Her Bir Ortağın Hissesini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi İstemi

Kamu Davası Açılması Nedeni İle Yasaklılık Tesisinde Esas Alınması Gereken Tarih

Her Bir Ortağın Hissesini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi İstemi

Her Bir Ortağın Hissesini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi İstemi

 

              Danıştay 13.Dairesi'nin 27.01.2015 tarihli kararı:

                 “…Dosyanın incelenmesinden; Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 12.12.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kozan-Feke-Saimbeyli-6Blhd Yolu Km:2+000- 70+151G/66+560İ-82+300 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (Plentmiks Alttemel, Plentmiks Temel, Sathi Kaplama) İşleri (İkmal) İnşaatı” ihalesinde İhale Komisyonu kararı ile İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesine uygun bir şekilde, şirketteki ortaklık son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler sunulmadığı gerekçesiyle, Doğanlar İnşaat'ın teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Kamu İhale Kurulunun 05.03.2014 tarih ve 2014/UY.II-1262 sayılı kararı ile anılan şirketin teklif dosyasında sunulmuş Ticaret Sicili Gazetesi sayfalarının tüzel kişiliğin ortakları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri gösterdiği, başka bir ifadeyle, anılan Şartname düzenlemesinde istenilen bilgileri içerdiği anlaşıldığından, idarece başvuru sahibinin teklifinin belirtilen gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna varılarak düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.

                Yukarıda belirtilen düzenlemelere göre, teklif dosyalarında tüzel kişilerin ortaklarının ve yönetimdeki görevlilerin kimler olduğu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösterir diğer belgelerin bulunması gerekmekte olup, bunların dışında ayrıca her bir ortağın hissesini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya diğer belgeler istenilmemektedir. Bakılan davada, Doğanlar İnşaat'ın teklif dosyasında yer alan Ticaret Sicil Gazetesi'nde şirket ortaklarının ve yetkili temsilcilerin kimler olduğu yer almakta olup, anılan belgenin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile İdarî Şartname'de istenilen bilgileri içerdiği açıktır.

                 Öte yandan, İdarî Şartname'de istenilmeyen bir belgenin eksiklik olarak değerlendirilmesinin 4734 sayılı Kanun'da belirlenen temel ilkelere aykırı olduğu da tabiidir. Kaldı ki, Kamu İhale Kurumu'nun ihaleler için hazırladığı standart formda şirket ortaklarının ortaklık oranları yer almakta olup, ihalelere katılım ve yasaklılık yaptırımı uygulanacak kişilerin tespitinin yapılabileceği de kuşkusuzdur. Bu durumda, Kamu İhale Kurulu'nun 05.03.2014 tarih ve 2014/UY.II-1262 sayılı kararında hukuka aykırılık, anılan kararın iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukukî isabet görülmemiştir.…”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13