Kazanma Yeterliliğini Kısan Veya Yok Eden Haller, Sonradan Ortaya Çıkma
Avarya Denizde Gemiyi Ve Yükü Tehdit Eden Bir Tehlikeden Korumak İçin Yapılan Fedakarlıktan Doğan Zarar Ve Masraflar
Avdet Dönüş, Geri Gelme, Dönme
Ayak Bastı Parası Bir Yere Girmenin Ücreti, Giriş Resmi
Ayaklanma Halkın Devlet İçindeki Mevcut Hukuk Düzenini Yürütmekle Görevli Organlara Şiddet Yoluyla Karşı Koyması
Ayar Altın Ve Gümüş Gibi Şeylerin Saflık Ve Halislik Derecesi
Ayb Bir Şeyin Kıymetine Noksan Veren Kusur, Eksiklik
Ayb-I Hadis Sonradan Meydana Gelen Kusur
Ayb-I Kadim Eski Kusur
Ayıba Karşı Tekeffül Satılan Şeyde Bir Özelliğin Bulunmaması Veya Sözleşme Gereğince Ondan Beklenen Faydaları Azaltan Veya Kaldıran Noksanlıklar Bulunmasından Satıcının Sorumlu Tutulması
Ayn Para Dışında, Kazanılabilen Bütün Servet Öğeleri
Ayni Mala İlişkin, Eşyaya Bağlı, Malın Mülkiyeti İle İlgili, Herkese Karşı İleri Sürülebilen
Ayni Haklar Eşya Üzerinde Doğrudan Doğruya Mutlak Egemenlik Yetkisi Veren Ve Herkese Karşı İleri Sürülebilen Haklar.
Aza Uzuvlar, Üyeler, Organlar
Azade Serbest, Hür, Özgür
Azami En Çok, En Büyük, En Yüksek
Azimet Gidiş, Yola Çıkma
Azil Verilen Temsil Yetkisinin Ortadan Kaldırılması

B

Ba Tapu Tapulu, Tapu İle Tasarruf Olunan
Ba'de'l-İsticar Kira Sözleşmesinden Sonra
Ba'de'l-İstirdad Geri Aldıktan Sonra
Ba'dehu Daha Sonra
Bab Kapı
Badi Olmak Sebep Olmak
Bağıt Akit
Bağımsız Bölüm Kat Mülkiyeti Kanunu'na Göre, Ana Gayrimenkulun Ayrı Ayrı Ve Başlı Başına Kullanılmaya Müsait Bağımsız Mülkiyete Konu Olabilen Bölümleri.
Bahir Belli, Besbelli, Açık, Apaçık
Bahri Denize Ait
Ba-Husus Hele, Özellikle, Üstelik
Baid Uzak, Irak
Bais Olmak Sebep Olmak, Göndermek, Gerektirmek
Baki Sürekli, Daimi, Artan, Kalan, Kalımlı, Kalıcı, Ölümsüz, Saklı Duran
Bakiye Artan
Bala Yukarı, Yüksek, Üst, Yüce
Baligan-Mabelağ Ziyadesiyle, Bol Bol
Baliğ Eren, Varan, Bulan, Yetişen, Toplam, Büluğa, Ergin,
Bariz Açık, Göze Çarpan, Belirgin
Basiret Doğru Görüş, Uzağı Görüş, Önceden Görüş, Seziş, Uyanıklık, Anlayış, Kavrayış, Dikkat, Sağgörü
Batıl Doğru Ve Haklı Olmayan, Çürük, Bozuk, Sakat, Boş, Hukuken Geçersiz, Dayanaksız, Temelsiz, Beyhude, Hüküm İfade Etmeyen
Bayi Bazı Maddeleri Satma İzni Olan Kimse, Satıcı, Satış Yeri
Beca Yerine, Uygun, Bedava, Karşılıksız, Parasız, Emeksiz
Bedayi Sermayeler, Anamallar,
Bedialar Göze Güzel Görünen Şeyler, Estetik
Bedel-İ Misil Emsaline Uygun Peşin Para
Bedihi Açık Olan, Besbelli, Apaçık, Akla, Kendiliğinden Gelen
Bedii Güzellik Ölçülerine Uyan, Güzel, Güzellik
Beher Her Biri
Belagat İyi Konuşma, Sözle İnandırma Yeteneği, Söz Sanatlarını İnceleyen Bilgi Dalı
Berat Rütbe, Nişan Ve İmtiyaz Verildiğini Bildiren Ferman
Beraat Aklanma
Berayı Tetkik İnceliyerek
Berhava Havaya Gitmiş, Kaybolmuş, Uçurulmuş, Yararsız, Boş
Beri-Üz-Zimme Zimmetten Kurtulmuş, Aklanmış
Ber-Mucib-İ Talep Talep Mucibince, İstem Gibi
Ber-Vech Olduğu Gibi, Olarak
Ber-Vechi Peşin Peşin Olarak
Ber-Vech-İ Bala Yukarıda Olduğu Gibi
Beşeri İnsanoğlu İle İlgili, İnsani, İnsana Mensup
Betekrar Tekraren, Tekrarla
Bey Ü Şira Almak Ve Satmak
Bey'i Bat Kesin Satış
Bey'i Bi-L Vefa Kararlaştırılan Süre İçinde Satılanı Geri Almak Koşulu İle Yapılan Satış Sözleşmesi
Bey'i Mukayaza Malı Mal İle Değiştirmek, Trampa
Bey'i Satım, Satma, Satış, Satılma,
Bey-İ Sarf Parayı Paraya Satmak, Para Bozmak
Beyn Ara
Beyn'en-Nas Halk Arasında
Beytülmal Maliye Hazinesi
Beyyine Bir Olayın Veya İşlemin Doğruluğunu Ortaya Koyabilmek İçin Hakimi İknaya Yönelik Yöntem Veya Her Türlü Vasıta , Delil, Şahit
Beyyine Külfeti Mahkemede Bir Beyan Ve İddiayı Kanıtlama Yükümlülüğü Mk 6. Madde
Bidayet Başlama, Başlangıç
Bidayet Mahkemesi İlk Mahkeme, Davaları Birinci Derecede Gören Ve Çözümleyen Mercii
Bi-Eyyi-Hal Herhalde, Mutlaka, Elbette
Bigüna Herhangi Bir
Bi-Hakkın Hakkıyle, Hakkı Olarak, Gerçekten, Tamamiyle
Bi-Haseb-İl Verase Veraset Nedeniyle, Verasetten Doğma
Bi-Hükm'ül-Kanun Kanun Hükmü Gereğince, Yasa Kuralı İle
Bila ….Sız
Bila Kayd Ü Şart Kayıtsız Ve Şartsız
Bil-Ahire Sonra, Sonradan
Bilakis Tersine Olarak, Tam Tersine, Aksine, Sonunda
Bila-Müddet Süresiz
Bila-Sebeb Sebepsiz
Bililtizam Bile Bile
Beyanname Bir Makama Veya Kamuoyuna Yapılan Açıklama Belgesi.
Bilanço Bir Kuruluşun, Belli Bir Tarihte, Alacaklı Ve Borçlu Bulunduğu Değerleri Gösteren Özet  Muhasebe Cetveli, İşletmenin Finansal Durumu Ve Faaliyet Sonuçlarını Gösteren Tablo.
Bilatefrik Tefrik Etmeksizin, Ayırmaksızın
Bilbeyyine Delil İle, Tanık İle, İspat İle
Bil-Cümle Bütün, Hepsi, Tamamı
Bil-Farz Tutalım Ki, Diyelim Ki, Sayalım Ki, Söz Gelişi
Bilfiil Gerçekten, Fiilen, Hakiki Olarak, İş Olarak, İş Edinerek
Bilistirdad Geri Alarak, Geri Alınarak
Bilmuvafakat Razı Olarak
Bilmüzakere Müzakere Ederek, Üzerinde Görüşüp Tartışarak
Bilmüzayede Artırma İle, Artırarak
Bi-L-Müzayede Müzayede İle
Bi-L-Rü'ye Görerek, Görülerek
Bi-Ma'na Manasız, Anlamsız
Binaberin Bundan Dolayı, Bunun Üzerine, Bu Nedenle
Binaen-Ala-Zalik Bundan Dolayı, Bunun Üzerine
Binaen-Aleyh Bunun Üzerine, Dolayısıyla, Bundan Dolayı
Bi-N-Netice Netice Olarak, Sonuç Olarak
Binniyabe Naip Eliyle, Vekillik İle, Vekaleten
Bitap Bitkin, Güçsüz, Takatsız, Yorgun
Bi-Taraf Tarafsız
Bitarıkıl'evla Evveliyetle, Öncelikle
Bi-T-Tabi Tabiatiyle, Doğal Olarak
Bono Bir Kimsenin Diğer Bir Kimseye Veya Onun Emir Ve Havalesine, Belirlenen Vadede, Belirli Bir Tutarı Ödeme Taahhüdünü İçeren, Özel Biçim Ve Hükümlere Tabi Ticari Senet, Emre Yazılı Senet.
Borç İlişkisi İki Taraf Arasında Mevcut Olup Bir Şeyin Verilmesi,Yapılması Veya Yapılmamasını Öngören Hukuki Bağdır.
Bölünebilir Edim Niteliğinde Veya Değerinde Esaslı Bir Değişme Olmaksızın, Birden Ziyade Parçalara Ayrılarak İfa Edilebilen Edim
Bölünemez Edim Niteliğinde Veya Değerinde Esaslı Bir Değişme Olmaksızın, Birden Ziyade Parçalara Ayrılarak İfa Edilemeyen Edim
Butlan Geçersizlik
Büruz Belirme, Ortaya Çıkma

C

Cami Cem Eden, İçine Alan, İçinde Bulunduran, Taşıyan, Toplayan
Camia Topluluk, Zümre
Cani Cinayet İşlemiş Olan Kimse
Canib-İ Beytülmal Hazine Tarafı
Canib-İ Vakıf Vakıf Tarafı
Canip Yön, Taraf, Cihet, Yan
Cari Uygulanan, Yürürlükte Olan
Cay-İ Teemmül Etraflıca Düşünülmeye Değer, Düşünülmesi Yerinde Olur
Cebri Zorla Yapılan, Zor Kullanarak Yaptırılan, Zor Altında, Güç Kullanarak
Cebri İcra Kendi İstekleriyle Borçlarını Ödemeyen Borçluların, Borçlarını Devlet Kuvveti İle Ödemelerinin Sağlanması, İlgili İcra Dairelerinin, (Gereğinde) Zor Kullanarak, Borçluyu Borcunu Ödemeye Zorlamaları
Cebri Satım Malikinin İsteğine Bakılmaksızın, Resmi Makamlar Tarafından Yapılan Satım
Celesat-I Ati Gelecekteki Celseler, Oturumlar
Celile Büyük, Ulu
Celpname Yargılamada,Davacı,Davalı,Tanık,Bilirkişi Gibi Kimseleri Mahkemeye Getirtmek İçin Yapılan Çağrı
Cemetmek Toplamak, Bir Araya Getirmek
Cemi Ezman Bütün Zamanlar, Zamanların Toplamı
Cereme Başkası Tarafından Yapılan Veya Kaza Sonucu Ortaya Çıkan Zararı Ödeme, Para Cezası
Cerh Ü İptal Çürütme Ve Yok Sayma, Geçersiz Hale Getirme
Cevami Camiler, Mescitler, Toplanılan Yerler
Cevaz İzin, Müsaade, Caiz Olma
Cevaz Bahş İzin Veren, Müsaade Eden
Cevher Maya, Öz, Değerli Taş, Elmas
Ceza Suç İşleyen Kişilerin Karşılaşacakları Tepkidir,Yani Kanunun Suç İşleyen Kimseye Uygulanmasını Öngördüğü Müeyyidedir.
Ceza Şartı Ceza Koşulu, Alacaklının Zararını Karşılama Şartı
Cezri Asıl İle İlgili, Kökle İlgili, Kökten, Temelden
Cibayet Alma, Toplama, Vergilerin Ve Başkaca Devlet Gelirlerinin Tahsili
Cihet Yön, Taraf, Amaç
Cins Tashihi Tapu Kütüğünde Kayıtlı Bir Taşınmazın Niteliğinin Değiştirilerek Kütüğe, Başka Bir Nitelikte Tescil Edilmesi.
Ciro Çifte Yetki Veren Havale, Ticari Senedin, Arkasına Yazılan Yazı Veya İmza İle Başkasına Devri.
Cismani Cisimle, Bedenle İlgili, Bedensel
Cism-İ Camid Cansız Cisim
Cürmiyet Suç Hali, Suçluluk
Cürmü Meşhut Suçüstü, Göz Önünde İşlenen Suç
Cürüm Tasnii Bir Kimse Hakkında Cürüm Uydurmak
Cüz Bir Bütünü Oluşturan Bölümlerden Her Biri, Kısım, Parça, Bölük
Ç
Çek Ödeme Aracı, Kanun İle Belirlenen Şekilde Düzenlenen, Keşidecinin Emrinde Para Bulunan Banka Üzerinden Çekilebilen Havalesi
D
Dafi Defi'de, Savuda Bulunan Kimse
Dahiliye Vekaleti İçişleri Bakanlığı
Dayin Borç Veren, Alacaklı
Deavi Davalar
Def'aten Bir Defada, Birden
Def'i Def Def'e Karşı Def', Savuya Karşı Savu
Defaat Kereler, Kezler, Yollar
Defatir Defterler, Birlikte Dikilmiş Kağıtlar
Defter-Hane Taşınmaz Mallara İlişkin Tasarrufların Kayıt
Defter-İ Hakani Eskiden Taşınmaz Mala İlişkin Tasarruf İşlemlerinin Kayıt Ve Tescil Edildiği Defter
Defter-İ Hakani İdaresi Eskiden Taşınmaz Mala İlişkin Tasarruf İşlemlerinin Kayıt Ve Tescil Edildiği Daire
Değer Baha Bir Malın İktisadi Duruma Göre Kıymetini İfade Eden Fiyat
Delalet Gösterme, Yol Gösterme, Kılavuzluk, İz, İşaret, Aracılık
Delalet-İ Bil'işare İşaret Ederek, Hatırlatarak Gösterme
Delil Kanıt, Tanıt, İpucu
Delil-İ Celi Aşikar Delil, Belli, Apaçık Kanıt
Demirbaş Bir Taşınmazın Kiraya Verilmesinde Kiraya Dahil Olan, Kiralamanın Sonunda Aynı Cins Ve Değerde İade Edilen Veya Değer Eksilmesi Kiracı Tarafından Tazmin Edilen Eşya
Demokratik Devlet Halkın Devlet Yönetimine Katılması Esasına Dayanan Devlettir.
Depozito Bir Sözleşmeden Dolayı Doğabilecek Zararlara Karşı Verilen Teminat, Bir Taahhüt Sırasında Yatırılan Güvence Parası.
Der-Akap Hemen, Arkasından
Derc Etmek Araya Sokmak, Arasına Sıkıştırmak
Derceb Etmek Cebe Atmak, Kendine Alıkoymak
Derç Sokma, Arasına Sıkıştırma, Gazeteye Yazma, Toplama, Biriktirme
Der-Dest-İ Rü'yet Dava Görülmek Üzere Ele Alınan, Eldeki Dava
Der-Kar Malum, Aşikar, Bilinen, Belli
Dermeyan Etmek İleri Sürmek, Öne Sürmek, Ortaya Koymak, Anlatmak
Der-Piş En Önde, Göz Önünde Bulunan, Öngörü
Der-Piş Etmek Öngörme, Göz Önünde Bulundurma
Der-Uhte Üstüne Alma, Yüklenme, Üstlenme, Sağlama
Desise Hile, Oyun, Entrika
Devair Daireler
Devlet Şurası Danıştay
Devletler Özel Hukuku Kişilerle Devlet Arasındaki Bağı (Tabiyeti), Bir Ülkede Yabancıların Sahip Olduğu Hakları Ve Çeşitli Ülkelerde Geçerli Olan Kanunların Çatışması Nedeniyle Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkları Çözmeyi Ve Bunun İçin Çeşitli Bağlama Kuralları Getirmeyi Konu Alan Hukuk Dalı.
Devremülk Hakkı Mesken Olarak Kullanılmaya Elverişli Bir Yapı Veya Bağımsız Bölümün Ortak Maliklerinden Her Biri Lehine, Bu Yapı Veya Bağımsız Bölümden Yılın Belli Dönemlerinde İstifade Etmek Üzere, Müşterek Mülkiyet Payına Bağlı Olarak Kurulan İrtifak Hakkı.
Deyn Borç
Disiplin Cezaları Belli Bir Statü İçinde Bulunan Kimselere Hizmet Ve İç Düzenle İlgili Kurallara Aykırı Davranışta Bulundukları Zaman Uygulanan Cezalardır.
Divan-I Muhasebat Sayıştay
Donatan Gemisini Gemi Ticaretinde Kullanan Gemi Sahibidir
Duçar Tutulmuş, Uğramış, Yakalanmış
Dun Aşağı, Aşağılık, Altta, Aşağıda
Dur Uzak
Düstur Kanun, Kaide, Yasa, Devlet Yasalarını İçine Alan Kitap, Genel Kural, Başyasa, Yasalar Dergisi
Düzenleme Bir Sözleşmeyi Veya İşlemi Yapan Kimsenin İradesini Dinledikten Sonra, İki Tanık Önünde Ve Yöntemine Uygun Olarak Noter Tarafından Baştan Sona Kadar Yazılarak, İlgililer Ve Hazır Bulunanlar Tarafından İmzalanıp Noter Tarafından Da Onanan Senet

E

Ebniye Binalar, Yapılar
Ecnebi Yabancı, Bir Devlete Göre,Kendi Uyruğunda Bulunmayan Gerçek Veya Tüzel Kişiler
Ecr-İ Müsemma Taraflar Arasında Belirlenen Ücret
Ecrimisil Bir Malın Kullanılmasından Doğan Yararların Para Ölçüleriyle Takdiri
Eda Edim, Borçlanılan Şey, Borcun Konusu
Eda Davası Davalının Bir İş Yapmaya,Bir İfada Bulunmaya Veya Bir İş Yapmamaya,Bir İfada Bulunmamaya Mahkum Edilmesinin İstenildiği Dava
Edeb İyi Terbiye, Naziklik, Usluluk
Edim Aralarındaki Borç İlişkisi Dolayısıyla Alacaklının İsteyebileceği, Borçlunun Da Yerine Getirmekle Yükümlü Bulunduğu Bir Davranış Biçimi
Ef'al Eylemler, Fiiller, İşler, Ameller
Efrad Fertler, Bireyler
Ehil Ehliyetli, Hak Sahibi, Bir Hukuki İşlem Yapabilme Yeteneğine Sahip
Ehl-İ Hibre Bilirkişi
Ehl-İ Vukuf Bilirkişi
Ekalliyet(Akalliyet) Azınlık
Ekser Daha Ziyade, Ençok, Çoğu, Çoğunca
Ekseriyet Çoğunluk
Ekseriyeti Ara Oy Çokluğu
Eklenti Bir Konutun Veya Bir Binanın Kullanılış Amaçlarından Herhangi Birini Tamamlayan Ya Da Kolaylaştıran Yapı.
Elfaz Kelimeler, Sözler
Elim Elemli, Kederli Acılı
El-Yevm Bugün, Şimdi, Halen
Emlak-İ Sirfe Yeri Ve Üzerinde Binalar Ve Ağaçları Mülk Olan Taşınmaz Mallar
Emlak Vergisi Konusu Bina Ve Arazi Olup, Bu Bina Veya Arazi Malikinin, İntifa Hakkı Sahibinin, Her İkisi De Yoksa Malik Gibi Tasarruf Eden Kimsenin, Bina Ve Arazinin Değeri Esas Alınarak Kanunda Belirtilen Oranlara Göre Ödediği Vergi.
Emr-İ Makzi Hükme Bağlanmış İş
Emtea Ticaret Konusu Her Türlü Mal
Emval Mallar, Mülkler
Emvali Menkule Taşınır Mallar,Taşınabilir Mallar
Enfüsi Öznel, Subjektif
Enkaz Bina Yıkıntıları, Yıkıntı, Moloz, Eski Hayvanların Bakiyeleri
Envai Mesalih İşlerin Çeşitliği
Erbaa Dört
Erbab Ehil, Becerikli, Muktedir, Yetenekler, Sahipler, Malikler
Erbab-I Vukuf Bilirkişiler
Esbab-I Mucibe Gerekçe, Gerektirici Sebepler
Eshab Sahipler, Bir Şeyin Malikleri
Esham Pay Senedi, Hisse Senedi
Eslem En Selametli, En Emin, En Doğru, En Sağlam
Eşcar Ağaçlar
Esnaf İster Gezici, İster Bir Dükkan Veya Bir Sokağın Belli Bir Yerinde Sabit Olsun, İktisadi Faaliyeti Nakdi Sermayeden Ziyade Bedeni Çalışmasına Dayanan Ve Kazancı Ancak Geçimini Sağlamaya Yetecek Derecede Az Olan Sanat Ve Ticaret Sahipleridir.
Eşhas Şahıslar, Kişiler, Kimseler
Eşkal Biçimler, Suretler, Tarzlar
Evkaf Vakıflar
Evleviyet Tercihli, Haydihaydi, Öncelikle
Evrak Yapraklar, Kağıtlar, Arşiv
Evrakı Müsbite İspat Edici Belgeler, Tesbit Edici Yazılar, Tapu Kütüğünü Tamamlayan Belgeler
Evsaf Nitelikler
Evsafı Mümeyyize Belirgin Nitelikler
Evvela Birinci Olarak, Herşeyden Önce, İlk Önce
Evvelemirde Herşeyden Evvel, İşin Başlangıcında, İlk İş Olarak
Ezcümle Özellikle, Özet Olarak, Sözün Kısası, Toplucası
Ezman Zamanlar, Vakitler, Anlar, Çağlar
F
Fahiş Aşırı, Ağır, Çok Fazla
Fariğ Bir Şeyi Veya Hakkı Başkasına Devreden, Ferağda Bulunan, Feragat Eden, Taşınmaz Maldaki Tasarruf Hakkını Başkasına Bırakan Kişi
Farz Zorunlu, Baş Koşul, Boyun Borcu, Çok Gerekli, Varsayma
Fasıl Ayıran, Bölen
Fasıla Aralık, Ara
Fasl Etme Halletme, Neticelendirme
Fehime Anlayış
Fek Kaldırma, Bir Hukuki Sınırlamanın Kaldırılması, Sona Erdirme, Bitirme
Fer' İ Bağımlı, Ekli, Eklentili, İkinci Derecede Olan
Feragat Vazgeçme, El Çekme, Dinlenme
Ferağ Devir, Devretme, Bir Hakkı Birine Geçirme, Miri Veya Vakıf Arazinin Yararlanma Hakkının Satışı
Ferd Tek, Yalnız Olan Şey, Eşi Olmayan, Tek Olan Sayı
Fesad Karıştırıcı, Arabozucu, Karışıklık, Bozukluk, Dolan
Fesh Bozma, Bozulma, Dağılma, Dağıtma, Kapatma, Kaldırma
Fesih Devam Etmekte Olan Bir Hukuki İlişkiyi, Tek Taraflı Olarak Ve İleriye Dönük Olmak Üzere Sonlandıran Bozucu Yenilik Doğurucu İrade Beyanı.
Fevkinde Üstünde, Aşan
Fıktan Yokluk
Fırka İnsan Kalabalığı Grubu, Parti
Fıtri Tabii, Yaradılışındaki, Doğasındaki
Fi-İ Cari Geçer Değer
Fiil Ehliyet Bir Kimsenin, Kendi Eylemleriyle Haklar Ve Yükümlülükler Yaratması Yeteneği.
Fi-L-Vaki ,
Filhakika Hakikatte, Gerçekte, Doğrusu
Fuhuş Haddini Aşma, Kötülük, Namusa Aykırı Hareket
Fuzuli Boşuna, Yersiz, Lüzumsuz, Haksız, Boşboğaz, Erkek Adı
Fuzuli İşgal Bir Taşınmaz Malı Sahibinin İzin Ve Rızası Olmadan Ele Geçirmek
Füruht Satma, Satım, Satış
G
Gabin 1) Bir Sözleşmede Tarafların Karşılıklı Edimleri Arasında Açık Bir Orantısızlık Bulunmasıdır. Karşı Tarafın Özel Durumundan Aşırı Faydalanma Olarak Da Nitelenebilir. 2) Karşı Tarafın Tecrübesizliğinden,Zor Durumundan Veya Dikkatsizliğinden Faydalanarak Aşırı Yarar Elde Etme Durumu Gabin Durumunda Zarar Gören Taraf Bir Yıl İçinde Sözleşmeyi Bozduğunu Bildirerek Verdiği Şeyi Geri Alabilir.Bir Yıl Geçtikten Sonra Sözleşme Geçerli Hale Gelir 3)Haksız Faydalanmak, Sömürü.
Gai (Gaiye) Gaye, Maksat Ve Netice İle İlgili, Amaca İlişkin
Gaip Görünmeyen, Hazır Olmayan, Yitik, Yok Olan Kişi, Kaybolan Ve Kendisinden Uzun Zaman Haber Alınamayan Kişi
Galle Gelir, Hasılat, Yarar
Garaz (Garez)Gizli Düşmanlık, Asıl Maksat, Erek, Amaç, Hınç
Gars Ağaç Dikme
Gasıb Başkasının Bir Eşya, Para Yada Kıymetli  Malını Elinden Veya Tasarrufundan Zorla Haksız Yere Alan Kimse
Gasp Başkasının Bir Eşya, Para Yada Kıymetli  Malını Elinden Veya Tasarrufundan Zorla Ve Haksız Alınması
Gaybubet Kaybolma, Yokluk, Göz Önünde Olmayış, Yitiklik
Gayr (Gayir) Ayrı, Başka, Özge, Artık, Diğer, Yabancı
Gayrimenkul Bir Yerden Bir Yere Taşınması Olanaksız (Taşınmaz) Mal.
Gayr-İ Melhuz Beklenmedik, İmkansız, Olanaksız
Gayr-İ Mümkün Olanaksız, İmkansız
Gayrimenkul Mükellefiyet Bir Taşınmaz Malikinin, Sahip Olduğu Mülkü Nedeniyle Ve Özellikle O Taşınmaz (Gayrimenkul) Teminat Olmak Üzere, Diğer Bir Kimse Lehine Bir Şey Yapmaya Veya Vermeye Zorunlu Tutulması.
Gayrimenkul Tellallığı Taraflar Arasında (Hiçbirine Sürekli Olarak Bağlı Olmaksızın), Taşınmaza İlişkin Sözleşmelerin (Kira, Satım Vb.) Yapılması Hususunda Ücret Karşılığında Aracılık Etme Mesleği, Emlakçılık.
Gayrı Vazıh Kapalı
Geçici Tescil Halen Varolup Da Uyuşmazlığa Neden Olan Ayni Hakların Korunması Amacıyla Tapu Kütüğüne Yapılan Tescil.
Geçit Hakkı Bir Taşınmaz Üzerinden Başka Bir Taşınmaz Malikinin Geçebilmesi İçin Kurulan Bir Ayni Hak.
Genel İdare Bütün Ülkeyi Kapsayan İdare Olup ",Merkez Teşkilatı", Ve ",Taşra Teşkilatı",Ndan Oluşur.
Genel Vekaletname Bir Kimsenin, Kendi Adına Her Türlü İşi Yapması İçin Başka Bir Kişiye Vermiş Olduğu Vekillik Belgesi.
Gerçek Kişi İnsanlar.
Gerçi Gerçekten, Vakıa
Gıyab Hazır Ve Mevcut Olmama, Göz Önünde Bulunmama, Uzaklaşma, Kaybolma, Arka
Girift Dolaşık, Karışık, Bir Birinin İçine Girgin, Tutma, Yakalama
Grev İşçilerin Aralarında Anlaşarak Veya Bir Kurululun Kararına Uyarak Topluca İş Bırakmalarıdır.
Guna (Gune) Türlü, Gidiş, Tarz, Yol, Sıfat
Güzeran Geçici, Geçen
H
Hacet Gerek, Gereklilik
Hacir Hicret Eden, Bir Yerden Başka Bir Yere Göçen, Sayıklayan (Hasta)
Haciz Borçlunun, Borcunu Kendi Arzusu İle Ödememesi Durumunda, Alacaklının Talebiyle, Borçlunun (Borca Yetecek Miktardaki) Mal Ve Haklarına Devlet Aracılığıyla (İcra Dairesi Tarafından) El Konulması.
Hadis Meydana Gelen, Çıkan, Yeni Çıkan
Hafiyyen Gizli Olarak, Saklı Olarak, Gizlice
Hafriyat Kazı, Kazılar, Toprak Kazma, Toprak Çıkarma
Hail Duvar, Çit, Parmaklık, Tahta Perde Gibi Taşınmazları Birbirinden Ayıran İşaret Ve Engeller
Haiz Sahip, Elde Bulunduran, Taşıyan
Hak Hukuk Düzeni Tarafından Şahıslara Tanınmış Olan Yetkilerdir
Hakikiye Hakikate Mensup, Gerçek, Sahici, Doğru, Gerçekten
Hakk Doğruluk Ve İnsaf, Bir İnsana Ait Olan Şey, Dava Ve İddiada Hakikate Uygunluk, Harcanmış Emek, Pay, Hisse
Hakkaniyet Hak Ve Adalete Uygunluk, Doğruluk
Hak Ehliyeti Sağ Doğmak Şartıyla Ana Rahmine Düştüğü Andan Ölüm Anına Kadar Olan Dönemde Herkesin Sahip Olduğu Medeni Haklardan (Evlenme, Mülk Edinme Vb.) Yararlanma Yeteneği.
Hakk-I Mesil Su Yolu Hakkı
Hakk-I Mürur Geçit Hakkı
Hakk-I Şuf'a Önalım Hakkı
Hakk-I Şürb İçme Hakkı, Sudan Yararlanmada Sıra Hakkı
Haksız Fiil Hukuk Düzeninin İzin Vermediği, Zarar Verici Eylemlerdir
Haksız İktisap Bir Kimsenin Malvarlığında, Haklı Bir Nedene Dayanmaksızın Başka Bir Kimsenin Malvarlığı Aleyhine Meydana Gelen Artma Ya Da Azalmama Durumu
Halel Bozma, Bozukluk, Eksiklik, Zarar
Haleldar Olmak Bozulmak, Çiğnenmek
Hali Sabıka İrca Eski Hale Getirme
Halita Karışım
Harac-I Mukaseme Arazi-İ Hariciyye Mahsullerinden Onda Birden Yarısına Kadar Alınan Vergi
Harac-I Muvazzaf Arazi-İ Hariciyye Üzerine Yerin Tahammülüne Göre,Maktuiyet Veçhile Tayin Olunan Vergi
Hariciye Vekaleti Dışişleri Bakanlığı
Harim Başkasının Giremeyeceği,Girilmesine İzin Verilmeyen Ev Bölümü, Harem
Harnup Keçi Boynuzu
Hartama Pedavra, Köknar Ve Ladin Ağaçlarından Elde Edilen, Çatı Örtüsü Olarak Kullanılan İnce Tahta,
Has Sıkıştırmadan Bir Yerin İçine Alma, Hareketten Menetme, Etrafını Çevirme, Vakfetme
Hasarat Zararlar, Ziyanlar, Hasarlar
Hasb-El-Kanun Kanun Gereği
Hasb-El-Memuriyye Memuriyet Gereği
Hasebiyle Yüzünden, Dolayısıyla, Bu Nedenle
Hasılat Kirası Kiraya Verenin, Bir Bedel Karşılığında, Hasılat Veren Bir Malın Veya Hakkın Kullanımını Kiracıya Bıraktığı Sözleşme, Ürün Kirası.
Hasim İki Düşmandan Herbiri
Hasim Hasmeden, Eden, Kesip Atan
Hasren Muhasara Ederek, Etrafını Çevirerek
Hass Özgü
Hatia Günah, Kabahat, Suç, Yanlış, Yanlışlık
Havale Yollama Ödeyicisinin, Para, Değerli Kağıtlar Veya Benzeri Nesneleri, Yollayıcı Hesabına Yollama Alıcısına Ödemek Ve Yollama Alıcısının Da Bunları Kendi Adına Teslim Almak Üzere Yetkili Kılındığı Sözleşme.
Havi Kapsar, Kapsayan, İçeren, İçerir
Havza-İ Fahmiyye Kömür Havzası, Kömür Bulunan Bölge
Haylulet Engel Olma, Araya Girme, Yolu Kapama
Hayr (Hayır) İyilik, İyi, Faydalı İş, Yarar
Hayrat Sevap Kazanmak İçin Yapılan Hayırlı İşler, Sevap İçin Kurulan Müessese
Hazine Devletten Ayrı Bir Kişilik Oluşturmamakla Beraber, Bir Taraftan Bütçenin Uygulanmasına İlişkin İşlemleri, Diğer Taraftan Da Kamu Gelir Ve Giderlerinin Zaman Olarak Uygunluğunu Sağlayan Merkezi Örgüt, Maliye Bakanlığı Ve Maliye Dairelerinden Oluşan Örgüt, Devlet Kasası.
Heder Olma Ziyan Olma
Hedm Yıkma, Harap Etme
Hidematı Amme Kamu Hizmeti
Hıfz Saklama, Koruma
Hibe Bağışlama
Hilafı Tersi, Aksi, Zıddı
Hilkat Yaratılma, Yaratılış, Tabiat
Himaye Koruma, Korunma, Birine Arka Çıkma
Hini Dava Dava Sırasında
Hini Hacet Gerektiğinde
Hisse-İ Şayia Yaygın Hisse, Ortak Pay
Hitam Son, Bitim, Tükenme, Nihayet
Hizmet Sözleşmesi İşçinin, Belirli Veya Belirsiz Bir Zaman Süresi İçinde İş Görmeyi Ve İşverenin De Ona Bir Ücret Vermeyi Üstlendiği Sözleşme.
Hod-Be-Hod Kendi Başına,Kimseye Danışmadan,Kendiliğinden
Huda Aktarma
Hudus Sonradan Peyda Olma
Hukuki İşlem Bir Veya Birden Çok Kişinin, Hukuksal Bir Sonuca Yönelttiği İrade Açıklaması.
Hukuki Tağyir Bir Kimsenin, Kendisine Ait Olmayan Menkul Eşyalar Üzerinde Bazı İşlemlerde Bulunarak, Bu Eşyanın Niteliğini Değiştirmesi
Hukukun Şekli Kaynakları Hukuk Kurallarının Hangi Şekillere Bürünmüş Olarak Bize Verildiğini Ve Nerelerde Bulunduklarını Göstere Kaynaktır.
Hulasa Özet
Hulul Gelip Çatma, Girme, Borcun Vadesinin Gelmesi
Hüsnü Ceryan İyi İcra Etmek
,
Husule Gelmek Doğmak, Ortaya Çıkmak, Meydana Gelmek, Oluşmak
Husumet Hasım Olma Durumu, Hasımlık, Düşmanlık, (Davada) Karşı Taraf Olma
Hususat Bakımlar, İşler, Şekiller, Yollar, Konular, Meseleler, Maddeler
Hususi Özel, Kişiye Ait
Hüccet Senet, Delil, Belge
Hükkam Hakimler, Yargıçlar
Hükmi Şahsiyet Tüzel Kişilik
Hükümsüzlük Bir Hukuki İşlemin, Kanunun Öngördüğü Şekilde Yapılamaması Veya Kanuna Aykırı Olarak Yapılması Halinde Hukuki Sonuç Doğurmamasıdır.
Hüsnüniyet İyiniyet

I

 
Iskat Düşürme, Hükümden Düşürme, Yok Etme, İptal
Islah Düzeltme, Davada Tarafça Düzeltme, İyileştirme, İyi Bir Hale Getirme
Islahat Düzeltme Veya İyileştirme İşleri
Istılah Terim
Itlak Salıverme, Koyuverme, Boşamak, Demek, Denilmek, Tabir
Ittıla Öğrenme, Bilgilenme, Haberdar Olma, Tanıma
Izrar Zarar Verme, Zarara Sokma
Iztırar Zorunluluk, Çaresizlik
İ
İade Geri Verme, Geri Çevirme, Eski Duruma Getirme
İade-İ Muhakeme Yargılamanın Yenilenmesi
İaşe Yaşatma, Besleme, Geçinme
İbare Deyiş, Cümle, Paragraf, Bir Bölüm Söz
İbham Kapalı Bırakma, Açıklamama, Belli Etmeme, Gizli Kapaklı Tutma
İbka Devamlı, Sürekli Kılma, Yerinde Bırakma
İbra Aklanma, Temize Çıkma, Aklama, Temize Çıkarma Alacaklının, Borçlusunda Bulunan Alacağından Tamamen Veya Kısmen Vazgeçmesi
İbraz Gösterme, Meydana Çıkarma, Sunma
İbtida Başlama, Başlangıç, İlkin, En Önce, Başta
İcab Gerekme, Gerek, Bir Sözleşme İçin İlk Söylenen Söz
İcabet Etme Uyma
İcbar Zorlamak
İcabı Hal Durumun Gereği
İcar Kiraya Verme, Kiraya Verilme
İcare-İ Müeccele Sonradan Alınacak Kira
İcareteynli Vakıf İvedili Ve Süreye Bağlı Kira Sözleşmesi Olan Vakıf Mallar
İcazet İzin, Ruhsat, Diploma
İcazet-İ Lahika Bir Kimsenin İzni Olmadığı Halde,Yapıldıktan Sonra Bir Şeyi Kabul Etmesi Ve Onaylaması
İcbar Etme Zorlama
İcmal Kısaltma, Özetleme, Öz, Özet Genel Toplamı
İcra Tetkik Mercii İcra-İflas Dairesinin Üzerinde Olup, İcra-İflas İşlemlerinin Doğru Ve Kanuna Uygun Olup Olmadığını Denetleyen Ve Ayrıca Kanunun Kendisine Verdiği Dava Ve İşleri Gören Özel Mahkeme.
İcra Vekilleri Heyeti Bakanlar Kurulu
İçtihad Özel Görüş, Anlayış, Kavrayış
İçtima Toplanma, Toplantı, Bir Araya Gelme
İçtimai Sosyal, Toplumsal
İçtinap Kaçınma, Çekinme
İdame Devam Ettirme, Sürdürme
İdare-İ Hususiyye İl Özel İdaresi
İfa Ödeme, Yerine Getirme, Bir İşi Yapma, Edim
İfadat Sözler
İfade Anlatma, Anlatış, Anlatım
İfham Anlatma, Anlatılma, Bildirme, Bildirilme
İfrağ Bir Durumdan Başka Bir Duruma Sokma
İflas Borcunu Ödemeyen Veya Ödemelerini Tatil Eden Borçlu Hakkında Yapılan Takip Sonucunda, Mahkeme Kararı İle Tespit Ve İlan Edilen Durum.
İfraz Arazinin Parçalanması, Bölünmesi, Parsellere Ayırma, Araziyi İmar Açısından Uygun Parçalara Bölme
İfşasına Müeddi Açıklanma Gereği
İhale Artırma Veya Eksiltme Biçimiyle Yapılan Ve En Uygun Fiyatı Teklif Edene (En Çok Artıran Veya Eksiltene) İşin/Malın Verildiği Sözleşme Yöntemi.
İhata Bir Şeyin Etrafını Çevirme, Sarma, Kuşatma, Etrafı Çevrilme, Anlayış, Geniş Bilgi
İhbar Haber Verme, Bildirme, Bildirim
İhdas Ortaya Çıkarma, Kurma, Bir Şeyi İlk Kez Ortaya Koyma
İhfa Saklama
İhkak-I Hak Kendiliğinden Hak Alma
İhlal Etmek Zarar Vermek, Zedelemek, Dokunmak, Hakkını Zedelemek, Çiğnemek, Bozmak
İhmal Dikkatsizlikten Ve Özensizlikten Kaynaklanan Kusur, Savsaklama, Gerekli Özeni Göstermeme
İhraç Çıkarma, Dışarıya Mal Satma, Dış Satım
İhraz Benimseme, Sahipsiz Bir Malı Sahiplenme
İhtar Hatırlatma, Dikkati Çekme, Uyarma, Uyarım
İhtira Bilimsel Buluşlar Üzerindeki Haklar
İhtarname Bir Kimseye, Bir Hususu Yerine Getirmesi Veya Getirmemesi İçin Yapılan Yazılı Uyarı, Hatırlatma Belgesi.
İhticac Delil Veya Tanık Gösterme
İhtilaf Anlaşmazlık, Uyuşmazlık, Çekişme, Niza, Görüş Farklılığı
İhtilat Karışma, Katılma, Bir Araya Gelme
İhtimam Özen, Bir Şey, İş Ya Da Kişiye Özel Dikkat Gösterme
İhtirazi Kayıt Çekince, Önkoşul, Belli Hakları Kullanma Hakkının Saklı Tutulması
İhtiva Etmek İçermek, Kapsamak, İçine Almak, İçinde Bulundurmak
İhtiyati Tedbir Davacının, Davasını Kazanması Durumunda, Dava Konusu Şeye Kavuşabilmesi İçin, Davadan Önce Veya Dava Sırasında O Şeyi Garanti Altına Almasına Yarayan Önlem.
İhtiyar Etmek Seçmek, Seçme Hakkını Kullanmak, Tercih Etmek, Yeğlemek
İhtiyari İsteğe Bağlı, Seçmeli, İstemli
İhtiyat Sakınma,
İhzar Hazırlama, Huzura Getirme,
İhzaren Celb Sanığı Veya Tanığı, Kendi Arzusu Nedeniyle Gelmediği İçin Mahkeme Önüne Hakim Kararı İle Zorla Getirtme
İhzari Hazırlayıcı, Yetiştirici, Hazırlık Niteliğinde Olan
İka Etmek Yapmak, Etmek, Oluşturmak
İkame Yerine Koyma, Yerine Kullanma, Dikme,Yerine Geçme, Kaim Olma, Dava Açma
İkametgah Bir Kimsenin Yerleşme Kast Ve Niyetiyle Oturduğu Yer
İkamet Etme Bir Yerde Yerleşme İradesi Ve Niyetiyle Oturma.
İkmal Tamamlama, Bitirme, Devamlı Olarak Yiyecek İçecek Ve Diğer Gerekli Malzemenin Sağlanması
İkrah Korkutma, Bir Kimseyi Yapmak İstediği Şeyi Yapmamaya, Yapmamak İstediği Şeyi Yapmaya Korkutarak Zorlamak
İkrar Saklamayıp Söyleme, Bildirme, Açıkça Söyleme, Kabul
İkraz Borç Verme, Ödünç Verme
İktifa Yeter Bulma, Yetinme
İktiran Yakın Varma, Yanına Gelme, Yaklaşma, Ulaşma, Erişme
İktisabi Kazanma İle İlgili, Edinme İle İlgili
İktisadi Ekonomik
İktisap Kazanma, Kazanım, Edinme, Bir Şeyin Mülkiyetini Elde Etme
İktisat Vekaleti Ekonomi Bakanlığı
İktiza Gerekme, Gerektirme, Gereklilik, İşe Yarama İlam Yargı Belgesi, Mahkemenin Verdiği Nihai (Son ) Kararın, İki Taraftan Her Birine Yöntemine Göre Verilen Onamlı Örnekleri, Mahkeme Kararı Örneği (Sureti)
İla-Nihaye Sonuna Kadar
İ'lamat Bir Davanın Mahkemece Nasıl Bir Hükme Bağlandığını Gösteren Resmi Vesikalar, Kararı Bildiren Belge
İlamlı İcra Takibi Para Veya Paradan Başka Bir Şey İçeren Konularda, Önce Bir Mahkeme İlamı Alınıp, İlamlara Özgü İcra Takibi Yapılması.
İlamsız İcra Takibi Elinde Bir Mahkeme İlamı Bulunmayan Veya Bulunmasına Rağmen İlamlı İcra Yoluna Başvurmayan Kişilerin, Alacaklarını Elde Etmek İçin Başvurdukları İcra Yolu.
İlga Ortadan Kaldırma, Yürürlükten Kalkma, Hükümden Düşürme, Geçersizleştirme
İllet Hastalık, Sakatlık, Bozukluk, Neden, Sebep
İlliyet Bağı Nedensellik Bağı, Bir Neden İle Ortaya Çıkan Sonuç Arasındaki İlişki
İlmi Bilimsel
İlmi İçtihatler Hukuk Bilginlerinin Hukuki Sorunlarda İleri Sunmuş Oldukları Görüş, Düşünce Ve Kanaatlerdir.
İlmühaber Belge, Birinin Herhangi Bir Durumunu (Örneğin İkametgahını) Gösteren Durum Belgesi
İltibas Karıştırılma, Benzeşim, Karışıklık
İltihak Katılma, Karışma
İltisak Yapışma, Bitişme, Kavuşma
İltizam Kendi İçin Gerekli Sayma, Gerektirme
İltizami Muamele Bir Kimsenin Malvarlığının Aktifinde Yer Alan Kalemlere Dokunmaksızın, Yalnızca Pasifini Artıran Bir İşlem Yapması, Taahhüt İşlemi, Borçlandırıcı İşlem,
İlzam Susturma, Bağlama
İmal Yapma, Yapılma, Meydana Getirme
İmar Bayındırlık, Bayındır Duruma Getirme, Geliştirme
İmdi Buna Göre, Şu Halde, O Halde
İmha Yok Etme, Ortadan Kaldırma, Mahvetme
İmhal Mühlet Verilmesi, Süre Verilmesi, Erteleme, Yeni Bir Önel Tanıma
İmla Doldurma, Doldurulma, Yazdırma, Yazdırılma, Bir Dilin Cümlelerini, Kelimelerini Doğru Yazma Bilgisi
İmtina Kaçınma, Çekinme
İmtisal Gerekeni Yapma, Bir Örneğe Göre Hareket Etme, Alınan Emre Boyun Eğme
İmtiyaz Ayrıcalık, Farklılık
İn'ikad Bağlama, Kurulma, Toplanma
İnbias Gönderilme, Meydana Çıkma, İleri Gelme
İndinde Yanında
İnd-El-Hace Lazım Olduğu, Gerektiği Zaman
İnd-Ettemyiz Temyiz Sonunda, Temyiz Olunduğunda
İnfak Beslemek, Geçindirmek, Landırmak
İnfisah Fesh Olunma, Bozulma, Hükümsüz Kalma, Dağılma, Kendiliğinden Ortadan Kalkma
İnhisar Tekel, Monopol, Alımın Veya Satımın Tek Bir Elde Toplanması
İnfisah Ortadan Kalkma, Dağılma, Fesholma.
İnkıta Kesilme, Kesinti, Ara Verme
İnkılap Değişme, Bir Halden Başka Bir Hale Dönme, Devrim
İnkıyad Boyun Eğme, Kendini Teslim Etme
İnkisam Taksim Olma, Parçalanma, Bölünme, Ayrılma
İnkişaf Açılma, Gelişme, Gelişim, Açınım
İnkiza Bitim, Sona Erme
İnsicam Bir Düzeye Gitme, Düzgün Söz, Düzgünlük, Tutarlık
İnşai İnşaya, Yapıya Ait
İnşai Hak Yenilik Doğuran Hak, Bir Hukuki Durumun Ortadan Kaldırılması, Değiştirilmesi Veya Yeni Bir Hukuki Durumun Yaratılması İçin Kişinin Kullandığı Hak
İntac Sonuç Verme, Nitelendirilme, Sonuçlandırılma, Bitirme
İntifa Yararlanma, Bir Şeyden İstifade Etme
İntifa Hakkı Yararlanma Hakkı, Başkasına Ait Bir Malda, Kullanma Ve Ürünlerinden Yararlanma Yetkilerine Sahip Olmayı İçeren İrtifak Hakkı Çeşidi
İntifa Hakkı Başkasına Ait Bir Mal (Hak) Üzerinde, Kullanma Ve Ürünlerinden Yararlanma Yetkilerine Sahip Olmayı İçeren İrtifak Hakkı Çeşidi.
İntihab Seçme, Seçilme, Seçim
İntikal Bir Mal Üzerindeki Tasarruf Hakkının, Kanun İle Belli Kimselere Geçmesi , Geçme, Geçirim, Nakil, Birinden Diğerine Geçme, Yer Değiştirme, El Değiştirme Bir Mal Üzerindeki Tasarruf Hakkının Kanun İle Belli Kimselere Geçmesi , Geçiş, Göçüş, Anlama, Kavrama, Yer Değiştirme, El Değiştirme
İntizam Düzgünlük, Çeki Düzen, Düzenlilik
İntizar Bekleme, Beklenilme, Gözleme, Gözlenilme
İnzibat Yolunda Olma, Genel Emniyetin Yolunda Olması, Sıkı Düzen
İnzimam Eklenme, Katılma, İlave
İpham Belirsizlik
İpka Kalma, Yerinde Bırakma, Görevinde Bırakma, Yenileme
İpotek Akit Tablosu İpoteğin Kurulması Sırasında Tapu Memuru Tarafından Düzenlenen Ve İpoteğin Durumunu Gösteren Resmi Senet.
İpotek Belgesi Tapu Sicil Müdürlüğü Tarafından Verilen Ve İpotek Akit Tablosunun Özetini İçeren Belge.
İpotek Hak Sahibine, Alacağını, Bir Taşınmaz Malın Değerinden Elde Etme Yetkisini Veren Sınırlı Bir Ayni Hak.
,
İpotekli Borç Senedi Taşınmaz Rehni İle Güvence Altına Alınmış Kişisel Bir Hak Nedeniyle, Yetkili Tapu Görevlilerince İlgili Taşınmaza Değer Biçilerek, Taşınmaz Değerinin Bağlandığı (Sürümünün Kolaylaştırıldığı) Kıymetli Evrak.
İptal Hukuk Kurallarına Aykırı Biçimde Yapılmışbir İdari İşlemin Yargı Organının Kararıyla Ortadan Kaldırılmasıdır
İptidai İtiraz İlk İtiraz
İrad Gelir, Gelir Getiren Yapı, Söyleme, Getirme
İrae Tayin Etme, Gösterme
İrae Edilmek Gösterilmek
İras Yapma, Etme, Birine (Zarar) Verme, Sebep Olma
İrat Senedi Bir Alacak Nedeniyle Üzerinde Gayrimenkul Mükellefiyeti Kurulan Bir Taşınmazın Değerinin, Taşınmazdan Ödenmesi Gerekli Bir Para Borcu Biçiminde Bağımsızlaştırılarak, Sürümünü Artırmak İçin Bağlandığı Kıymetli Evrak.
İrca Eski Duruma Çevirme, Geri Döndürme, İndirgeme
İrca Olunma Eski Duruma Getirme, Çevirme, Döndürme
İrsen İrs Yoluyla, Miras Yoluyla (Geçerek)
İrtibat Bağlantı, İlişki, İlgili Olma
İrtifak Hacet Talep Etme, İhtiyaç Duyma, Yükümlenim
İrtifak Hakları Bir Taşınmaz Üzerinde, Bir Kullanma Ve Yararlanmaya Rıza Göstermeyi Veya Mülkiyete Özgü Bazı Hakların Kullanılmasından Kaçınmayı Gerektiren Ve Diğer Bir Taşınmaz Veya Kişi Yararına Ayni Hak Olarak Tesis Edilen Hukuki İşlem.
İrtihan Rehin Olarak Alma, Alınma
İsaf Yerine Getirme
İsal Vardırma, Vardırılma, Ulaştırma, Ulaştırılma
,
İsbat Şahit Ve Delil Göstererek Doğrusunu Ortaya Çıkarma
İskan Ruhsatı Bir Binada Oturulabilmesi İçin, Yapının Tamamlanmasından Sonra Ve İmar Kanunu'na Göre, O Yapının Kullanılabileceğine İlişkin Olarak Verilen Belge.
İsnad Bir Şeyi Veya Bir İşi, Birisi İçin Yaptı Diyebilme, Bir Şeye Dayandırma, Yükleme
İsti'dad Kabiliyet, Akıllılık, Anlayış, Yetenek
İstiane Yardım İsteme
İsticar Kira İle Tutma, Kiralama
İsticvap Sorguya Çekme, Sorguya Çekilme
İstida Dilekçe, Arzuhal, Emanet Bırakma, Himaye (Korunma) Talep Etme
İstidlal Bir Kanıta Dayanarak, Bir Nesneden Sonuç Çıkarma, Kanıt İle Anlama
İstifa İsteğe Bağlı Olarak Bir Görevden Ayrılma.
İstifade Yararlanma, Faydalanma
İstiglal İpotek, Ev, Dükkan, Tarla Ve Bunlara Benzer Taşınmazların Geliri, Karşılık Gösterilerek Rehine Koyma
İstihap Yanına Almak
İstihdaf Hedef Tutma, Amaç Edinme, Amaçlama
İstihdam Hizmete Kabul Etme, Kullanma, Çalıştırma
İstihkak Hak İstemek, Hak Ediş, Bir Şey Üzerinde Hak İddiasında Bulunma
İstihkak Davası Taşınır Veya Taşınmaz Bir Mal Üzerinde Mülkiyet Veya Diğer Bir Ayni Hak İddiasında Bulunmayı Konu Alan Dava
İstihlak Tüketim, Kullanarak Bitirme
İstihraç Çıkarma, Çıkarılma, Netice Çıkarma, Anlam Çıkarma, Anlama
İstihsal Üretim, Üretme, Elde Etme
İstikraz Borç Alma, Ödünç Alma
İstilzam Gerektirmek
İstima Davada Dinleme, Yargıcın Duruşmada İki Taraf Veya Vekillerinin Sözlü Olarak İleri Sürdükleri Sav Ve Savunmaları İle,Tanık Ve Bilirkişinin Beyanlarını Dinlemesi
İstimal Kullanma
İstimlak Kamulaştırma, Devlet Veya Kamu Tüzel Kişilerinin, Kamu Yararının Gerektirdiği Durumlarda, Bedelin Peşin Ödemek Şartıyla, Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazın Tamamına Veya Bir Kısmına Kanunda Gösterilen Yöntemlere Göre Kamu Yararına El Koyması
İstimval İlgililerin Rızası Olmasa Bile Yasa Gereğince Ve Değer Pahası Karşılığında Kişilerin Mallarına El Konulması
İstina Dayanak, Dayanma
İstinabe Davanın Görülmekte Olduğu Mahkemeye Gönderilmek İçin Başka Bir Yerde Bulunan Bir Tanığın Oradaki Mahkemece İfadesinin Alınması
İstinad Dayanma, Senet, Delil Sayma
İstinad Etmek Dayanmak, Bir Şeyi Dayanak(Mesned) Olarak Almak
İstinkaf Çekimser Kalma, Çekinme, Geri Durma, Sakınma
İstinsah Suret Çıkarma
İstirdad Geri Alma, Alınma, Geri İsteme
İstisna Ayrı Tutma, Kural Dışı Sayma
İstisna Sözleşmesi Yüklenicinin (Müteahhidin), Ücret Karşılığında, İş Sahibi İçin Eser Ortaya Çıkarmayı Borçlandığı Sözleşme, Eser Sözleşmesi.
İstizah Açıklama İstemek
İşar Bildirme, Yazı İle Bildirme, Gösterme
İşgal Tapu Kütüğüne Göre Sahipsiz Mal Durumuna Geldiği Anlaşılan Taşınmaz Malları Edinme Yolu.
İşhad Şahit Getirme, Tanıklık Ettirme, Tanık Gösterme
İşkal Zorlaştırma, Güçleştirme
İştigal Meşgul Olma, Bir İşle Uğraşma
İştira Alım Hakkı, Satın Alma Hakkı, Hak Sahibine İstediği Zamanda Bir Şeyin Malikinden, O Şeyin Mülkiyetinin Kendisine Kararlaştırılan Bedel Karşılığında Devrini İsteme Yetkisi Veren Hak
İştira Hakkı Hak Sahibine, İstediği Zamanda, Bir Malın Malik
İştirak Katılma, Ortak Olma, Ortaklık
İştirak Halinde Mülkiyet Kanundan Veya Sözleşmeden Ötürü Birbirlerine Ortaklık Bağı İle Bağlı Bulunan Kimselerin, Bu Ortaklıkları Nedeniyle Bir Malın Mülkiyetine Elbirliğiyle Sahip Oldukları Ve Her Birinin Hakkının, O Malın Tamamını Kapsadığı Mülkiyet Biçimi.
İta Verme, Ödeme
İtfa Söndürme, Ödeme, Bir Borcu, Ödeme, Takas, Af Gibi Bir Sebeple Kapatma, Sona Erdirme
İtmam Tamamlama
İttiba Uyma, İtaat Etme
İttihad Bir Olma, Birleşme, Birlik
İttihaz Edinme, Edinilme, Kabul Etme, Sayma, Tutma, Alma
İttisal Bitişme, Kavuşma, Yakınlık
İvaz Karşılık, Bedel, Eder, Karşı Bedel, Mukabil Eda, Fiyat
İvazlı Akit İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme
İvazsız Akit Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme
İzaa Kaybetme, Yitirme
İzafe Zammetmek, Katmak, Karıştırmak
İzale Giderme, Giderilme
İzale-İ Şüyuu Herhangi Bir Malın Kendisinin Veya Satılarak Bedelinin Paylaştırılması Suretiyle, Bu Mal Üzerindeki Ortaklığın (Paydaşlığın) Giderilmesi.
İzhar Açıklama

K

Kaani Kanaat Eden, Yeter Bulup Fazlasını İstemeyen, İnanmış, Kanmış
Kaasır Zorla İşleten, Kısa
Kabil Kabul Eden, Kabul Edici, Olan, Olabilir
Kabl-El-İşgal İşgalden Önce
Kabz Alma, Elde Tutma, Edinme
Kabzeylemek Almak, Elde Tutmak, Edinmek
Kadastro Arazilerin,Arsaların Yerini, Alanını, Sınırlarını Ve Sahiplerini Belirtip Plana Bağlama İşi,
Kadastro Arazilerin Ve Arsaların Yerini, Alanını, Sınırlarını Ve Sahiplerini Belirtip Plana Bağlama İşi.
Kadim Çok Eski Zaman, Eski
Kaffe Hep, Bütün, Cümle
Kafi Yeter, Yeterli
Kagir Taş Veya Tuğladan İmal Edilmiş Yapı, Kargir.
Kaide Kural, Usul, İlke, Prensip, Esas, Temel,Yol, Taban, Ayaklık
Kaim Başka Bir Şeyin Ya Da Kişinin Yerine Geçen
Kaime Kağıt Para
Kal Koparma, Sökme, Çıkarma, Çıkarılma, Temelinden Çekip Alma
Kalbetme Değiştirme, Çevirme
Kambiyo Taahhüdü Ticari Bir Senet Üzerine İmza Koymak Suretiyle Doğan Soyut Borç.
Kambiyo Senetleri Poliçe, Çek Ve Bonodan İbarettir.
Kamu Düzeni Bir Ülkedeki Kurum Ve Kuralların, Devletin Güvenliğini, Kamu Hizmetlerinin İyi İşlemesini Ve Bireyler Arasındaki İlişkilerde Huzuru, Hukuk Ve Ahlak Kurallarına Uygunluğu Sağlamasıyla Oluşan Düzen.
Kamu Haczi Devletin, Vergi Usul Kanunu Kapsamına Giren Vergi, Resim, Harç Ve Bunlara Bağlı Ceza, Faiz Ve Zamlar İle Kamu Hizmetleri Uygulamasından Doğan Ve Ödenmeyen Alacakları Nedeniyle, Borçlu Durumundaki Kişilerin Mal Ve Haklarına El Koyması.
Kamu Hakları Şahıslar İle Devlet Arasındaki İlişkiyi Düzenleyen Hukuk Kurallarından, Yani Kamu Hukukundan Doğan Haklardır.
Kamu Hizmeti Devlet Veya Diğer Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Veya Bunların Gözetimi Ve Denetimi Altındaki Diğer Kişilerce, Kamunun Genel Ve Ortak Gereksinimlerini Sağlamaya Yönelik Olarak Sürdürülen Faaliyetler.
Kamu Hukuku Devletin Örgütlenmesi, Faaliyetleri, Yetki Ve Görevleri İle Devletle Kişiler Arasındaki İlişkileri Düzenleyen Hukuk Dalı.
Kamu Malları Özel Mülkiyete Konu Olamayan Ve Doğrudan Doğruya Kamunun (Halkın) Yararlanmasına Ayrılan Mallar.
Kamu Tüzel Kişileri Tamamen Kamu Yararının Gerçekleşmesi İçin Çalışan Ve Kamu Gücü Kullanan, Kanunla Veya Kanunun Verdiği Açık Yetkiyle Kurulan Kamu İdare Ve Kurumları.
Kamu Yararı Kamunun, Ulusal Birliğin Ve Devletin Gereksinimleriyle İlgili Ve Bunlara Uygun Olan Durum.
Kamulaştırma Devlet Veya Kamu Tüzel Kişilerinin, Kamu Yararının Gerektirdiği Durumlarda Ve Karşılığını (Bedelini) Peşin Ödemek Koşuluyla, Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmaz Malların Tamamını Veya Bir Kısmını, Kanunda Gösterilen Usullere Göre Mülk Edinmesi.
Kanaatbahş İnandırıcı
Kanun Anayasanın Yetkili Kıldığı Organ Tarafından Bir Şekilde Ve Bu Ad Altında Tespit Edilmiş Bulunangenel, Sürekli Ve Soyut Hukuk Kurallarıdır.
Kanun Hükmünde Kararnameler Tbmm' Nin Bir Kanunla Yetki Vermesi Üzerine Bakanlar Kurulu Tarafından Belli Konuları Düzenlemek Amacıyla Çıkarılan Yazılı Hukuk Kurallarıdır.
Kanun Tasarısı Nakanlar Kurulunun Hazırlayarak Tbmm ' Ne Sunduğu Kanun Projeleridir.
Kanuni İntifa Hakkı Kanun Tarafından Bazı Kişilere Tanınan Ve Hakkı Doğuran Olayın Ortadan Kalkmasıyla Son Bulan, Hak Sahibine, Başkasına Ait Bir Mal (Hak) Üzerinde Kullanma Ve Ürünlerinden Yararlanma Yetkisi Veren Bir İrtifak Hakkı.
Kanuni İpotek Hakkı Kanunun Öngördüğü Bazı Durumlarda, Bazı Kişilerin (Kanun Gereği) Sahip Olduğu İpotek Kurma Hakkı.
Kanuni Müşavir Vesayet Altına Alınmasına Gerek Olmayan Ancak Fiil Ehliyetinden Kısmen Mahrum Edilmesi Kendi Yararına Olan Reşit Kimseye, Bazı İşler İçin Görüşü Alınmak Üzere Mahkemece Atanan Danışman.
Kanuni Şuf'a Hakkı Kanundan (Müşterek Mülkiyet Hakkından) Doğan Ve Hissedarlık (Paydaşlık) Devam Ettiği Müddetçe Varlığını Koruyan, Hak Konusu Şeyin Bir Üçüncü Kişiye Satılması Halinde Hak Sahibine O Şeyi Öncelikle Satın Alma Yetkisi Veren Hak.
Karabet Yakınlık
Karar-Gir Kararlanmış, Kararı Verilmiş, Karara Bağlanmış
Karine İpucu, Belirti, Bilinen Bir Olgudan Bilinmeyen Bir Olgunun (Sonucun) Çıkarılması
Karineyi Hal Duruma Göre
Karye Köy
Karz Ödünç
Kast Kanunun Suç Saydığı Bir Eylemi Ve Onu Meydana Getirecek Hareketin Sonuçlarını Bilerek Ve İsteyerek İşlemek İradesi
Kat Kesme, Kesilme, Karar Verme, Sona Erdirme
Katibi Adil Noter
Kat İrtifakı Yapılmakta Veya İleride Yapılacak Olan Bir Binanın Yapımı Borcunu Ve Bina Tamamlandığında Da Kat Mülkiyeti Kurulması Yükümünü Doğuran Bir İrtifak Hakkı.
Kat Maliki Bağımsız Bölümler Üzerinde Kurulan Kat Mülkiyeti Hakkına Sahip Olan Kişi.
Kat Malikleri Kurulu Kat Mülkiyetine Konu Taşınmazdaki Bütün Kat Maliklerinin Oluşturduğu Kurul.
Kat Mülkiyeti Bir Yapının Bağımsız Bölümleri Üzerinde Kurulan, Arsa Payı Ve Anagayrimenkuldeki Ortak Yerlerle Bağlantılı Özel Bir Mülkiyet Hakkı.
Katib-İ Adil Noter
Katiyet Kesbetmek Hale Gelmek
Kavaid Kaideler, Usuller, Kurallar, Yasalar
Kavi Kuvvetli
Kaynak Hakkı Hak Sahibine, Bir Başkasının Arazisindeki Kaynağın Sularını Almak Ve Kendi Arazisine Akıtmak (Kullanmak) Yetkisi Veren Bir İrtifak Hakkı.
Kazai İçtihatler Mahkemelerde Vermiş Oldukları Kararlarda Bir Sorunun Çözümlenmesiyle İlgili Olarak Kabul Edilmiş Olan İlkelerdir
Kazai Karar Yargısal Karar
Kaza-İ Merci Yargı Organı, Mahkeme
Kazai Rüşt 15 Yaşını Bitirmemiş Olan Mümeyyiz Bir Küçüğün, Ana Ve Babasının Muvafakatiyle Mahkemece Reşit Kılınması
Kazai Tefsir Yargısal Yorum
Kaziyye-İ Muhkeme Kesin Hüküm
Ke-En-Lem-Yekün Sanki Yokmuş, Hiç Yokmuş, Hiç Olmamış Gibi
Kefalet Kefil Olma, Kefillik, Bir Kimsenin Alacaklısına Karşı, O Kimsenin Borcunun Yerine Getirilmesini Sağlamak Yükümlülüğü Altına Girmek.
Keff-İ Yed Elçekme, Vazgeçme, Karışmama
Kemal Olgunluk, Tamlık, Eksiksizlik
Kerhen İğrenerek, İstemiyerek, Hoşlanmıyarak, Zorla, Zoraki
Kesb Çalışıp Kazanma, Edinme
Kesbetmek Kazanmak, Edinmek, Sağlamak
Ketmetmek Gizlemek, Saklamak, Sır Tutmak
Keyfiyet İş, Durum, Mesele
Kezailik Aynı Şekilde
Kıstas Ölçü, Ölçüt
Kışlak Kışın Hayvanların Yayılıp Otlamasına Uygun Yer. Bir Veya Birkaç Köy Ya Da Beldeye, Ayrı Ayrı Veya Ortak Olarak, Kış Mevsiminde Hayvanlarını Barındırmaları Ve Otundan Yararlanmaları İçin Tahsis Edilen Veya Öteden Beri Bu Amaçla Kullanıla Gelen Arazi.
Kıyas Karşılaştırma, Oranlama, Örnekseme
Kifayet Kafi Olma, Yetme, Yetişme, Yeterli Olma, Yeterlilik
Kişisel Haklar Kişinin Maddi Ve Manevi Tüm Varlığı İle İlgili Bulunan Ve Bu Varlığın Serbestçe Geliştirilmesi Amacına Yönelik Olan Hak Ve Hürriyetlerdir
Kitab'ül-İcare İcar Kitabı, Mecelle'de Kira Bölümü (Faslı)
Kollektif Şirket Ticari Bir İşletmeyi Ticari Ünvan Altında İşletmek Üzere Hakiki Şahıslar Arasında Kurulan Ve Ortaklardan Hiçbirinin Sorumluluğu Sınırlanmamış Olan Ticari Şirkettir.
Konkordato Dürüst Borçlunun Önerip De En Az Üçte İki Alacaklısının Kabulü Ve Ticaret Mahkemesinin Onaması İle Ortaya Çıkan Bir Anlaşmayla, Alacaklıların Bir Kısım Alacaklarından Vazgeçmesi Ve Borçlunun Da Bu Anlaşmaya Göre Kabul Edilen Borcun Belli Yüzdesini, Tamamını Ya Da Daha Fazlasını, Kabul Edilen Vadede Ödeyerek Borcundan Kurtulması.
Kontrat Mukavele, Sözleşme
Kuru Mülkiyet Bir Mal Üzerinde, (Malikin Sahip Olduğu Ayrıcalık Ve Yetkilere Zarar Gelmemek Üzere) Bir Başkasına Tanınan İntifa Veya Sükna Gibi Fiili Kullanma Hakkının Varlığı Durumunda Malikin Sahip Olduğu Mülkiyet Hakkı.
Kuyud Kayıtlar, Bağlar, Deftere Geçirmeler
Kuvvei Müsellaha Güvenlik Kuvvetleri
Külfet Sıkıntı, Zorluk, Yük, Zahmet, Eziyet
Küsur Artık
Küşad Açma, İşletmeye Açmak
Kütüb Kitaplar

L

La-Akall En Azından, Daha Aşağı Olmaz
Lafz (Lafız) Söz
Lahik Yetişen, Ulaşan, Eklenen, Sonradan Tayin Edilen, Yenisi
Laübali İlişiksiz, Kayıtsız, Saygısız, Senli Benli
La-Yete Gayyer Sabit, Değişmez, Bozulmaz
Layiha Dilekçe, Yazılı Dilek, İstek, Tasarı
Lede-L-Hace Hacet,İhtiyaç Görüldüğü Zaman
Ledelicap İcap Ettiğinde
Levazım Gerekli Şeyler, Malzeme, Malzemeler
Liva Bayrak, Mülki İdarede Kaza İle Vilayet Arasında Bir Derece, Sancak
Lokavt İşveren Tarafından Kendi Teşebbüsüyle Veya Bir İşveren Kuruluşun Kararına Uyarak İşçilerin Topluca İşten Uzaklaştırılmasıdır
Lükata Buluntu, Sokakta Bulunup Alınan Sahibi Belli Olmayan Şey.

M

Maddi Edim Borçlunun Malvarlığı İle İfa Edeceği Edim Türü
Maddi Mal Taşınır Ve Taşınmaz Mallar Gibi Fiziksel Varlığı Olan, Gözle Görülüp Elle Tutulabilen Mal.
Ma'dud Sayılı,
Madde-İ Sabıka Yukardaki Hükümler, Geçen Hükümler, Daha Önce Anılan Maddeler
Madrub Dövülmüş, Darbolunmuş, Vurulmuş
Mafevk Üst
Mağsub Gasbedilmiş, Zorla Alınmış Mahal Yer
Mahalli İdareler Köy, Kasaba Ve Şehir Adı Verilen Belli Yerleşim Alanlarındaki Mahalli İhtiyaçları Gidermek Üzere Çeşitli Kamu Hizmetlerini Yürütmekte Olan Kuruluşlardır
Mahcuz Haczedilen, Hacizli, Üzerine Haciz Konulmuş
Mahcur Vesayet Altına Alınmış Kişi, Kısıtlı
Mahdut Sınırlanmış, Tahdit Edilmiş
Mahfuz Saklı, Gizli
Mahiyet Nitelik, Bir Şeyin Aslı, Esası, İçyüzü
Mahkumunbih Hüküm Konusu
Mahlul Hallolunmuş, Çözülmüş, Mirasçısı Bulunmayan Ve Hükümete Kalan
Mahrum Yoksun, Dilediğini, İstediğini Elde Edemeyen
Mahsulat Mahsuller, Ürünler
Mahsup Hesap Edilmiş, Hesaba Dahil Edilmiş
Mahsus Özgü, Özel, Müstakil, Özel Olarak
Makable Şamil Geçmişe Dokunan, Geçmişe Etkili Olan, Geçmişteki Olayları Da Etkileyen
Makable Teşmil Bir Hükmün Etkisinin Geriye Yürütülmesi
Makrun Yakınlaştırılmış, Yaklaştırılmış, Yakın, Ulaşmış
Maksur Kasrolunmuş, Kısıtlanmış, Kısıtlı
Maktu Götürü, Belirli, Miktarda, Değeri Biçilmiş, Pazarlıksız
Makule Çeşit, Tür, Soy
Mal Birliği Eşlerin, (Evlilik Sözleşmesinde Birliğe Dahil Olmayacaklarını Belirttiği Mallar İstisna Olmak Üzere) Evlenme Zamanında Her Birinin Malik Olduğu Ve Evliliğin Devamı Süresince Mülk Edindiği Bütün Malların Dahil Olduğu Birlik Üzerinde Kocanın (Karının Şahsi Malları Hariç Olmak Üzere) Mülkiyet Hakkına Sahip Olduğu Mal Rejimi.
Mal Ortaklığı Eşlerin, Ortaklığa Girecek Mal Ve Gelirleri Sınırlandırmamış Olduğu Ve Bunlar Üzerindeki Mülkiyet Hakkını Ortaklaşa Kullanarak Hiçbir Payında Bağımsızca Tasarruf Edemediği Mal Rejimi.
Malik Mülkiyet Hakkı Sahibi, Bir Şeye Sahip Olan Kişi.
Mamelek Malvarlığı
Mansub Atanmış, Nasbolunmuş
Marifetiyle Yoluyla,Aracılığıyla
Maruz Arzolunmuş, Bir Şeyin Karşısında Etki Altında Bulunan
Masarif Masraflar, Giderler
Maslahat Emir, Buyruk, Madde, Husus, Dirlik Düzenlik, İş
Masruf Sarfedilmiş, Harcanmış
Masarifi Muhakeme Muhakeme Masrafları
Matbu Basılı, Basılmış
Matlab Talep Olunan, İstenen Şey
Matlubat Alacaklar, İstenen Şey
Matrah Bir Verginin Miktarını Belirtmek İçin Esas Alınan Değer.
Matuf Yöneltilmiş, Yönelik
Mazarrat Zarar, Zararlar, Zarar Verici, Zarar Verme
Mazbata Tutanak
Mazbut Vakıf Yönetimi Devlet Tarafından Ele Alınmış Vakıf
Mazhar Erişen, Bir Şeyden Yararlanma, Ulaşma
Mazireti Sahiha Gerçek Engel
Mazmun Ödenmesi Gereken Şey
Maznun Zanlı, Sanık
Meail Sorunlar
Me'cur Kiraya Verilen Şey, Kiralanan
Mebaliğ Meblağlar, Tutarlar, Ganimetler, Paralar
Mebani Binalar, Yapılar
Mebde Evvel,Başlangıç, Prensip, İlk Unsur
Mebi Satılan Şey
Meblağ Para Tutarı, Akçe
Mebni Buna Dayanan, ....Den Dolayı, ......Den Ötürü, Bu Sebeple, Bu Yüzden, Üzerinde Kurulu
Mecari Su Yolları, Akıntı Yerleri, Su Yatakları, Mecralar
Meccani Parasız, Bedava
Mecmuu Tümü, Tamamı, Hepsi
Mecra Bir İşin Gidiş, Oluş Yolu, Akarsu Yatağı, Su Yolu
Meçhul Bilinmeyen, Tanınmayan
Meçzum Anlaşılan
Medar Dayanak, Yardım, Elverişli
Medarı Tatbik Uygulanabilir
Medlul Delillendirilmiş, Delil Getirilmiş Şey, Bir Kelimeden Veya İşaretten Anlaşılan
Mefhumu Muhalif Karşıt Kavram
Mefruğunbih Devir Konusu Şey
Mefruğunleh Kendisine Bir Şey Ya Da Hak Devrolunan Kimse
Mefruşat Döşeme, Ev Eşyası.
Mefsuh Feshedilmiş
Mehil Süre, Önel
Melhuz Muhtemel, Gerekebilecek, Umulur, Beklenir
Memalik Ülke
Memnu Menedilmiş, Yasaklanmış, Yasak
Memur Kamu Hizmetlerinin Gerektirdiği Asli Ve Sürekli Görevleri Yapmak Üzere Atanmış Olan Kişilerdir.
Men Yasak Etme, Bırakmama, Durdurma, Esirgeme, Vermeme, Önleme
Men Etmek Engellemek, Yasaklamak
Menafil Yararlar
Men'i Muaraza Davası Bir Mal Üzerinde,Başka Bir Kimse Tarafından İleri Sürülen Hak Veya Yapıların El Atmanın Önlenmesi İsteğiyle Açılan Dava
Menafi Menfaatler, Yararlar, Çıkarlar
Menba Kaynaklar, Çıkış Yeri
Menfaati Amme Kamu Yararı
Menfi Edim Borçlunun Bir Şeyi Yapmamak Şeklinde İcra Edeceği Edim Türü.
Menkul Taşınır, Taşınır Mal
Menkuz Bozulan
Menşe Kaynak, Kök, Başlangıç
Mera Bir Veya Birkaç Köy Veya Beldeye Ayrı Ayrı Veya Ortak Olarak,Hayvanları Otlatmaları Ve Otundan Yararlanmaları İçin Tahsis Edilen Veya Öteden Beri Bu Amaçla Kullanılagelen Arazi
Merbut Bağlı
Merhun Rehnedilen Mal
Mer'i Yürürlükte, Geçerli
Meriyet Yürürlük
Mersule Gönderilen
Mesağ İzin, Ruhsat, Cevaz
Mesaha Ölçme, Ölçümleme
Mesail Meseleler
Mesakin Meskenler, Oturulacak Yerler
Meskun İçinde İnsan Oturan, Oturulan, Yerleşilmiş
Mesmu Dinlenen, Dinlenebilir, Karar İçin İncelenebilir
Mesned İsnad Edilen Şey, Dayanılan Şey, Dayanak, Rütbe
Mesul Sorumlu
Meşfu Şuf'a (Önalım) Hakkının İlişkin Olduğu Mal
Meşhudat Şahitlik
Meşrut Şart Koşulmuş, Şartlı, Şarta Bağlı
Meşruta Tevliyet Davası Vakfeden Kişinin Mütevelliği Kime Şart Kıldığı Yolundaki Uyuşmazlıkla İlgili Dava
Mevdaddı Mahsusa Özel Hükümler
Mevaşi Koyun,Keçi,Öküz,İnek Gibi Hayvanlar, Geviş Getiren Hayvanlar, Hayvan
Mevhum Varsayılan, Var Olarak Kabul Edilen, Kuruntuya Dayanan
Mevkuf Vakfedilen Şey
Mevrid Varacak Yer
Mevsukiyet Sağlamlık
Mezkur Zikredilen, Sözü Edilen, Anılan
Mezruat Ekilip Biçilmiş Tohumlar, Ekinler
Mezun İzinli, Yetkili, Bir Okulu (Kursu) Bitiren Kişi
Mezuniyet İzin, Yetki, Bir Okulu (Kursu) Bitirip Diploma Alma
Mikap Bir Şeyin Küp Olarak Değeri (Örneğin, Metremikap ,  Metreküp)
Milk Kudret, Tasarruf, Mülk
Minval Şekil
Miras Şirketi Mirasın Açılmasından, Bölüştürülmesine Kadar, Mirasa Dahil Olan Mal, Hak Ve Borçların Oluşturduğu Topluluk.
Misillu Benzer, Örnek Gibi
Muaccel İvedi, Peşin, Vadesi (Eceli) Gelmiş, Ödenmesi Gereken Hale Gelmiş.
Muacceliyet Borcun Vadesinin Gelmiş Olması
Muaddel Değişik
Muaddün-Li-L-İstiglal Kiraya Verilmek Üzere Yapılmış Şey, Kiralık Eşya
Muadil Denk, Eşit
Muafiyet Affedilmiş Olma, Bağışıklık, Yükümlülük Dışında Tutulmuş
Muahede Antlaşma, Karşılıklı Ant İçme
Muahhar Sonraya Bırakılmış, Tehir Edilmiş, Sonraki
Muallak Havada Boşta Duran, Sürüncemede Kalmış
Muamelat Muameleler, İşlemler
Muaraza Çekişme, Sataşma, Birbirine Karşı Gelme, Bir Hak Talebi, Kavga
Muavin Yardımcı
Muayyen Belirli, Belli, Saptanmış
Muayyen Ma-Ada Başka, Dışında
Mubayaa Satın Alma
Mucibince Gereğince, Uyarınca
Mucip Gerektiren, Gerektirici, İcapcı, Öneri Sahibi
Mucip Sebepler Gerektirici Sebepler, Gerekçe
Mugayir Aykırı, Zıt, Ters
Muhakeme Yargılama
Muhammen Tahmin Edilen
Muharrer Yazılı, Yazılmış
Muhassas Tahsis Olunmuş, Tayin Edilmiş, Özgü
Muhatara Riziko, Zarara Uğrama Tehlikesi, Tehlike, Zarar Ve Ziyan
Muhayyerlik Bir Sözleşme İle,Belirlenen Edimin Yerine Bir Başkasını Geçirmek Yetkisi, Seçimlik Hak
Muhdesat Sonradan Yapılmış, Sonradan Meydana Gelmiş Şeyler, Yeni Şeyler
Muhik Haklı, Geçerli, Uygun, Gerekli
Muhkem Kaziye Kesin Hüküm
Muhtar Özerk, Bağımsız, Köyde Devlet İşlerini Gören Köyün Başı
Muhtelif Çeşitli, Değişik, Farklı
Mukabil Karşılık, Karşı
Mukabeleihilmisil Karşılıklılık Esası
Mukaddem Önce, Önce Gelen, Daha Öncede Bulunan
Mukadderat Kader, Yazgı, Ölçülebilen,Sayılabilen Şeyler
Mukarrer Kararlaştırılmış
Mukarrerat Kararlar, Kararlaştırılan Şeyler
Mukataa Arazinin Belli Bir Ücret Karşılığında Kiraya Verilmesi, Bağ,Bahçe,Arsa Durumuna Getirilen Ekim Toprağı İçin Verilen Vergi
Mukavele Sözleşme, Akit, Bağıt
Mukayyet Kayıtlı, Sınırlı, Kaydolunmuş, Deftere Geçirilmiş
Mukriz İkraz Eden, Borç Veren, Ödünç Veren
Muktazi Gerekli
Munkati Kesilmiş, Ara Verilmiş
Munkazi Bitmek
Munsifane İnsaflı Ölçüde
Muntafi Sönme, Ortadan Kalkma
Muntazır Bekleyen, Gözetleyen
Murabaha Kanunun Belirlediğinden Fazla Faiz Alınması, Tefecilik
Murakabe Denetleme, Kontrol, Gözetme
Muris Kazandıran, Veren, Miras Bırakan, Ölümüyle, Hakkında Miras Hukuku Hükümlerinin Uygulandığı Kişi, Miras Bırakan.
Murtabit Bağlantılı
Musaddak Tasdikli, Onaylı
Musakkaf Üstü Tavanla Örtülmüş, Tavanı,Damı Olan,
Musakkafat Gelir Getiren Kapalı (Damlı) Binalar
Mutad Alışılmış, Adet Olunmuş, Normal
Mutalebe Talepte Bulunma, İstemde Bulunma
Mutasarrıf Tasarruf Eden, Sancakların En Büyük Mülki Amiri
Mutavassıt Aracı, Aracılık Eden, Vasıta Olan
Mutazammın İçine Alan, Üstüne Alan, Kefil Olan, Ödemeyi Üstlenen
Mutazarrır Zarar Gören Kimse
Muteber Geçerli, İtibarlı, Hatırı Sayılır, Güvenilir, Sağlam
Muteberiyet Geçerlik, Geçerlilik
Mutlak Muvazaa Tarafların Gerçekte Herhangi Bir Muamele Yapmayı Düşünmedikleri Halde, Sadece Üçüncü Şahısları Yanıltmak Amacıyla, Aralarında Bir Muamele Yapılmış Gibi Göstermeleri
Muttali Öğrenme, Haberdar Olma, Bilgilenme
Muvacehe Yüzleştirme, Yüz Yüze Gelme
Muvafakat Uygun Görme, Onama, Razı Olma, Rızası Olma
Muvafık Uygun, Yerinde
Muvakkat Geçici, Süreksiz
Muvazaa Danışıklı İşlem
Muvazene Denge
Muzaf İzafe Edilmiş, Bağlı, Bağlanmış, Katılmış, Yönelik
Mübadele Bir Şeyin Başka Bir Şeyle Değiştirilmesi, Değiştirme, Değiş-Tokuş, Değişim
Mübayaa Satın Alma
Mübayenet Birbirine Zıt Olan Şeyler, Kaideler, İddialar, Hükümler Arasındaki Görünüş
Mübayin Zıt, Aykırı, Ters
Mübeyyin Gösterir
Mücavir Komşu Olan, Yanında Bulunan
Mücbir Zorlayıcı, Zorlayan
Mücerred Soyut, Genel
Mücmel Kısa Ve Öz Olarak Anlatılmış, Açıklanmadıkça Ne Anlama Geldiği Anlaşılamayan İbare
Müctemian Topluca, Toplu Olarak
Müdafi Savunucu, Savunan
Müdahalenin Men'i Taşınır Veya Taşınmaz Bir Mala Karşı Yapılan Maddi Elatma Veya Sataşmanın, Ayni Hakka Dayanılarak Önlenmesi.
Müddea Davacının Dava Ettiği Şey, Dava Konusu
Müddeaaleyh Davalı, Hakkında Dava Açılan Kişi
Müddeabih Dava Konusu
Müddei Davacı, İddia Eden Kişi
Müddei Aleyh Davalı, Hakkında Dava Açılan Kişi
Müddei Umumi Savcı
Müebbet Sonsuz, Süresiz
Müeccel Vadeli, Vadeye Bağlanmış, Zamanı Henüz Gelmemiş
Müeddi Tediye Eden, Eda Eden, Doğuran
Müesses Kurulmuş, Kurulu, Tesis Edilmiş
Müessir Tesir Eden, Etkili, Tesirli
Müeyyid Teyid Eden, Doğrulayan, Kuvvetlendiren
Müeyyide Yaptırım, Destek, Hukuk Kurallarının Uygulanmasını Sağlamak Ve Zorlamak İçin Yasalara Konulan Hükümler, Bir Kuralın Emir Ve Yasaklarına Uyulmadığı Zaman Karşılaşılacak Olan Tepkidir.
Müflis İflas Eden Kişi, Mahkemelerce İflasına Karar Verilen Kimsedir
Mühür Bazı Kişi Ve Kurumların, Yaptıkları İşlemi Veya Koruma Altına Aldıkları Eşyayı Belgelendirmek İçin Kullandıkları Kazılı Damga Vb. Araç.
Mükellef Yükümlü, Ödevli, Görevli
Mükellefiyet Yükümlülük, Bir Kimseye Veya Bir Şeye Yükletilen Yüküm, Görev
Müktesip İktisap Eden, Kazanan, Edinen
Mülahaza Düşünce, Görüş
Mülahazat Düşünceler
Mülhak Evkaf(Vakıf) Vakıf Yöneticileri(Mütevelliler) Tarafından Yönetilen Ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından Denetlenen Vakıflar
Mülki Ülke İle İlgili, Ülke Yönetimine İlişkin
Mülkiyet Hakkı Kişiye, Kanunların Öngördüğü Sınırlar İçinde, Sahibi Olduğu Maldan Ve Malın Hukuki Ve Doğal Ürünlerinden Yararlanma Ve O Mal Üzerinde Tasarruf Etme Yetkisi Veren Egemenlik Hakkı.
Mültezem Gerekli Görülen, Kayırılan
Mülzem Bağlı
Mümaselet Benzeme, Benzeyiş, Andırma
Mümasil Örnek, Misal, Benzeyen, Andıran
Mümellek-Ün-Leh Kendisine Bir Şey Temlik Olunan Kimse
Mümellik Temlik Eden, Mülk Olarak Veren Kişi
Mümessil Temsil Eden, Temsilci
Mümeyyiz Sezgin, Temyiz Eden, İyiyi Kötüden Ayırma Yeteneğine (Temyiz Gücüne) Sahip Kimse.
Mümtaz Üstün, Ayrıcalıklı, İmtiyazlı
Mümteni Çekinen, İmtina Eden, Olamaz,
Mün'akit Olmak Bir Sözleşmenin Kurulması, Akdin Oluşması, Üzerinde Anlaşma Yapılmak
,
Münazaa Uyuşmazlık, Çekişme, Anlaşmazlık
Münaziünfih Niza Konusu, Uyuşmazlık Konusu Olan Şey, Dava Konusu
Münbais Doğan, İleri Gelen
Müncer Sonuçlanan, Şu Veya Bu Sonuca Varan
Mündemic İçinde Bulunan, (İçinde)Yatan
Münderecat İçerik, Kapsam, İçindekiler
Münferiden Tek Tek, Ayrı Ayrı, Tek Başına
Münfesih İnfisah Etmiş, Bozulmuş, Dağılmış
Münhasır ..Ye Özgü, ..Ye Ayrılmış, ..Ye Mahsus, Sınırlanmış, Ayrılmış
Münkasem Bölünmüş
Münkati Kesilen, Kesilmiş, Kesik, Aralıklı
Münkir İnkar Eden
Münselip Kaybetme, Keybeden
Müntakil İntikal Eden, Geçen
Müntehi Nihayet Bulan, Sona Eren, Son, En Son, Bir Şeyi Tamamlayan
Müradif Eş Anlam, Aynı Anlam
Mürafaa Sözlü Duruşma, Genellikle Yargıtay'da Veya İdare Mahkeme’lerinde Yapılan Duruşmaya Verilen Ad
Müraselat Gönderilen Şeyler, Mektuplar, Yazışmalar
Mürettep Tertip Edilmiş, Düzenlenmiş
Mürtebit Bağlantılı, İlişkili, İlgili
Mürtefi Kaldırma Kaldırılmış
Mürtehin Rehin Alacaklısı, İpotek Hakkına Sahip
Mürur Hakkı Geçit Hakkı
Müruru Zaman Zaman Aşımı, Bir Davanın Açılması Veya Hükmün Yerine Getirilmesi İçin Kanunen Belirli Zamanın Geçmesi
Müsaade İzin, Yardım, Uygun Olma, Serbestlik
Müsadere Zoralım, Bir Kimsenin Taşınır Veya Taşınmaz Bir Malının, Kendi İsteği Olmaksızın Devlet Tarafından Elinden Alınması
Müsamaha Hoş Görme, Göz Yumma, Tolerans Tanıma
Müsavat Eşitlik
Müsavi Eşit, Eş Düzeyde, Aynı Seviyede
Müseccel Tescilli, Yazılmış, Kayıtlı, Damgalanmış
Müspet Edim Borçlunun, Belli Bir Şeyi Yapmak Ya Da Vermek Şeklinde Olumlu Bir Davranış Biçimi İle Yerine Getireceği Edim Türü
Müstacel İvedi, Tez, Hemen Yapılması Gerekli
Müstacelen İvedi Olarak, Acele Olarak
Müstaceliyet İvedilik, Acil Olma Hali
Müstagallat-I Mevkufe Hayır Kurumlarına Gerekli Geliri Sağlamak Üzere Vakfedilmiş Mallar
Müstehak Hak Eden
Müstehik İstihkak Sahibi, Hak Kazanmış, Haketmiş, Layık
Müstelzim Gerektirici, Doğurucu, Sonuç Doğurucu
Müsteniden Dayanarak, Bir Şeye Dayanarak, Delil Göstererek
Müstesna Ayrık, İstisna Olan, Kural Dışı
Müşa Ortaklar Arasında Beraberce Kullanıldığı Halde Paylara Ayrılmamış Şey, Ortak Mal
Müşabehet Benzeyiş, Benzeme
Müşabih Benzeyiş, Benzeme
Müşarün-İleyh Adı Geçen, Anılan, İlim Ve Resmi Mevkii Yüksek Olan Kimse
Müşkilat Zorluk, Güçlük
Müştemilat Eklenti
Müştera İştira Edilmiş, Satın Alınmış
Müşterek Mülkiyet Birden Çok Kişinin, Kanun Veya Hukuki İşlem Nedeniyle, Bir Mala, Fiilen Bölüşmedikleri Belirli Paylar Oranında Malik Olmaları.
Mütalaa Görüş, İrdeleme, Düşünce
Müteaddit Birden Fazla, Çeşitli
Müteahhidünbih Taahüt Edilen,Yapılması İstenilen Şey
Müteahhit Taahhüt Eden, Yüklenici, Belli Bir İnşaatı (Eseri) Yapmayı Üstlenen
Müteallik İlişkin, Bir Şeye Dair, İlgili
Müteamel Alışılagelmiş
Mütebaki Geriye Kalan, Artan
Mütedair Dair Olan, İlişkin, Değin
,
Mütedavil Elden Ele Geçen, Dönen, Dolaşan, Tedavül Eden
Müteferri Eklenti, Eklenmiş, Ekli, İlişkin, Aynı Kökten
Müteferriat Teferruat, Ayrıntı
Müteferrik Dağınık, Çeşitli, Ayrı Ayrı, Türlü
Mütegayyib Kaybolmuş, Yitmiş
Mütehammil Tahammüllü, Dayanıklı
Mütehassıl Doğan, Hasıl Olan, Meydana Gelen
Mütehavvil Değişken, Kararsız
Mütekabiliyet Karşılıklılık
Mütekabiliyet Esası Bir Devletin, Başka Bir Devletin Vatandaşlarına Uyguladığı Hukuki Veya Fiili Bir Davranış Biçimine Karşılık, Diğer Devletin De Aynı Şekilde Davranması.
Mütemayil Eğilimli, Taraflı Görünen
Mütemerrid Temerrüde Düşen (Kimse), Yapması Gereken Bir Şeyi Yapmamakta Direnen
Mütemmim Cüz Tamamlayıcı Parça, Mahalli Örf Ve Adete Göre, Bir Nesnenin Esaslı Unsuru Olan, O Nesne Yok Edilmedikçe Veya Parçalanmadıkça Yahut Niteliği Bozulmadıkça Ondan Ayrılması Mümkün Olmayan Parçalar, O Nesnenin Tamamlayıcı Parçasıdır.
Mütenakıs Çelişik
Mütenasip Uygun, Denk
Müterafik Beraber Bulunan, Karışık, Birlikte
Müterettib Sıralanmış, Ait Olan, .....Üstüne Düşen, Gereken, Meydana Gelen, Dolayı, Meydana Gelen
Mütesarlülfesat Çabuk Bozulan
Müteselsil Zincirleme, Dayanışmalı, Ardı Ardına
Müteselsil Sorumluluk Birden Çok Kimsenin, Bir Borcun Veya Zararın (Tamamının) Ödenmesinden, Zincirleme Olarak Ve Tek Başına Sorumlu Olması.
Mütevakkıf Bağlı
Müteveffa Vefat Etmiş, Miras Bırakan
Mütevelli Bir Vakfın Yönetiminin Kendisine Verildiği Kişi, Vakıf Yönetim Kurulu
Mütevellit Doğan, İleri Gelen
Müttefik-Un-Aleyh Üzerine İttifak Edilmiş, Anlaşma Sağlanmış
Müttehaz Verilen, İttihaz Olunan, Kabul Edilen, Yürürlükte Bulunan
Müttehit Birleşik
Müvekkil Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Kişi, Vekil Eden.
Müvezzi Dağıtıcı
Müzaheret Yardım, Koruma
Müzayede Artırma, Açık Artırma

N

Nafaka Yükümü Bir Kimsenin Kanunun Öngördüğü Yoksulluğa Düşmüş Olan Yakınlarına Yardım Etmekle Yükümlü Olmasıdır.
Nafıa Bayındırlık İşleri
Nağahani Ansızın
Nahiye Bucak, Bölge, Kenar, Kısım, Çevre
Nail Olmak Erişmek, Kavuşmak
Naiplik Vekalet
Nakız Bozma, Kaldırma,
Nam-I Müstear Takma Ad, Eğreti Ad Nasb Atama, Tayin Etme, Dikme, Saplama
Nasıb Nasbeden, Diken, Tayin Eden, Atayan
Naşi Neşet Eden, İleri Gelen, Ötürü, Dolayı, Sebebiyle
Natık Bildiren, Bildirici, Gösterici, Söyleyen, Konuşan, İdrak Eden, Düşünen Nazara Almak Göz Önüne Almak
Navlun Deniz Yoluyla Yapılan Taşıma Karşılığında Ödenen Ücret
Navlun Mukavelesi Deniz Yoluyla Eşya Taşımak Üzere Yapılan Sözleşmedir.
Nazarı Dikkat Göz Önüne Almak
Nebat Bitki
Nef'i Çıkar İle İlgili, Faydacı
Nema Büyüme, Gelişme, Kazanç, Kar, Getiri, Faiz
Neseben Soyla İlgili, Soy Bakımından
Nesep Ana Baba İle Çocuklar Arasındaki Hukuki Bağ.
Neşet Etmek Doğmak, İleri Gelmek, Kaynaklanmak
Nevi Çeşit, Tür
Nez' Sökme, Kaldırma, Yoketme
Nezaret Denetim, Gözetim, Bakanlık
Nezetmek Kaldırmak, Ayırmak, İlişiği Koparmak
Nısf Yarım, Yarı, Yarısı
Nida Çağırma, Bağırma, Ünlem
Nisap Derece, İstenilen Had, Asıl, Esas, Yeter Sayı, Bir Kurulun Toplanabilmesi Veya Karar Alabilmesi İçin Gerekli Sayıda Üyenin Bir Araya Gelmiş Olması
Nispi Muvazaa Yapılan Asıl Muamelenin Şartlarını Ya Da Konusunu Farklı Şekilde Göstermeleri
Niyabet Vekillik,
Niza İhtilaf, Çekişme, Uyuşmazlık
Nizam-Name Tüzük
Nizasız Ve Fasılasız Uyuşmazlık Konusu Olmadan Ve Hiç Ara Vermeden, İhtilafsız Ve Arasız
Nokta-İ Nazar Görüş, Bakış Açısı
Nukud Nakitler, Paralar
Nükul Vazgeçme, Cayma, Kaçınma
Nümune Örnek

O

Olveche O Şekilde
Orta Malları Yollar, Köprüler, Camiler Gibi Herkesin Kullanabileceği Kamu Malları.
Ortak Yerler Kat Mülkiyetine Tabi Anagayrimenkulün, Kat Maliklerince Ortaklaşa Kullanılıp Yararlanılan Yerleri.
Otlak Yaylak, Kışlak.
Ö
Ölüme Bağlı Tasarruf Gerçek Kişilerin, Ölümünden Sonra Hukuki Etki Ve Hükümler Doğurmak Üzere Yapmış Olduğu Hukuki İşlem.
Ölünceye Kadar Bakma Akdi Taraflardan Birinin, Ölünceye Dek Bakma Ve Kendisini Görüp Gözetme Koşuluyla, Malvarlığını Veya Bir Kısım Malları Öbürküne Geçirme (İntikal Ettirme) Borcu Altına Girdiği Sözleşme.
Özel Haklar Şahıslar İle Şahıslar Arasındaki İlişkileri Düzenleyen Hukuk Kurallarından,Yani Özel Hukukundan Doğan Haklardır.
Özel Hukuk Kişiler Arasındaki İlişkileri Düzenleyen Hukuk Dalı.

P

Pafta Kadastrosu Yapılan Yerlerin Ada Ve Parsellerinin, Belli Ölçülerle Çizilmiş Haritaları.
Parsel İmar Düzeni Bakımından Belli Ölçüler Gözönüne Alınarak Sınırlandırılmış Arazi Parçalarından Her Biri.
Paydaş Bir Bütünün Belli Bir Kısmından (Paydan) Yararlanan, Hissedar.
Pedavra Köknar Ve Ladin Ağaçlarından Elde Edilen, Çatı Örtüsü Olarak Kullanılan İnce Tahta, Hartama.

R

Rabıta Bağlantı, Bağ, Düzen, Tertip
Raci Rücu Eden, Geri Dönen, İlgisi Olan
Rahin Rehin Veren, Rehneden
Rakabe Devri Ve Devir Alınması Olanaklı Bulunan Şeyin Kendisi, Örneğin Tarla,Köle Gibi, Mala(Şeye) Hakim Olabilme Kudreti, Çıplak Mülkiyet
Rapt Bağlama, Bağlanma, İliştirme, Bağlaç
Rayiç Sürüm Değeri, Geçerli Olan
Rayiç Değer Bir İktisadi Kıymetin, Değerleme Günündeki Normal Alım-Satım Değeri, Piyasa Değeri.
Ref Etmek Kaldırmak, Örneğin İtirazın Ref'i (Kaldırılması)
Refik Arkadaş
Rehin Bir Borcun Yerine Getirilmemesi Halinde, Alacaklarının Teminatı Olmak Üzere Ve Paraya Çevirtme Hakkıyla Birlikte Alacaklı Lehine Verilen Taşınır Veya Taşınmaz Mal Güvencesi.
Reisievvel Birinci Reis
Resen Kendiliğinden, Herhangi Bir İsteğe Gerek Olmadan, Otomatikman
Resim Devlet Daire Ve Kurumlarında Görülen Hizmet Ve Yapılan Giderlerin Karşılığı Olarak, Sadece O İşle İlgisi Bulunan Kişilerden Alınan Bir Gelir.
Resmi Gazete Başbakanlık Tarafından Çıkarılan Ve Kanunların, Kanun Hükmündeki Kararnamelerin, Tüzüklerin Ve Bazı Yönetmeliklerin Yürürlüğe Girmesi İçin Yayımladığı Gazetedir.
Resmi Senet Resmi Bir Makam Ve Görevlinin, Usulüne Göre Düzenlediği Veya Onayladığı Belge.
Resülmal Anamal, Sermaye
Reşit Ergin, Rüşt Yaşını Doldurmuş, Onsekiz Yaşını Dolduran Veya Onsekiz Yaşını Doldurmamasına Rağmen Evlenen Veya Yasal Olarak Erginliğine Mahkemece Karar Verilen Kişi
Rücu Dönme, Geri Dönme, Cayma, Sözünden Dönme, Sözünü Geri Alma, Bir Ödemede Bulunan Kimsenin, Bu Bedeli, Asıl Ödeme Yapması Gereken Kişiden İstemesi,
Rüçhan Öncelik, Üstünlük, İmtiyaz
Rüsum Resimler, Devlet Dairelerinde Ve Diğer Kamu Kuruluşlarında Görülen Hizmet Ve Harcamaların Karşılığı Olarak Alınan Vergiler
Ruz-Name Gündem, Yevmiye Defteri, Takvim
Rü'yet Davanın Bakılmakta Olması.
S
Sadır Olmak Çıkmak
Sahih Sıhhatli, Gerçek, Düzgün, Doğru, Legal, Hukuka Uygun
Sakıt Susan, Herhangi Bir Görüş Bildirmeyen, Düşen, Düşücü, Hükümsüz
Salahiyet Yetki, Bir Davaya Bakabilme
Salahiyetname Temsilciye Verilen Yetkiyi Üçüncü Şahıslara İspatlaması İçin Verilen Yazılı Belgedir.
Salif-Üz-Zikr Zikri Geçen, Bildirilen
Salih Elverişli, Uygun
Saniyen İkinci Olarak
Sarahat Açıklık, Netlik, Sarihlik, Aydınlık
Sarfiyat Harcamalar, Giderler
Sari Bulaşan, Bulaşıcı
Satış Vaadi Bir Kimsenin, Taşınmaz Malını Bir Başkasına Satmayı (İleride Yapılacak Satım Akdini) Taahhüt Ettiği Sözleşme.
Satış Vaadi Bir Kimsenin, Taşınmaz Malını Bir Başkasına Satmayı (İleride Yapılacak Satım Akdini) Taahhüt Ettiği Sözleşme.
Savcılık Devlet Adına Kamu Davasını Açan Makamdır.
Say Emek, Çalışma
Sebketmek Vaki Olmak, Yapılmak, Olmak, İleri Geçmek
Sehim Pay, Hisse
Selb Zorla Alma, Kaldırma, Giderme
Selef Önce Gelen Kimse
Semen Satış Parası, Satış Sözleşmesinde, Satana Mal Teslimine Karşılık Olarak Ödenecek Para
Semere Bir Maldan Elde Edilen Ürünler, Tabii Semere
Bir Şeyin Kendisinden Oluşan Ürün, Medeni Semere Tabii Olmayan Semere, Hukuki İşlemlerden Doğan Semere
Senedat Senetler
Sened-İ Hakani Tapu Senedi
Senevi Senelik, Yıllık
Serdetmek İleri Sürmek, Öne Sürmek, Ortaya Çıkmak, Belirtmek
Seyran-Gah Gezme Yeri, Dolaşma Yeri
Sigorta Primi Sigorta Ettirenin Sigortacıya Ödemekle Yükümlü Olduğu Ücrettir.
Sin Yaşanılan Süre
Sirayet Bulaşma, Yayılma, Geçme
Sirkat Hırsızlık, Çalma, Çalınma
Siyanet Koruma
Siyasi Haklar Herhangi Bir Biçimde Devletin Yönetimine Ve Siyasi Kuruluşlarına Katılmaya Yönelik Haklardır
Sosyal Devlet Fertlerin Sosyal Durumlarıyla İlgilenen, Onlara Asgari Bir Hayat Düzeyi Sağlamayı, Sosyal Adaleti Ve Sosyal Güvenliği Gerçekleştirmeyi Ödev Bilen Devlettir.
Sosyal İlişkiler Şahısların Birbirleriyle Veya Toplumla Olan İlişkileridir.
Sosyal Kurallar Sosyal İlişkileri Düzenleyen Din, Ahlak, Görgü Ve Hukuk Kurallarıdır.
Sosyal Ve Ekonomik Haklar Kişinin Sosyal Ve Ekonomik Faaliyetleriyle İlgili Bulunan Hak Ve Hürrriyetlerdir.
Sözleşme İki Veya Daha Çok Kişinin, Aralarında Bir Hukuki Bağ Yaratmak, Bu Bağı Değiştirmek Veya Ortadan Kaldırmak Amacıyla, Karşılıklı Ve Birbirine Uygun İradelerini Beyan Ederek Yaptığı Hukuki İşlem, Akit.
Sözleşme İki Veya Daha Çok Kişinin, Aralarında Bir Hukuki Bağ Yaratmak, Bu Bağı Değiştirmek Veya Ortadan Kaldırmak Amacıyla, Karşılıklı Ve Birbirine Uygun İradelerini Beyan Ederek Yaptığı Hukuki İşlem, Akit.
Sözleşmeden Dönme Taraflardan Birinin, Mevcut Sözleşmeden Cayması, Sözleşmeden Rücu.
Sudur Verilen , Çıkan
Suiniyet Kötüniyet
Sukut Düşme, Düşüş
Sureti Mahsusa Özel Olarak, Özellikle, Belli Amaçla
Sureti Mümtaze Öncelikli
Suveri Müsaddaka Onanmış Örnek
Sübut Sabit Olma, Gerçekleşme, İspatlama, İspatlanma, Kanıtlama
Sükna Oturma Yeri, Oturulacak Yer, Konut
Sükna Hakkı Bir Evde Veya Evin Bir Bölümünde Oturma Hakkı Veren Kişiye Bağlı Bir İrtifak Hakkı, Oturma Hakkı, Bir Evde Veya Evin Bir Bölümünde Oturma İmkanı Veren Bir İrtifak Hakkı.
Sülüsan Üçte İki
Sürekli Edim Borçluyu Belli Bir Süre, Belli Davranış Ya Da Davranış Biçimleri İle Bağlı Bulunmakla Yükümlü Kılan Edim
Süreli İcap Bir Kimsenin, Belli Bir Süre Bağlı Olmak Niyeti İle Beyan Ettiği İcap.
Süresiz İcap Kabul Haberinin Kendisine Ulaşması İle İlgili Olarak Herhangi Bir Süre Tayin Etmediği İcap
Ş
Şagil Meşgul Eden, Meşgul Olmayı Gerektiren, İşgal Eden, Bir Mülkte Oturan
Şahadet Tanıklık
Şahbender Konsolos
Şahsi Edim Borçlunun Bizzat Bedeni Ya Da Fikri Gücü Ya Da Yeteneği İle İcra Edeceği Edim Türü
Şahsi Haklar Ayni Hakların Aksine, Herkese Karşı İleri Sürülemeyen Haklar, Kişisel Haklar.
Şahsiyet Hakları Şahısların Maddi,Manevi Ve Ekonomik Bütünlüğü Üzerindeki Mutlak Haktır.
Şahsı Ahar (Aher) Başkası, Üçüncü Kişi
Şamil İçine Alan, Kapsayan, Çevreleyen
Şamil Olmak Kapsamak, İçine Almak
Şarih Şerhçi, Şerh Eden, Bir Konuyu Ayrıntılarıyla Açıklayan
Şayi Pay, Hisse
Şayi Hisse Ortak (Müşterek) Mülkiyette, Ortaklardan Herbirine Ait Pay
Şayian Ortaklaşa
Şefi Şufa (Önalım) Hakkı Bulunan Kişi, Önalımcı
Şerait Şartlar, Koşullar
Şerh Kişisel Hakların, Devir Sınırlamalarının Ve Geçici Tescilin, Tapu Siciline Yazılmasını Gösteren Terim
Şerik Ortak, İştirakçi
Şerh Şahsi Hakları, Temlik (Devir) Sınırlamalarını Ve Geçici Tescilleri Tapu Kütüğünde Belirten Yazıların (Kayıtların) Genel Adı.
Şibh (Şibih) Benzer, Benzeme, Benzeyiş
Şifahi Beyan Sözlü Açıklama
Şufa Önalım, Öncelikli Alım
Şufa Hakkı Önalım Hakkı, Mükellefin, Hakkın Konusu Olan Şeyi Bir Üçüncü Kişiye Satması Durumunda, Hak Sahibine Tek Taraflı Bir İrade Beyanı İle Satılan Şeyin Mülkiyetinin Kararlaştırılan Bedel Karşılığında Öncelikle Kendisine Devrini İsteme Yetkisini Veren Haktır, Yenilik Doğuran Haklardandır.
Şuhut Şahitler
Şümul Kapsam, İçine Alma, Kapsama
Şüyu Paydaşlık, Hissedarlık
T
Taaddüd Birden Çok
Taahhütname Kişinin Kendi Ad Ve Hesabına, Bir Gerçek Kişi Veya Tüzel Kişiye Karşı, Sözleşmeli Ya Da Sözleşmesiz Olarak, Bir İşin Yapılmasını Veya Bir Şeyin Teslimini Üstlendiğini Gösterir Belge.
Taalluk İlişiği Olma, Asılma, İlgi
Taayyün Tayin Olunma, Belli Olma, Belirme
Tabiyet Kişi Veya Şeyleri Devlete Bağlayan Siyasi Ve Hukuki Bağ, Vatandaşlık. Yurttaşlık, Bağımsızlık
Tacir Ticaretle Uğraşan, Bir Ticari İşletmeyi Kısmen Dahi Olsa Kendi Adına İşleten Kimsedir.
Tadat Sayma, Sayılma, Sayım
Tadil Değiştirme, Değişiklik
Tağyir Başkalaştırma, Değiştirme, Bozma Tahakkuk Gerçekleştirme, Gerçekleşme
Tahaddüs Ortaya Çıkmak
Tahassul Hasıl Olma, Sonuç Olarak Ortaya Çıkma
Tahavvül Değişme, Dönme
Tahdidat Sınırlamalar, Kısıntılar
Tahfif Hafifletme, Azaltma
Tahkikat Soruşturma
Tahlif Yemin
Tahliye Taahhütnamesi Kiracının, Kiralananı Belli Bir Tarihte Boşaltacağına İlişkin Yaptığı Yazılı İrade Beyanı.
Tahliye Boşaltma, Salıverme, Serbest Bırakma.
Tahrir Yazım
Tahsin Beğenme
Tahsis Emrine Verme, Özgüleme.
Tahşiye Çıkıntı Yapmak
Takas Vadesi Gelmiş, Aynı Cinsten Ve Karşılıklı İki Alacağın Birbirine Sayışılması.
Taksim Ortak Mülkiyette Bulunan Bir Malın, Ortaklar Arasında Yapılan Bir Sözleşmeyle Veya Dava Açmak Suretiyle Bölüştürülmesi.
Takyit Kısıtlama
Ta'lık Geciktirme, Askıda Bırakılma
Tahmil Yükleme
Tahrip Harabetme, Yıkma, Kırma, Bozma
Tahrir Yazma, Yazım
Tahriren Yazılı Olarak
Taht Alt, Aşağı
Tahtani Binanın Alt Kısmı
Tahtani Fevkani Altlı Üstlü
Tahvil Değiştirme, Değiştirilme, Borç Senedi
Tahvilat Tahviller
Takaddüm Önce Gelme, Önde Gelme
Takarrür Etmek Kararlaşmak, Kararlaştırmak, İstikrar Kazanan Kararlar
Takrir Önerge, Anlatma, Anlatış, Tapuda Malını Sattığını Veya İpotek Ettiğini Söyleme
Takrir Etmek Sağlamlaştırmak
Taksir İradi Olarak İşlenen Bir İcra Ya Da İhmal Eyleminden, Fail Tarafından İstenmemiş Olmalarına Rağmen, Kanunun Cezalandırdığı Sonuçların Meydana Gelmesi Hali
Takyit Sınırlama, Kayıtlama, Şarta Bağlama, Kısıtlama
Talak İslam Hukukunda Boşanma
Talimatname Yönetmelik
Tapuyu Misil Tarafsız Bilirkişinin Belirteceği Tapu, Bedel, Değer Baha
Tarik Yol, Yöntem
Tarik Terkeden, Bırakan
Tariki Amm Herkesin Geçebilmesi İçin Bırakılan Yol, Kamunun Yararlandığı Yol,
Tasarruf Bir Şeyden Yararlanabilme Ve O Şey Üzerinde Fiili Veya Hukuki İşlem Yapabilme Gücü.
Tashih Düzeltme, Resmi Bir Kütüğün, Bir Hukuki İşlemin Düzeltilmesi
Tasnif Düzen
Tasrih Etmek Açıklamak, Belirtmek
Tasvib Doğru Bulma, Uygun Görme, Onaylama
Tatbika Medar İmza Uygulamaya Elverişli İmza
Tathir Temizleme
Tavassut Aracılık, Ara Bulma, Aracı Olma
Tavazzuh Aydınlanma
Tavzih Açıklama
Tavzif Görevlendirme
Tazammun Etmek Öngörmek, Sonucu Doğurmak, İçine Almak, Kapsamak
Tazminat Maddi Veya Manevi Zarara Karşılık Ödenen Bedel, Zarar Ödencesi,Hukuka Aykırı Olarak Başkalarına Verilen Zararların Ödetilmesi Biçiminde Müeyyidedir.
Teadül Beraberlik, Denklik, Birbirine Denk Gelme
Teahhur(Teehhür) Gecikme, Temerrüt
Teamül Örf Ve Adet, Öteden Beri Olagelen, İnsanlar Arasında Yapılagelen Belli Bir Davranış.
Teati Karşılıklı Gönderme
Tebaa Uyruk, Bir Devletin Hükmü Altında Bulunan Kimseler
Tebadür Akla Gelme, Hatırlanma
Tebarüz Ettirme Belirtme, Ortaya Koyma
Tebdil Değişme, Değiştirilme
Tebeddül Değişiklik
Tebellüğ Bir Tebliği Alma, Tebliğ Edilen Bir Yazıyı İmza İle Teslim Alma
Tebellür Netleşme, Net Olarak Ortaya Çıkma, Aydınlanma
Tebeyyün Etmek Saptanmak , Ortaya Çıkmak, Aydınlanmak
Tebligat Bir Hukuki İşlemin Yetkili Makamca, İlgili Kişinin Bilgisine Sunulmak Üzere, Kanun Ve Usule Uygun Olarak Yazı Veya İlanla Bildirilmesi.
Tecdit Yenileme, Tazeleme, Açıkça Anlaşılacak Şekilde Önceki Borcun, Yeni Bir Borç Kurarak Ortadan Kaldırılması, Yenileme.
Tecezzi Bölünme, Doğranma
Tecviz Ceza Verme, Caiz Görme
Tedabir Tedbirler Önlemler
Tedarik Sağlama, Temin Etme
Tedavül Sürüm, Elden Ele Gezme, Dolaşma, Kullanılma
Tedip Hakkı Ana Babalara Tanınmış Çocuğa Öğüt Vermek, İhtirada Bulunmak
Tebdil Değiştirmek
Tebeddül Değişiklikler
Tebeyyün Ortaya Çıkmak
Tediye Ödeme, Bir Borcun Ödenmesi
Tedricen Azar Azar, Yavaş Yavaş, Aşamalı Olarak
Tedvin Hukuku Birleştirmek Amacıyla,Hukukun Bir Dalı İle İlgili Yasa Halinde Kurallar Koyma
Teehhür Gecikme, Sonraya Kalma
Teemmül Düşünüp Taşınma, Etraflıca Düşünme
Teessüs Kuruluş, Kurulma, Yapılma, Yapılanma
Tefehhüm Anlamak, Akıl Erdirmek
Teferruat Ayrıntı, Bölgesel Töreye (Örfe) Veya Malikin Açık İsteğine Göre, Bir Şeyin İşletilmesi Veya Korunması Veya Ondan Yararlanılması İçin Sürekli Olarak Ona Tahsis Olunan Ve Kullanışta O Şeye Bağlı Kılınan Yada Takılan Veya Onunla Birleştirilen Taşınır Mallar, Asıl Şeyin Teferruatıdır.
Teferruğ Satın Alanın Aldığı Mülkün Ferağ İşlemini Yaptırması, Tapu Kaydını Kendi Üzerine Çevirme
Teffiz Bkz. Tefviz
Tefhim Verilmiş Olan Kararın Veya Hükmün,Duruşmada Hazır Bulunan Taraflara Yargıç Tarafından Sözle Bildirilmesi
Tefrişat Döşeme Araçları, Bir Yeri Döşemek İçin Kullanılan Eşya
Tefviz İhale, Sipariş Etme, Havale Etme, Dağıtım, Ismarlama, Bir Taşınmazı Belli Bedel Karşılığında Üçüncü Kişinin Üzerinde Bırakma
Tehalüf Yargıcın İki Tarafa Da Yemin Vermesi, Birbirine Zıt Olma
Tehir Erteleme Ara Verme
Tek Taraflı İrade Beyanı Hukuki Bir İlişkide Taraflardan Birinin, O İlişki Bakımından Hüküm Ve Sonuç Doğurmaya Yetecek Şekilde İradesini Açıklaması.
Tekabül Etmek Karşılamak, Karşılık Olmak
Tekaüd Emeklilik
Tekayüd Birbirine Hile Yapma
Tekeffül Birine Kefil Olma, Kefalet Verme, Garanti Etme
Tekemmül Tamamlanma, Olgunlaşma
Tekevvün Etme Yaratılma, Meydana Gelme
Telafi Zararı Karşılama, Giderme, Eksikliği Giderme
Telahuk Birbirine Katılma, Yarışma, Hakların Yarışması
Telhis Hülasa Etme, Özetleme, Özet
Telif Yazma, Uzlaştırma
Telif Hakları Fikir Ürünü Eserler Üzerinde Yaratıcısının Sahip Bulunduğu Haktır.
Telvis Etmek Kirletmek
Temadi Sürüp Gitme, Süregelme, Devamedegelme, Sürme, Uzama
Temellük Mülk Edinme, Kendine Mal Etme, Sahip Olma, Sahiplenme, Devralma
Temerrüd Direnme, Borcun İfasında Gecikme, Bir Yükümlülüğün Yerine Getirilmesinde Oluşan Gecikme, Direnme
Temettü Kar, Kazanç Payı, Yarar
Teminat Belli Bir Hukuksal Durumu (Genellikle Borcun Ödenmesini) Sağlamak İçin Verilen Garanti.
Teminat Akçesi Bir Sözleşmenin Kurulması İçin Taraflardan Birinin Diğerine Vermek Yükümlülüğünde Bulunduğu Para
Temlik Devir
Temlik Bir Malın Veya Hakkın, Bir Hukuki İşlemle Başkasına Devredilmesi, Mülkiyetin Nakli.
Temyiz Kudreti İyiyi Kötüden Ayırma Ve Makul Biçimde Davranışta Bulunma Yeteneği.
Tenaküz Çelişki
Tenbih Uyarma, Uyarı
Tenezzül İnme, Alçalma, Düşme, Kendine Aykırı Gelen Bir İşi Veya Durumu Kabul Etme
Tenkis İndirme, Azaltma, Eksiltme
Tenmiye Nemalandırma, Artırma, İşletme
Tensip Uygun Görme
Tenvirat Aydınlatma, Işıklandırma
Tenzil İndirtme, Azaltma
Teraküm Birikme, Biriktirme
Tercihe Şayan Üstün Tutulan, Yeğlenen, Tercih Edilen
Tereke (Terike) Miras Bırakanın Mirasçılarına Geçen Kalıtı, Kalıt, Mirasçılara Kalan Malvarlığı
Terekküp Etmek Oluşmak
Teressübat Tortulanmalar, Dibe Çökmeler, Durulmalar
Terettüp Etmek Düşmek, Doğmak, Ait Olmak, Sırası Gelmek, Gerektirmek
Terhin Rehin Olarak Verme, Emanet Bırakma
Terkin Silme, Çizme, Resmi Kütük Veya Defterde Yazılı Bulunan Bir Konunun (Şerhin) Çizilmesi
Termim Tamir Etme, Onarma, Düzeltme, İyileştirme
Tersimat Resmetmeler, Resmini Yapmalar, Çizmeler
Tertip Sıra, Düzen, Düzenleme
Tesahub Sahip Çıkma, Koruma
Tescil Resmi Kütük Veya Defterlere Bir Konunun (Hakkın) Yazılması, Kayıt Düşülmesi.
Tesellüm Teslim Alma
Tesmiye Ad Koyma, İsimlendirme, Belirleme
Tesviye Sonuca Bağlama, Çözümleme, Gereğini Yapma, Seviye, Düzdüzeltme
Teşevvüş Karışıklık, Kargaşalık
Teşmil Kapsamına Alma, Yayma
Tevakkuf Bağlı Olma, Durma
Tevarüs Bir Kimseden Miras Kalma, Mirasa Konma, Kalıtım Yoluyla Birinden Diğerine Geçme
Tevdi Etmek Vermek, Bırakmak, Sunmak
Teveccüh Yönelme, Yakınlık Duyma, Sevgi
Tevellüt Doğum, Doğma
Tevessül Etmek Başvurmak, Kalkışmak, Girişmek
Tevfik Uydurma, Uygunlaştırma
Tevfikan Uyarınca, (Ona) Göre
Tevhid Birleştirme
Tevkif Tutuklama
Tevkil Vekil Olarak Tayin Edilmiş Kimsenin, Vekillik Yetkisini Bir Başkasına Devretmesi.
Tevlit Etmek Doğurmak
Tevliyet Vakfın İşlerini Yönetmek
Tevliyet Davası Mütevellilik Davası, Vakfın İşlerine Bakma Göreviyle İlgili Dava
Tevsi Genişleme
Tevsik Belgelendirme
Tevzi Dağıtma
Tezayüd Artış, Çoğalma
Tezkere-İ Samiyye Sadrazamlık Makamından Yazılan Tezkere
Tezyinat Süslemeler
Toplu İş Sözleşmesi İşçi Sendikaları İle İşveren Veya İşveren Sendikaları Arasında Yapılan Ve İş Şartlarını, Tarafların Hak Ve Borçlarını Düzenleyen Yazılı Bir Anlaşmadır.
Trampa Bir Malın Başka Bir Malla Veya Bir Hakkın Başka Bir Hakla Değiştirilmesini Konu Alan Sözleşme.
Tüzel Kişi Kendisini Oluşturan Gerçek Kişilerin Üzerinde Ve Onlardan Bağımsız Bir Varlığı Ve Belirli Bir Amacı Bulunan.
Tüzük Bir Kanunun Uygulamasını Göstermek Veya Kanunun Emrettiği İşleri Belirtmek Üzere, Kanunlara Aykırı Olmamak Şartıyla Ve Danıştayın İncelemesinden Geçirtilerek Bakanlar Kurulu Tarafından Çıkartılan Yazılı Hukuk Kurallarıdır.

U

Uhde Görev, Birinin Yapmakla Yükümlü Olduğu İş, Bir İşin Yapılacağına Söz Verme
Uhdesinde Üzerinde, Sorumluluğunda
Ulak Haberci, Haber Götürücü
Umran Bayındır
Umrani Bayındırlıkla İlgili, İmarlı Hale Getirme
Umur İşler
Urup Arşının Sekizde Biri
Uyrukluk Şahısları Veya Şeyleri Devlete Bağlayan Hukuki Ve Siyasi Bağdır.
Uygulama İmar Planı Onaylı Halihazır Haritalar Üzerinde, Varsa Kadastral Durumu İşlenmiş Olarak, Nazım İmar Plan Esaslarına Göre Çizilen Ve Çeşitli Bölgelerin Yapı Adalarını, Bunların Yoğunluk Ve Düzeni, Yolları Ve Uygulama İçin Gerekli İmar Uygulama Planlarına Esas Olacak Uygulama Etaplarını Ve Diğer Bilgileri Ayrıntılarıyla Gösteren Plan
Uzatılmış Mal Ortaklığı Evlilik Birliğinin, Eşlerden Birinin Ölümüyle Son Bulması Halinde, Sağ Kalan Eşin, Ölen Eşin Çocuklarıyla Birlikte Devam Ettirdiği Mal Ortaklığı Rejimi.

Ü

Üçüncü Şahıs Bir Sözleşmenin, Davanın Veya İcra Takibinin Taraflarından Olmayan Kişi.
Üst Hakkı Taşınmaz Malikinin, Bir Başkasına, Arsasının Üstünde Ya Da Altında İnşaat Yapma Veya Mevcut İnşaatı Koruma (Ona Sahip Olma) Yetkisi Verdiği İrtifak Hakkı.
V
Vabeste Bağlı
Vakfiye Vakfedenin Vakfa İlişkin Bildirimini Ve Hakimin Tescilini Kapsayan Belge
Vakıf Tesis, Başlı Başına Bir Varlığı Bulunmak Üzere Bir Malın Belirli Amaca Tahsisi
Varaka Belge, Yazılı Kağıt
Varant Rehin Senedi, Umumi Mağazaya Tevdi Edilen Mallara Ve Tahıla İlişkin Rehin Hakkını Gösteren Ve Bu Mallar Üzerinde Herhangi Bir Alacaklı Yararına Bu Hakkın Yaratılmasını Sağlayan Senet
Varid Gelen, Vasıl Olan, Gerçek Olan, Varolan
Varidat Gelirler, Devlet(Kamu)Gelirleri
Varis Mirasçı
Vasıl Olmak Ulaşmak, Erişmek
Vasi Kanunun Öngördüğü Durumlarda, Küçük Veya Kısıtlı Kişilerin Haklarını Korumak Üzere Mahkeme Tarafından Atanan Kanuni Temsilci.
Vatandaşlık Bir Hakiki Şahsı Bir Devlete Bağlayan Hukuki Bağdır.
Vaz' Koyma, Konulma (Yürürlüğe Koyma)
Vazıyed Etme Bir Şeye Veya Bir İşe El Koyma
Vaziyet Durum, Hal
Vecibe Borç
Veçhile (Bu) Yönden, Böylece, Uyarınca
Vedia Saklama
Vefa Hakkı Hak Sahibine, Sattığı Şeyin Mülkiyetinin Kararlaştırılan Bedel Karşılığında Tekrar Kendisine Devrini, Tek Taraflı İrade Beyanı İle İsteme Yetkisi Veren Hak
Vehle Öncesi, Baş Tarafı, Dakika, An
Vehle-İ Ula İlk Başlangıç, Birdenbire
Vekalet Sözleşmesi Kişinin, Bedelli Veya Bedelsiz Olarak, Bir İşi Yürütmeyi Veya Yerine Getirmeyi Başkası Adına Üstlendiği Sözleşme.
Vekil Vekalet Sözleşmesi Gereği, Müvekkil Tarafından Ve Onun Adına İşlem Yapmakla Yetkilendirilen Kişi.
Velayet Ana Ve/Veya Babanın, Reşit Olmamış Çocukları Üzerindeki (Kanundan Doğan) Eğitim Ve Terbiye Hak Ve Yetkisi.
Velev Olsa Bile, Hatta, İster, İsterse
Veli Velayet Hakkına Sahip Bulunan Ana Ve/Veya Baba.
Verese Mirasçılar
Vergide Adalet İlkesi Herkesin Mali Gücüne Göre Vergiye Tabi Tutulmasıdır
Vesayet Küçük Veya Kısıtlıların Haklarının Korunması Amacıyla Özel Hukuk Tarafından Düzenlenen Ve Bir Kamu Hizmeti Niteliğini Taşıyan Kurum.
Vesait Vasıtalar, Araçlar
Vezaif Vazifeler, Görevler
Vicahi Yüze Karşı, Tarafın Yüzüne Karşı
Vikaye Koruma
Vuku Bulmak Olmak, Oluşmak, Meydana Gelmek
Vücut Bulmak Doğmak, Yapılmış Olma

Y

Yabancı Bir Devletin Ülkesinde Oturan Ve O Devletin Uyruğunu İddia Etmek Hakkı Olmayan Kimselerdir.
Yalamuk Çam Ağacının Reçineli Kabuğu, Soymuk
Yapı (İmar Hukukunda) Karada Ve Suda, Sürekli Veya Geçici, Resmi Veya Özel Yeraltı Ve Yerüstü İnşaatı İle Bunların İlave, Değişiklik Ve Tamirlerini İçine Alan Sabit Ve Hareketli Tesisler
Yapı Alacaklısı İpoteği Bir Yapıyı Yapanların, O Yapıdan Doğan Alacaklarını Teminat Altına Almak İçin Koydurdukları Gayrimenkul Rehni
Yapı Kullanma İzni İskan Belgesi
Yapı Malikinin Sorumluluğu Bir Binanın Veya Diğer Yapı Eseri Malikinin, Bunların Çürük Yapılmasından Veya Korunmasındaki Kusurundan Dolayı Sorumlu Tutulması
Yapı Ruhsatı İnşaat İzni, İnşaat Ruhsatı
Yargı Hukuk Kurallarının Bağımsız Ve Tarafsız Mahkemelerce Belli Bir Olaya Uygulanmasıdır.
Yayla Çevresi Dik Bayırlarla Çevrili, Düz Ve Yüksek Yer, Genellikle Yüksek Platolarda Yer Alan, İnsanların Serinlemek Ve Hayvanlarını Otlatmak İçin Yaz Aylarında Gidip Kaldıkları Yer
Yaylak Bir Veya Birkaç Köy Ya Da Beldeye, Ayrı Ayrı Veya Ortak Olarak, Yaz Mevsimini Geçirmeleri Ve Hayvanlarını Otlatmaları İçin Tahsis Edilen Veya Öteden Beri Bu Amaçla Kullanılagelen Arazi. Hayvanların Yayılıp Otlamasına Uygun Yer, Otlak
Yed El ,Elinde Bulundurma
Yed'i İstirdat Mal Üzerindeki Yitirlmiş Egemenliği, Tasarruf Gücünü Geri Almak, Yeniden Ele Geçirmek
Yediemin Uyuşmazlık Konusu Şeyin Saklanması Ve İdaresi Kendisine Verilen Kişi, Güvenilir Kişi, Yediadl
Yekun Toplam
Yeni Arazi Teşekkülü Kimsenin Mülkiyetinde Olmayan Yerlerde Birikme, Dolma, Kayma Ya Da Kamunun Malı Olan Akarsuların Yatak Veya Seviyelerinin Değişmesi Gibi Olaylarla Oluşan Toprak Parçası.
Yeniden Değerleme Vergi Matrahının Hesaplanmasıyla İlgili Ekonomik Kıymetlerin Takdir Ve Tespiti, Paranın Değer Kaybı Gözönüne Alınarak, Bilançolardaki Stoklar, Sabit Varlıklar Gibi Kalemlerde Düzeltmeler Yapılması.
Yerleşme Alanı İmar Planı Sınırı İçindeki Yerleşik Ve Gelişme Alanlarının Tümü
Yeşil Alan Şehir İmar Planlarında Toplumun Yararlanması İçin Ayrılan Ve Üzerinde İnşaat Yapılması Mümkün Olmayan Ve İleride Veya Şimdiden Park, Çocuk Parkı Vb. Hizmet Alanı Olarak Ayrılmış Alan
Yönetim Planı Kat Mülkiyeti Kanunu'na Göre Anagayrimenkulün Yönetimini Düzenleyici Hükümler İçeren Ve Bütün Kat Maliklerini Bağlayan Sözleşme
Z
Zabıt Defteri Eski Hukukta, Tapu Sicili Gibi Kullanılan Defter.
Zabıtname Tutanak
Zahire Yiyecek, Gerektiği Zaman Harcanmak Üzere Ambarda Saklanan Hububat
Zahiri Görünen, Görünüşte
Zail Zeval Bulma, Bitme
Zamanaşımı Kanunda Öngörülen Ve Belirli Koşullar Altında Geçmekle, Bir Hakkın Kazanılmasını, Kaybedilmesini Veya Bir Yükümlülükten Kurtulmayı Sağlayan Süre.
Zamin Bir Şeyi Tazmin Eden, Kefil
Zevaid (Zevait) Vakıfta Gelirin Dağıtılmasından Sonra Geri Kalan
Zeval Son, Bitim, Nihayet, Yok Olma
Zevciyyet Kocalık,Karılık, Karı-Kocalık, Eşlik
Zımnında Dolayısıyla, İçin, Olarak
Zımni Üstü Kapalı, Açık Olmayan
Zihni Kayıt Bir Kimsenin Bilerek Ve İsteyerek, Asıl İradesiyle Uyuşmayan Bir Beyanda Bulunması
Zikretmek Anmak, Anılmak, Bildirmek, Belirtmek
Zilyet Bir Şeyi Fiilen Elinde Bulunduran Kişi, Bir Şeyde Tasarrufta Bulunan Kişi, Elmen
Zilyetlik Bir Şey Üzerinde Fiili Hakimiyet Veya Bi Eşyayı Fiili Hakimiyet Ve Kudret Alanı İçinde Bulundurma Demektir.
Ziya Kaybetme, Yitme
Ziyade Fazla, Çok, Aşırı
Zuhur Etmek Ortaya Çıkmak, Doğmak
   

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13