Haksız Şikayete Dayalı Tazminat İstemli Davada Yetki

Haksız Şikayete Dayalı Tazminat İstemli Davada Yetki

Haksız Şikayete Dayalı Tazminat İstemli Davada Yetki

Haksız Şikayete Dayalı Tazminat İstemli Davada Yetki

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6123

K. 2012/9243

T. 24.5.2012

• YETKİ ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Haksız Eylemin Gerçekleştiği Yerde Dava Açıldığı , Davalının İkametgah Adresi ve Haksız Eylemin Gerçekleştiği Yerde Dava Açmanın Seçimlik Hak Olduğu )

• HAKSIZ ŞİKAYETE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Soruşturma Neticesinde Takipsizlik Kararı Verildiği , Davalının İkametgah Adresi ve Haksız Eylemin Gerçekleştiği Yerde Dava Açılabileceği )

• BAROYA ŞİKAYETE DAYALI SORUŞTURMA ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi, Takipsizlik Kararı Verildiği , Haksız Eylemin Gerçekleştiği Yerde Dava Açılabilebileceği )

• SORUŞTURMADA TAKİPSİZLİK ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası , Davalının İkametgah Adresi ve Haksız Eylemin Gerçekleştiği Yerde Dava Açılmasının Seçimlik Hak Olduğu )

6098/m. 49, 58

6100/m. 9

ÖZET : Davacı İcra Müdürü olarak görev yaparken davalı avukatlar, kendisi hakkında şikayet dilekçesi vermiştir. Baro bu dilekçeyi, davacının görev yerindeki C.Başsavcılığına göndermiştir. Davacı soruşturma geçirmiş ancak hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. Davacı, haksız şikayete dayalı olarak maddi ve manevi zarar gördüğü iddiasıyla görev yerindeki mahkemede tazminat davası açmıştır. Mahkeme'nin haksız eylemin gerçekleştirdiği yerde açılan davada, yetkisizlik itirazlarını kabul etmesi isabetsizdir.

DAVA : Davacı B. T. vekili tarafından, davalı İ. S. aleyhine 12.09.2011 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin yetkisizlik nedeni ile reddine dair verilen 08/04/2011 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, haksız eylem nedeniyle kişilik haklarına saldırıdan dolayı uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, dava dilekçesi mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddedilmiş, karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, Turgutlu 1. İcra Müdürü olarak görev yaparken davalı avukatların kendisi hakkında Manisa Barosuna şikayet dilekçesi verdiklerini, bu nedenle soruşturma geçirdiğini, takipsizlik kararı verildiğini ancak haksız şikayet nedeni ile maddi ve manevi olarak zarar gördüğünü ileri sürerek uğradığı zararın ödetilmesini istemiştir.

Davalılar, yetki itirazında bulunarak yetkili mahkemenin ikametgahları Manisa Asliye Hukuk Mahkemesi olduğunu savunmuşlardır.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası'nın 9. maddesi gereğince her dava, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça açıldığı tarihte davalının Medeni Yasa gereğince yerleşim yeri sayılan yer mahkemesinde görülür. Aynı Yasanın 21. maddesi gereğince de haksız eylemden doğan dava, haksız eylemin gerçekleştiği yer mahkemesinde açılabilir. Böyle bir durumda davayı hangi mahkemede açacağı konusunda seçimlik hakkı bulunan davacı, davasını dilerse davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde, dilerse haksız eylemin gerçekleştiği yer mahkemesinde açabilir. Eldeki davanın açılmasına neden olan haksız şikayet dilekçesi Manisa Barosuna verilmiş ise de şikayet olunan davacı Turgutlu 1. İcra Müdürü olup, Baro tarafından dilekçe, Turgutlu C.Başsavcılığına gönderilmekle davacı hakkında soruşturma Turgutlu ilçesinde yapılıp sonuçlandırılmıştır. Şu durumda haksız eylemin vuku bulduğu yer Turgutlu ilçesi olup Turgutlu Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açan davacının, seçimlik hakkını haksız eylemin gerçekleştiği yer mahkemesinde dava açmak suretiyle doğru olarak kullandığı anlaşılmaktadır.

Yerel mahkemece, davalıların yetki itirazları reddedilerek işin esası incelenip varılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun bulunmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 24.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13