loader image

Hizmet Alım İhalesi Kapsamında Fazla Çalışma Ücreti

Engelli İşçilerin Prime Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Hesaplanan Sigorta Primine Ait İşveren Hisselerinin Hazine Tarafından Ödenecek Olması

Hizmet Alım İhalesi Kapsamında Fazla Çalışma Ücreti

T.C.

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2015/4480

K. 2015/3449

T. 16.10.2015

• HİZMET ALIM İHALESİ KAPSAMINDA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( İş Kanunu Hükümlerine Göre Hafta Tatillerinin Ayarlanabiliceği - İhale Dokümanında Pazar Günlerinin Tüm Çalışanlar İçin Hafta Tatili Olacağına Dair Düzenleme Bulunmadığı Dikkate Alınarak Pazar Günleri Yapılan Çalışma İçin Fazla Çalışma Ücreti Öndenmemesinin Yasaya Aykırı Olmadığı )

• PAZAR GÜNÜ YAPILAN ÇALIŞMAYA FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMEMESİ ( İhale Dokümanında Pazar Günlerinin Tüm Çalışanlar İçin Hafta Tatili Olacağına Dair Düzenleme Bulunmaması ve Hizmetin Aksamaması İçin Hafta Tatillerinin İhaleyi Yapan İdare Tarafından Belirleneceğinin Düzenlenmesi - Pazar Günü Yapılan Çalışma İçin Fazla Çalışma Ücreti Ödenmemesinin Hukuka Aykırı Olmadığı )

4734/m. 19

ÖZET : İhale kapsamındaki işin yapılacağı sürede bulunan ulusal bayram ve genel tatil günlerinden beşinin aynı zamanda pazar gününe tekabül ettiği, uyuşmazlığın söz konusu beş güne ilişkin fazla çalışma ücretinin ödenip ödenmeyeceğine ilişkin olduğu, ihale dokümanında pazar günlerinin tüm çalışanlar için hafta tatili olacağına yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı, hafta tatillerinin hizmetin aksamaması düşünülerek ihaleyi yapan idare tarafından belirleneceği, İş Kanunu hükümleri doğrultusunda hafta tatillerinin ayarlanabileceği, ayrıca ihale konusu işte çalışacak personelin bir kısmı için ulusal bayram ve genel tatil günü çalışması öngörüldüğü anlaşıldığından, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu kararda hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

İstemin Özeti : Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 30.04.2015 tarih ve E:2015/331, K:2015/667 sayılı kararının; dava konusu ihalede en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibinin 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca pazar günlerine denk gelen ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışmalarında fazla çalışma ücretini dikkate almadan tekliflerini oluşturduğu, söz konusu isteklilerin tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu için değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; ... Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 13.11.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Klinik Destek ve Diş Klinik Destek Personeli" ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu'nun 14.01.2015 tarih ve 2015/UH.II-134 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; dava konusu ihale kapsamındaki işin 01.01.2015-31.12.2016 tarihleri arasında yapılacağı, bahse konu tarihler arasında bulunan ulusal bayram ve genel tatil günlerinden beşinin aynı zamanda pazar gününe tekabül ettiği, uyuşmazlığın söz konusu beş güne ilişkin fazla çalışma ücretinin ödenip ödenmeyeceğine ilişkin olduğu, ihale dokümanında pazar günlerinin tüm çalışanlar için hafta tatili olacağına yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı, hafta tatillerinin hizmetin aksamaması düşünülerek ihaleyi yapan idare tarafından belirleneceği, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri doğrultusunda hafta tatillerinin ayarlanabileceği, ayrıca ihale konusu işte çalışacak personelin bir kısmı için ulusal bayram ve genel tatil günü çalışması öngörüldüğü anlaşıldığından, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu kararda hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 30/04/2015 tarih ve E:2015/331, K:2015/667 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, kullanılmayan 45,60.-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacıya iadesine, 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının ( i ) bendi uyarınca kesin olarak ( karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere ), 16.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13