loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Hayatın Olağan Akışına Aykırı Teklif Verilmesi

Kesinleşen İhale Dokümanı Uyarınca Sunulması Gereken Belgelerin Sunulmaması

Hayatın Olağan Akışına Aykırı Teklif Verilmesi

Hayatın Olağan Akışına Aykırı Teklif Verilmesi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 08.12.2016 tarihli kararı:

 “Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğünce 05/03/2012 tarihinde açık ihale usulü İle yapılan ihaleye üç İsteklinin teklif sunduğu. Zen İç ve Dış Tic. Paz. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen bedelin aşırı düşük bulunması nedeniyle teklif bileşenlerine ilişkin olarak açıklama talep edildiği, süresi içerisinde sunulan açıklamanın idare tarafından uygun görülerek Zen İç ve Dış Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği. davacı tarafından, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı, proforma faturalarının, tutanakların mevzuata uygunluğunun tekrar incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilerek yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

 Olayda, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan açıklama incelendiğinde, yemek, yol. resmi tatillerde yapılacak olan mesai ve %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyetinin teklif fiyata dahil edildiği, 39 personelin giyim giderine ilişkin olarak, Türker İş Elbiseleri Tekstil İmalat ve Toptan Satışı- Oğuz TÜRKER tarafından düzenlenmiş proforma faturaya yer verildiği, fatura içerisinde her bir personel için 4,20 TL giyim bedeli öngörüldüğü, anılan proforma faturanın meslek mensubu tarafından imzalanıp onaylandığı belgenin alt kısmında. ‘Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim." ifadesine yer verildiği, proforma fatura ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanağına yer verildiği, anılan tutanakta yer alan bedeller ile proformada yer alan bedellerin birbiriyle uyumlu olduğu, ihaleye ait Teknik Şartnamenin 15. maddesinde, ihale konusu işin ifası sırasında kullanılması öngörülen temizlik malzemelerine yer verildiği, anılan giderlere ilişkin olarak yapılan açıklamada. AS Ambalaj Temizlik Gıda ve özel Eğitim Hizm San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş olan proforma faturaya yer verildiği, proforma faturada yer alan temizlik malzemesi miktarları ile teknik şartnamenin 15. maddesinde yer alan miktarların uyumlu olduğu, proforma faturanın alt kısmında “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim” ifadesinin yer aldığı ve faturanın yine meslek mensubu tarafından imzalanıp onaylandığı görülmektedir.

 İhale mevzuatında isteklilerce teklif edilen bedelin hayatın olağan akışı ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının belirlenmesi halinin teklifin reddedilme sebebi olarak kabul edilmediği, bu gibi durumlarda, proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderileceği ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunulması gerektiği yolunda düzenleme yapıldığı, isteklilerin firma kârına ilişkin olarak da bir alt sınır belirlenmediği dikkate alındığında, ihale komisyonunun ve Kamu İhale Kurumu'nun isteklilerin aşın düşük teklif açıklamalarını. Tebliğin 79. maddesinde açıklama içerisinde sunulması gereken belgelerin sunulup sunulmadığının tespiti ve muhafaza edilen tutanakların kamu ihale mevzuatında belirtilen şekil şartlarına uygunluğu ile sınırlı olarak incelemesi gerekmektedir.

 Bu durumda, dava dilekçesinde, sunulan proforma faturalara dayanak teşkil eden tutanakların ve tutanağa dayanak teşkil eden belgelerin incelenmesi, Tebliğin 79.4.2.18. maddesinde proforma fatura ve tutanakları düzenleyen meslek mensubu tarafından tutanakların muhafaza edilmesi gerektiği, yapılacak incelemede söz konusu tutanakların yazı ile istenebileceği belirtilmiş olmakla birlikte, tutanağa dayanak teşkil eden belgelerin muhafaza edileceğine veya söz konusu belgelerin açıklama ile birlikte sunulması gerektiğine ilişkin herhangi bir Tebliğ hükmü bulunmadığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklaması Tebliğin 79. maddesinde yer alan şekil şartlarını sağladığından, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” Gerekçesi ile Kurumun “temyiz isteminin kabulüne, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 14.11.2013 günlü ve E:2013/1**1, K:2013/1**5 sayılı ısrar kararının bozulmasına”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz